A. Butkevičius euro laukia ramia širdimi
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius džiau­gia­si, kad sau­sio 1-ąją Lie­tu­va įsi­lies į eu­ro zo­ną. Anot jo, eu­ras už­ti­krins gi­les­nę in­teg­ra­ci­ją į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES), di­des­nį eko­no­mi­nį ir geo­po­li­ti­nį sau­gu­mą. 

At­sa­ky­da­mas į lzi­nios.lt klau­si­mus apie eu­rą, A. But­ke­vi­čius pa­brė­žė nau­dą, ku­rią gy­ven­to­jams ir vers­lui at­neš nau­jo­ji va­liu­ta. Taip pat jis pa­žy­mė­jo, kad daug su­tau­pys ir vals­ty­bė – ga­lė­si­me sko­lin­tis pi­giau, dėl ko su­ma­žės sko­los ap­tar­na­vi­mo naš­ta.

- Su ko­kio­mis min­ti­mis pa­si­tin­ka­te eu­rą Lie­tu­vo­je?

- Džiau­giuo­si, kad sėk­min­gai pa­vy­ko įgy­ven­din­ti už­sib­rėž­tą tiks­lą ir pa­si­reng­ti eu­ro įve­di­mui. Eu­rą pa­si­tin­ku tik su op­ti­miz­mu ir ge­ra nuo­tai­ka, mes to sie­kė­me – tai bus gi­les­nė in­teg­ra­ci­ja ES, sau­giau Lie­tu­vai eko­no­mi­ne ir geo­po­li­ti­ne pra­sme.

- Ko ti­ki­tės iš nau­jos va­liu­tos?

- Esu įsi­ti­ki­nęs, kad eu­ro įve­di­mo tei­gia­mą po­vei­kį pa­jus ir vers­las, ir gy­ven­to­jai, ir vals­ty­bės fi­nan­sai. Tai bus jau­čia­ma per su­ma­žė­ju­sią pa­lū­ka­nų naš­tą, ne­be­liks li­tų ir eu­rų kei­ti­mo iš­lai­dų, dėl to spar­čiau tu­rė­tų vys­ty­tis eks­por­tas ir in­ves­ti­ci­jų plė­tra.

Vi­du­ti­niš­kai pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus eu­ro kei­ti­mo iš­lai­dos su­da­rė apie 0,14 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) (apie 140 mln. li­tų kas­met). Įmo­nėms ir gy­ven­to­jams tu­rė­tų at­pig­ti tarp­ban­ki­nės per­lai­dos į ES. Tai ki­tą­met leis su­tau­py­ti apie 80 mln. li­tų. Tarp­tau­ti­nių per­ve­di­mų eu­rais įkai­niams tu­rės įta­kos ES reg­la­men­tas, nu­sta­tan­tis, kad tarp­tau­ti­niai mo­kė­ji­mai eu­rais ne­ga­li kai­nuo­ti bran­giau nei ana­lo­giš­ki vie­ti­niai mo­kė­ji­mai.

Kas­met Lie­tu­va iš­lei­džia apie 2 mlrd. li­tų vien tik vals­ty­bės sko­los ad­mi­nis­tra­vi­mui, tai yra pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mui. Ypa­tin­gai di­de­lė­mis pa­lū­ka­no­mis Lie­tu­va sko­li­no­si su­nkme­čiu. Ta­pu­si eu­ro zo­nos na­re Lie­tu­va su­tau­pys ke­lis šim­tus mi­li­jo­nų li­tų kas­met, ku­riuos ga­lė­si­me pa­nau­do­ti svar­bioms sri­tims. Tai­gi nau­jos va­liu­tos nau­da aki­vaiz­di.

- Ko­kias emo­ci­jas jau­čia­te li­tui? Ar ne­gai­la at­sis­vei­kin­ti su juo?

- Čia ne­ga­li bū­ti klau­si­mo, gai­la ar ne – li­tas vi­suo­met bu­vo vie­nas iš mū­sų vals­ty­bin­gu­mo sim­bo­lių ir bran­gus kiek­vie­no lie­tu­vio sie­lai. Ta­čiau kei­čian­tis geo­po­li­ti­nei ir eko­no­mi­nei si­tua­ci­jai pa­sau­ly­je, tu­ri­me in­teg­ruo­tis, bū­ti at­vi­ri, pri­si­tai­ky­ti, kar­tu iš­sau­go­da­mi sa­vo ne­prik­lau­so­my­bę. Ti­kiu, kad eko­no­mi­nio ir geo­po­li­ti­nio sau­gu­mo pra­sme gi­les­nė in­teg­ra­ci­ja į ES mums duo­da dau­giau ga­ran­ti­jų. Eu­ras bus prie­mo­nė at­sis­kai­ty­mui, be­je su Vy­čio ženk­lu – tai­gi iš­lai­ky­si­me sa­vo sim­bo­lį, ir pa­sklei­si­me jį dar pla­čiau – vi­so­je ES.