A. Butkevičius: ketinimų derėtis su Rusija V. P. Andriukaitis neturėjo
Lie­tu­vos prem­je­ras tei­gia, kad ša­lies de­le­guo­tas eu­ro­ko­mi­sa­ras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis, at­sa­kin­gas už svei­ka­tą ir mais­to sau­gą, ne­ke­ti­no de­rė­tis su Ru­si­ja dėl mais­to pro­duk­tų em­bar­go pa­nai­ki­ni­mo kai ku­rioms ša­lims.

„Kal­bė­jau­si va­kar su po­nu And­riu­kai­čiu ir jis man iš­dės­tė tas min­tis, kad jo­kių ne­bu­vo no­rų, ke­ti­ni­mų, kad bū­tų ga­li­ma ke­lioms ES ša­lims at­ski­rai su­da­ry­ti su­tar­tis, su­si­tar­ti su Ru­si­ja, kad bū­tų ga­li­ma eks­por­tuo­ti mais­to pro­duk­tus į Ru­si­ją. Ir aš ma­nau, kad ar­ti­miau­siu me­tu tas ti­krai ne­bus da­ro­ma“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, skai­tant ES Svei­ka­tos ir mais­to sau­gos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ra­to va­do­vas La­dis­la­vo Mi­ko laiš­ką Ru­si­jos ve­te­ri­na­ri­jos ir fi­to­sa­ni­ta­ri­jos tar­ny­bos („Ros­sel­choz­na­dzor“) va­do­vui Ser­ge­jui Dank­ver­tui, jį ga­li­ma „dve­jo­pai su­pras­ti“.

„Aiš­ku, juo pa­si­nau­do­jo, aš ma­nau, Ru­si­ja. Ta­me par­eiš­ki­me ga­li­ma dve­jo­pai su­pras­ti: iš vie­nos pu­sės, lyg tai kad bū­tų ga­li­ma grįž­ti prie ga­li­my­bės ,ati­tin­kant sa­ni­ta­ri­nius rei­ka­la­vi­mus, eks­por­tuo­ti į Ru­si­ją mais­to pro­duk­tus“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, apie dvi­ša­les su­tar­tis raš­te ne­kal­ba­ma, ta­čiau „po­teks­tę ga­li­ma to­kią tu­rė­ti“.

Sau­sio vi­du­ry­je Ber­ly­ne su­si­ti­kę L.Mi­ko ir S.Dank­ver­tas ta­rė­si dėl em­bar­go at­šau­ki­mo. Kaip ra­šo­ma L.Mi­ko laiš­ke S.Dank­ver­tui, pa­gal Ru­si­jos drau­di­mo at­šau­ki­mo me­cha­niz­mą ES iš­duo­tų ve­te­ri­na­ri­jos ser­ti­fi­ka­tus, o Ru­si­ja, at­li­ku­si pa­ti­kras, spręs­tų, ku­rios vals­ty­bės na­rės juos ati­tin­ka.

V.And­riu­kai­tį griež­tai su­kri­ti­ka­vo opo­zi­ci­jo­je esan­tys kon­ser­va­to­riai ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ap­kal­ti­nę jį ES vie­ny­bės skal­dy­mo. Pats eu­ro­ko­mi­sa­ras kal­ti­ni­mus griež­tai at­me­ta ir ti­ki­na, kad ES vyk­do­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja ra­gi­na ES vals­ty­bes su Ru­si­ja kal­bė­ti vie­nu bal­su. Jis tei­gia, kad tech­ni­niai po­kal­biai su Mask­vos par­ei­gū­nais vy­ko tik dėl fi­to­sa­ni­ta­ri­jos rei­ka­la­vi­mų, bet ne dėl po­li­ti­nio em­bar­go.

Ru­si­ja mais­to pro­duk­tų im­por­tą iš ES užd­rau­dė po to, kai Va­ka­rai įve­dė jai sank­ci­jas dėl in­ter­ven­ci­jos Ukrai­no­je.