A. Butkevičius: ginčų su LVŽS gali kilti dėl biudžeto
Prem­je­ras, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius ma­no, kad yra di­de­lė ti­ki­my­bė su­si­tar­ti su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) dėl dar­bo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, ta­čiau su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia prieš­rin­ki­mi­niai „vals­tie­čių“ siū­ly­mai, ku­rie di­din­tų biu­dže­to de­fi­ci­tą.

„Di­des­nė ti­ki­my­bė yra, kad su­tar­si­me. Dar vie­nas la­bai svar­bus as­pek­tas, dėl ku­rio ga­li kil­ti gin­čai – ar mes vie­no­dai su­pran­ta­me at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to pla­na­vi­mą ir jo pri­ėmi­mą, įver­ti­nus duo­tus pa­ža­dus Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos. Jei­gu tie pa­ža­dai kai ku­rie bū­tų pra­dė­ti įgy­ven­din­ti at­ei­nan­čiais me­tais, kai ku­rie iš jų par­ei­ka­lau­tų di­džiu­lių fi­nan­si­nių iš­tek­lių“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė prem­je­ras.

„Sa­vai­me su­pran­ta­ma, to­kiems pa­siū­ly­mams mes ne­ga­lė­tu­mė­me pri­tar­ti ir nie­ka­da ne­su­tik­si­me“, – tei­gė jis.

A. But­ke­vi­čius kon­kre­čių siū­ly­mų ne­įvar­di­ja, ta­čiau sa­ko tu­rin­tis ome­ny­je tre­čia­die­nį vy­ku­sius ko­mi­te­tų po­sė­džius, ku­riuo­se kai ku­rie pa­teik­ti siū­ly­mai „kai­nuo­tų apie 200 mi­li­jo­nų eu­rų pa­pil­do­mai“. Anot jo, so­cial­de­mo­kra­tų pri­ori­te­tas bus fis­ka­li­nės draus­mės lai­ky­ma­sis ir jis sa­ko no­rin­tis su­ži­no­ti aiš­kią LVŽS po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu.

Jis pri­me­na, kad for­muo­jant bū­si­mą koa­li­ci­jos dar­bų pla­ną ap­sisp­ręs­ta kaip pa­grin­dą im­ti LVŽS prog­ra­mą, ku­rios nuo­sta­tas de­rins so­cial­de­mo­kra­tų po­li­ti­niai ko­mi­te­tai. Ar­ti­miau­siu me­tu bus sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti, ku­rioms po­zi­ci­joms Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja ne­ga­li pri­tar­ti, taip pat ke­ti­na­ma pra­šy­ti prog­ra­mą pa­pil­dy­ti so­cial­de­mo­kra­tų siū­ly­mais.

„Mes tu­rė­tu­mė­me aiš­kiai iš­si­ryš­kin­ti, dėl ku­rių po­zi­ci­jų ne­su­tar­si­me, jei bū­si­me koa­li­ci­jo­je, bet vie­nas ki­to ne­kri­ti­kuo­si­me šiais klau­si­mais, o lei­si­me Sei­me lais­vai bal­suo­ti tiek jų, tiek mū­sų par­ti­jos na­riams“, – aiš­ki­no A.But­ke­vi­čius.

LVŽS ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja pir­ma­die­nį ofi­cia­liai pra­dė­jo de­ry­bas dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus iš 141, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų. 31 man­da­tą už­si­ti­kri­nę an­tri rin­ki­muo­se li­kę kon­ser­va­to­riai tre­čia­die­nį par­eiš­kė taip pat lie­kan­tys at­vi­ri de­ry­boms dėl koa­li­ci­jos.