A.Butkevičius: J. Olekas tikriausiai pakeis J. Poželą
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad Vy­riau­sy­bė ka­den­ci­ją grei­čiau­siai baigs su lai­ki­nuo­ju svei­ka­tos ap­sau­gos (SA) mi­nis­tru , mi­rus Ju­rui Po­že­lai, nau­jo nuo­la­ti­nio mi­nis­tro teik­ti ne­pla­nuo­ja­ma.

„Aš ma­nau, kad lai­ki­nai va­duo­jan­tis mi­nis­tras dirbs ir jį pa­va­duos iki pat ka­den­ci­jos pa­bai­gos“, – žur­na­lis­tams sek­ma­die­nį Vy­riau­sy­bė­je sa­kė prem­je­ras.

Ser­gan­tį J.Po­že­lą pa­va­da­vo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, prem­je­ras ma­no, kad bū­tent jis lai­ki­nai šias par­ei­gas ga­lė­tų ei­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos.

„Ti­ki­mės, kad ji­sai (J.Ole­kas), dar de­rin­si­me ši­tą klau­si­mą“, – tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Vy­riau­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, Sei­me iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos J.Po­že­lą tu­rė­tų pa­keis­ti so­cial­de­mo­kra­tė Ona Ba­bo­nie­nė.

34-erių J.Po­že­la sek­ma­die­nio nak­tį mi­rė nuo pa­nkrea­ti­to – ka­sos už­de­gi­mo.