A. Butkevičius: „Kiek didės pensijos, paaiškės metų pabaigoje“
Prem­je­ras kol kas ne­prog­no­zuo­ja, kiek ki­tą­met ga­li di­dė­ti pen­si­jos. Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, kad dėl to bus spren­džia­ma me­tų pa­bai­go­je, pri­imant ki­tų me­tų biu­dže­tą. Vy­riau­sy­bė, anot jo, lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad pen­si­jos tu­ri aug­ti kas­met.

„Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šios Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja yra – kiek­vie­nais me­tais, at­siž­vel­giant į eko­no­mi­nį au­gi­mą, tu­ri bū­ti pen­si­jos di­di­na­mos, o ne ar­tė­jant rin­ki­mams tu­rė­tų bū­ti pri­ima­mi spren­di­mai. Ko­kio dy­džio, dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, pui­kiai ma­tot geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, pui­kiai ma­to­te, kas vyks­ta glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je ir šian­dien pa­sa­ky­ti, kad di­din­sim 10–15 (eu­rų – BNS) ar ki­ta su­ma, tai bū­tų vi­siš­kai ne­lo­giš­ka“, – tre­čia­die­nį po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Anot jo, dėl kon­kre­taus pen­si­jų di­di­ni­mo bus spren­džia­ma me­tų pa­bai­go­je: „Mes va­do­vau­si­mės sa­vo fi­nan­si­ne pa­dė­ti­mi ket­vir­ta­ja­me ket­vir­ty­je, ma­ty­si­me, ko­kios yra ten­den­ci­jos ki­tais me­tais ir pri­im­si­me spren­di­mą – ne po­pu­lis­ti­nį, o par­em­tą eko­no­mi­ne, so­cia­li­ne lo­gi­ka“.

An­tra­die­nį LRT lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ prem­je­ras tei­gė, kad pen­si­jos ga­li di­dė­ti nuo ki­tų me­tų sau­sio, o ne nuo lie­pos, kaip bu­vo pla­nuo­ta anks­čiau.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė rugp­jū­čio vi­du­ry­je sa­kė, kad pen­si­jas ke­ti­na­ma pa­siū­ly­ti di­din­ti nuo ki­tų me­tų lie­pos vi­du­ti­niš­kai 6 proc. ar­ba 16 eu­rų. Tam iš „Sod­ros“ biu­dže­to reik­tų 75 mln. eu­rų, o iš vals­ty­bės – 10 mln. eu­rų.

Vy­riau­sy­bė lie­pos 1 die­ną 3 eu­rais iki 108 eu­rų pa­di­di­no ba­zi­nę pen­si­ją, o drau­džia­mo­sios pa­ja­mos di­dė­jo taip pat 3 eu­rais iki 434 eu­rų.