A. Butkevičius ir A. Bilotaitė susitiks teisme dėl sutrypto orumo
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas at­ei­nan­tį ket­vir­ta­die­nį pra­dės aiš­kin­tis, ar iš tie­sų Sei­mo na­rės kon­ser­va­to­rės Ag­nės Bi­lo­tai­tės pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja ga­lė­jo pa­že­min­ti prem­je­ro so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus gar­bę ir oru­mą.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas kon­ser­va­to­rę pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka aps­kun­dė dėl kal­bų apie jo žen­to Eval­do Vai­ta­siaus vers­lą, iš ku­rio, ki­lus skan­da­lui, jis sku­biai pa­si­trau­kė. Ieš­ki­ny­je nu­ro­do­ma, kad A. Bi­lo­tai­tė pa­sklei­dė ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čią, ieš­ko­vo gar­bę ir oru­mą že­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją. A. But­ke­vi­čius teis­mui skun­džia­si dėl to­kių A. Bi­lo­tai­tės tei­gi­nių: „Prem­je­ro žen­tas do­va­nų gau­na ak­ci­jų“ ir „...mes ma­to­me žen­to is­to­ri­ją – mes ma­to­me ak­ci­jų do­va­no­ji­mą, aš ma­tau ky­šį“. Į teis­mą prem­je­ras krei­pė­si dar va­sa­rio pra­džio­je.

Ne­si­jau­čia kal­ta

A. Bi­lo­tai­tė ti­ki­no ti­krai da­ly­vau­sian­ti teis­mo po­sė­dy­je drau­ge su ad­vo­ka­tu. Sei­mo na­rei at­sto­vau­ja Šed­ba­ro ad­vo­ka­tų bend­ri­ja. „Ge­rai jau­čiuo­si. Ne taip daž­nai bū­na, kai į teis­mą pa­duo­da pats prem­je­ras. Ti­krai ne­ža­du at­siim­ti sa­vo žo­džių, sa­vo iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės. Tai bu­vo ma­no nuo­mo­nė, o ne kaž­koks tei­gi­nys. Man keis­ta, kad aukš­čiau­sio ly­gio po­li­ti­kas taip el­gia­si ir krei­pia­si dėl gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo. Tas ma­ne la­bai nu­ste­bi­no“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė A. Bi­lo­tai­tė.

Pa­sak po­li­ti­kės, apie pa­tį prem­je­rą ji net ne­kal­bė­ju­si, tik apie apie jo žen­to vers­lą. „Be­je, iki šiol taip ir nė­ra pa­aiš­ki­na nei vi­suo­me­nei, nei man, kaip iš ti­krų­jų vis­kas bu­vo. Jei ti­krai bū­tų bu­vu­si pa­teik­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja, vi­si fak­tai ir jie ro­dy­tų, kad vis­kas ten bu­vo skaid­ru ir ge­rai, ži­no­ma, to­kiu at­ve­ju bū­tų ga­li­ma kreip­tis į teis­mus ir rei­ka­lau­ti pa­neig­ti tą in­for­ma­ci­ją. Bet kai vi­so­mis įma­no­mo­mis prie­mo­nė­mis bu­vo sten­gia­ma­si tos in­for­ma­ci­jos ne­pa­teik­ti, veng­ta bet ko­kių ty­ri­mų, tai ky­la abe­jo­nių, kad gal­būt šio­je si­tua­ci­jo­je nė­ra vis­kas jau taip ge­rai. Ir jei prem­je­ras ke­lia aukš­čiau­sius skaid­ru­mo stan­dar­tus, tai jis tu­rė­tų ir pats de­mons­truo­ti tą vie­šu­mą“, – ma­no A. Bi­lo­tai­tė.

Že­mas po­li­ti­nės kul­tū­ros ly­gis

Kon­ser­va­to­rės nuo­mo­ne, tai, kad du Sei­mo na­riai san­ty­kius aiš­ki­na­si teis­muo­se, ro­do, jog „mū­sų po­li­ti­nės kul­tū­ros ly­gis nė­ra aukš­tas“. Tai pa­brė­žia ir po­li­to­lo­gai. „Mums rei­kė­tų gal­vo­ti apie po­li­ti­nės kul­tū­ros ly­gį. Ma­tyt, tai su­si­ję su tuo, kad pa­čios par­ti­jos per ma­žai šiam rei­ka­lui ski­ria dė­me­sio, ne­ke­lia aukš­tų stan­dar­tų į po­li­ti­ką at­ei­nan­tiems žmo­nėms. Bet jei par­ti­jos ly­de­ris ir prem­je­ras to­kiais pri­nci­pais va­do­vau­ja­si, tai ką kal­bė­ti apie ki­tus, ei­li­nius. Juk toks pa­vyz­dys duo­da to­ną“, – tei­gė A. Bi­lo­tai­tė.

Tuo me­tu prem­je­ras yra pa­brė­žęs ne­to­le­ruo­siąs vie­šo ne­at­sa­kin­go kal­bė­ji­mo. „Kai vie­šai, te­le­vi­zi­jos lai­do­je yra kal­ba­ma, kad yra duo­tas ky­šis ir tas ke­lis kar­tus pa­kar­to­ja­ma, tai, ži­not, kiek­vie­nas tu­ri­me at­sa­ky­ti už sa­vo iš­reikš­tas min­tis. Yra tam ti­kros pa­do­ru­mo ri­bos. Kai jos per­žen­gia­mos, tei­si­nė­je vals­ty­bė­je dėl to tu­ri spręs­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos. Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri sa­vo oru­mą, to­dėl ne­ga­li­ma nu­mo­ti ran­ka į vi­so­kius ne­at­sa­kin­gus da­ly­kus, ku­rie yra nuo­lat vie­šai kal­ba­mi“, – yra sa­kęs A. But­ke­vi­čius.

