A. Butkevičius kraunasi daiktus
Ka­den­ci­ją bai­gian­tis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ar­ti­miau­siu me­tu tu­rės at­lais­vin­ti ne tik Vy­riau­sy­bės va­do­vo ka­bi­ne­tą, bet ir re­zi­den­ci­ją Tur­niš­kė­se. Dve­jus me­tus vy­riau­sy­bi­nia­me būs­te gy­ve­nu­si But­ke­vi­čių šei­ma grįš į sa­vo se­ną­jį bu­tą.

Ne­dels nei dienos

Kaip „Lie­tu­vos ži­nių“ in­ter­ne­to por­ta­lą lzi­nios.lt in­for­ma­vo A. But­ke­vi­čiaus at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas iš­si­kraus­ty­ti iš Vy­riau­sy­bės va­do­vo re­zi­den­ci­jos ke­ti­na iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos. „Prem­je­ras ne­ke­ti­na dels­ti nė die­nos. Bai­gęs Vy­riau­sy­bės va­do­vo ka­den­ci­ją, A. But­ke­vi­čius pla­nuo­ja gy­ven­ti sa­vo bu­te, kur gy­ve­no iki iš­si­kel­da­mas į re­zi­den­ci­ją“, – sa­kė M. Ja­nu­lio­nis.

Į prem­je­ro pos­tą Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos siū­lo­mas Sau­lius Skver­ne­lis prieš po­rą sa­vai­čių tei­gė kol kas ne­svars­tęs, ar kel­sis gy­ven­ti į Tur­niš­kes. Jo šei­ma 10 me­tų gy­ve­na Vil­niu­je, ša­lia Laz­dy­nų, nuo­sa­va­me na­me. „Jei tik bus ga­li­my­bė, steng­si­mės lik­ti na­muo­se. Ži­nau, kad toks va­rian­tas bū­tų la­bai ne­pa­to­gus Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tui, to­dėl ne­no­riu, kad žmo­nės kan­kin­tų­si“, – tvir­ti­no jis.

Erd­vi rezidencija

Prem­je­ro re­zi­den­ci­ja po sep­ty­ne­rius me­tus tru­ku­sių re­mon­to dar­bų baig­ta įreng­ti 2014-ai­siais. Dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas su rū­siu, erd­via ve­ran­da, bal­ko­nais uži­ma dau­giau kaip 600 kv. m. (gy­ve­na­ma­sis plo­tas – 259 kv. m). Pir­ma­me aukš­te įreng­ta mo­der­ni vir­tu­vė, sve­tai­nė, ka­vos gė­ri­mo ir prem­je­ro dar­bo, sve­čių vo­nios kam­ba­riai. Na­mo grin­dys iš­klo­tos ąžuo­li­ne dan­ga, įreng­tas du­ji­nis šil­dy­mas.

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius su žmo­na Ja­ni­na bu­vo pir­mie­ji at­nau­jin­tos re­zi­den­ci­jos gy­ven­to­jai. Į vy­riau­sy­bi­nį būs­tą jie at­si­kraus­tė ne­tru­kus po jo re­kons­truk­ci­jos 2014-ųjų rugp­jū­tį.