A. Butkevičius: ES institucijos klysta bendraudamos su narėmis
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ins­ti­tu­ci­jos da­ro klai­dų dirb­da­mos su ša­li­mis na­rė­mis, o tai ga­lė­jo pa­ska­tin­ti ir bri­tų ap­sisp­ren­di­mą pa­lik­ti Bend­ri­ją, sa­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Dau­giau rei­ka­lin­ga, kad tiek Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, tiek Eu­ro­pos ta­ry­ba bū­tų daug at­vi­res­nė na­cio­na­li­nio ly­gio par­la­men­tams ir dau­giau tu­ri bū­ti glau­des­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su ES Vy­riau­sy­bė­mis“, – pa­klaus­tas, ko­kias klai­das san­ty­kiuo­se su Jung­ti­ne Ka­ra­lys­te pa­da­rė ES, BNS penk­ta­die­nį sa­kė prem­je­ras.

„Aiš­ku, tas dar­bas vyks­ta, bet tai tu­ri bū­ti tam ti­krų idė­jų pa­siū­ly­mas, jų iš­gir­di­mas ir įsik­lau­sy­mas ir ne­tgi jų per­kė­li­mas į ES tei­sę iš apa­čios, o ne nu­lei­džiant tą tei­sę iš vir­šaus“, – pri­dū­rė jis.

Jo nuo­mo­ne, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­sta­ruo­ju me­tu nu­ro­dy­da­vo ES na­rėms, ko­kius įsta­ty­mus šios tu­ri pri­im­ti ir tai bu­vo klai­da.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu, ma­no nuo­mo­ne, pra­dė­jo for­muo­tis to­kia po­zi­ci­ja, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja vos ne kai ka­da nu­ro­dy­da­vo, ko­kius įsta­ty­mus ar­ba spren­di­mus na­cio­na­li­nia­me ly­gy­je tu­ri pri­im­ti par­la­men­tai ar­ba vy­riau­sy­bės. Tai aš ma­nau, tai bu­vo vie­na iš di­džiau­sių val­dy­me pa­da­ry­tų klai­dų ar­ba san­ty­kių tarp Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ir na­cio­na­li­nio ly­gio po­li­ti­kų“, – ti­ki­no prem­je­ras.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, 52 proc. bri­tų ket­vir­ta­die­nį re­fe­ren­du­me pa­si­sa­kė už pa­si­trau­ki­mą iš ES.