A. Butkevičius: kova su šešėliu sekasi geriau
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tvir­ti­na, kad pra­ėju­siais me­tais pra­dė­tos tai­ky­ti prie­mo­nės ko­vai su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka pa­dė­jo su­ma­žin­ti ne­le­ga­laus vers­lo mas­tą.

„Ko­vo­jant su še­šė­liu ma­to­me ge­rė­jan­čias ten­den­ci­jas. 2014 me­tais pra­dė­tos tai­ky­ti prie­mo­nės lei­do pa­siek­ti po­ky­čių ma­ži­nant še­šė­li­nės eko­no­mi­kos mas­tus“, - tre­čia­die­nį po po­sė­džio dėl ko­vos su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, ge­res­nių re­zul­ta­tų pa­dė­jo pa­siek­ti Mui­ti­nės de­par­ta­men­to pra­dė­ta tai­ky­ti ku­ro dek­la­ra­vi­mo tvar­ka ir ku­ro iš­py­li­mo kon­tro­lė.

Prem­je­ro tei­gi­mu, tre­čia­die­nį vy­ku­sio po­sė­džio me­tu bu­vo kal­ba­ma ir apie pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) su­rin­ki­mo ge­ri­ni­mą.

„Pa­ja­mų (iš PVM - BNS) pla­nas per­nai ne­bu­vo įvyk­dy­tas, ta­čiau rei­kia pa­brėž­ti, kad PVM su­rin­ki­mas 2014 me­tais, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, ženk­liai pa­ge­rė­jo. Gau­ta 549 mln. li­tų (159 mln. eu­rų - BNS), ar­ba 6 proc. dau­giau nei 2013 me­tais“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, per­nai į vals­ty­bės biu­dže­tą bu­vo iš­ieš­ko­ta 370 mln. li­tų (107,2 mln. eu­rų) mo­kė­ti­nų mo­kes­čių, iš ne­le­ga­lios apy­var­tos iš­im­ta ak­ci­zi­nių pre­kių už 70 mln. li­tų (20,3 mln. eu­rų).