Pra­ėju­siais me­tais Sei­mo opo­zi­ci­ja sie­kė aiš­kin­tis, kaip ir ko­kio­mis są­ly­go­mis įmo­nė „Mi­nis­te­rium“, ku­rios ak­ci­nin­ku bu­vo prem­je­ro žen­tas E. Vai­ta­sius, lai­mė­jo stam­bius vals­ty­bi­nius vie­ši­ni­mo pa­slau­gų kon­kur­sus. Kon­ser­va­to­riams įta­ri­mų kė­lė ap­lin­ky­bės, kaip Vy­riau­sy­bės va­do­vo žen­tas įsi­gi­jo pu­sę įmo­nės ak­ci­jų. Ki­lus triukš­mui E. Vai­ta­sius ak­ci­jas par­da­vė. Tuo­met bu­vo pra­neš­ta, kad jos par­duo­tos už tą pa­čią kai­ną, už ko­kią pirk­tos, ta­čiau kon­kre­ti su­ma ne­atsk­leis­ta.

Su­si­ki­bo kul­tū­ros vyrai

Ga­li bū­ti, kad san­ty­kius Sei­me aiš­kin­tis ir dar du Sei­mo na­riai. Kreip­tis į teis­mą pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka svars­to kul­tū­ros mi­nis­tras „dar­bie­tis“ Ša­rū­nas Bi­ru­tis. Jis ke­ti­na skųs­tis dėl esą ket­ve­rius me­tus trun­kan­čių kon­ser­va­to­riaus Vy­tau­to Juo­pza­pai­čio iro­niš­kų prie­ka­bių. Pa­sku­ti­nis la­šas, pa­ska­ti­nęs im­tis kon­kre­čių veiks­mų, bu­vo V. Juo­za­pai­čio „va­ria­ci­jos“ Bul­ga­ri­jo­je mi­nis­tro tu­ri­mo bei gal­būt ne­dek­la­ruo­to tur­to te­ma.

Š. Bi­ru­tis sa­kė, kad gal­vo­ti apie teis­mą jį ska­ti­na vie­nas ar­gu­men­tas – nu­sis­ta­ty­mas prieš bet ko­kias pa­ty­čias. „Mes auk­lė­ja­me žmo­nes, o pa­tys vie­šo­jo­je erd­vė­je kal­ba­me įžei­džian­čius da­ly­kus, de­mons­truo­ja­me ne­pa­gar­bą ki­tiems. Po to ste­bi­mės, iš kur tos pa­ty­čios mo­kyk­lo­je. Tai pra­dė­ki­me nuo tų, ku­rie sa­ve lai­ko au­to­ri­te­tais ir ži­no­mais žmo­nė­mis. Jei vi­si abe­jin­gai žiū­rė­si­me, tai to­kie ir bū­si­me. To­dėl kaip pi­lie­tis tu­rė­siu ro­dy­ti pa­vyz­dį, kad taip elg­tis ne­ge­rai“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt yra sa­kęs Š. Bi­ru­tis.

Jis ti­ki­no jo­kių ki­tų as­me­ni­nių mo­ty­vų skųs­tis teis­mui ne­tu­rįs. Mi­nis­tro nuo­mo­ne, „nė­ra Lie­tu­vo­je dau­giau to­kių po­li­ti­kų“, ku­rie, kaip V. Juo­za­pai­tis, taip ne­at­sa­kin­gai kal­bė­tų vie­šu­mo­je. „Kan­triai ken­tė­jau, ma­niau, kad žmo­gus su­bręs. Bet pa­gal tuos pa­si­sa­ky­mus, ra­šy­mus, ma­nau, kad ne­la­bai su­bren­do“, – tei­gė mi­nis­tras. Anot Š. Bi­ru­čio, pa­sku­ti­nis V. Juo­za­pai­čio pra­ne­ši­mas esą jis ne­mo­kąs mo­kes­čių – ab­so­liu­tus me­las. „Kaip at­sa­kin­gas žmo­gus ga­li taip elg­tis? Šim­tai tūks­tan­čių skai­ty­to­jų to­kią in­for­ma­ci­ją pers­kai­to. Kaip ta­da? Tai ne­pa­gar­ba“, – pik­ti­no­si mi­nis­tras.

Bu­vęs Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys ti­ki­no, kad Briu­se­ly­je to­kių da­ly­kų ne­bu­vo, nes „ten – ki­ta po­li­ti­nė kul­tū­ra“.

Tuo me­tu V. Juo­za­pa­tis ti­ki­no, kad jo kri­ti­ka nu­kreip­ta ne prieš Š. Bi­ru­tį kaip as­me­nį, o kaip mi­nis­trą, to­dėl ap­gai­les­ta­vo, kad kri­ti­kuo­ja­ma­sis ne­tu­ri hu­mo­ro jaus­mo.

Be­je, Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Š. Bi­ru­čio el­ge­sio. Bus aiš­ki­na­ma­si, ar po­li­ti­kas ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo, kai ga­li­mai ne­dek­la­ra­vo ry­šių su UAB „Ag­ro­li­tas“, ku­rios veik­lo­je da­ly­vau­ja.