A.Butkevičius: dvigubos pilietybės klausimas turi būti sprendžiamas ne referendumu
Prem­je­ras ir so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, jog su­lau­kus emig­ra­vu­sių lie­tu­vių prie­kaiš­tų idė­jai reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti pri­ima­mas kei­čiant įsta­ty­mus, o ne re­fe­ren­du­mu.

Nors val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų ta­ry­ba, ku­rio­je da­ly­va­vo ir mi­nis­tras pir­mi­nin­kas A.But­ke­vi­čus, prieš sa­vai­tę pri­ėmė spren­di­mą siū­ly­ti su­reng­ti pri­va­lo­mą­jį re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės reng­ti kar­tu su spa­lį vyk­sian­čiais Sei­mo rin­ki­mais.

„Dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės re­fe­ren­du­mo or­ga­ni­za­vi­mo mes kaip par­ti­ja bu­vo­me iš­kė­lę prieš ke­le­tą sa­vai­čių, bet su­lau­kė­me daug laiš­kų ir pa­siū­ly­mų iš mū­sų lie­tu­vai­čių, gy­ve­nan­čių už­sie­ny­je, kad to­kio re­fe­ren­du­mo ne­rei­kė­tų or­ga­ni­zuo­ti, nes re­fe­ren­du­mui ne­įvy­kus po to ne­bū­tų ga­li­ma pri­im­ti ki­tų tei­sės ak­tų Lie­tu­vo­je. Aš ma­nau, kad ge­riau vi­sa tai spręs­ti įsta­ty­mais, bet ne re­fe­ren­du­mu“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė A.But­ke­vi­čius.

So­cial­de­mo­kra­tai atsisako

Val­dan­tie­ji so­cial­de­mo­kra­tai at­si­sa­ko prieš sa­vai­tę par­ti­jos ta­ry­bos pa­tvir­ti­no pla­no siū­ly­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės reng­ti kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais spa­lio mė­ne­sį.

„Gal­vo­ja­me, kad tai ne­rea­lus pa­siū­ly­mas ir grei­čiau­siai žlug­tų pats re­fe­ren­du­mas“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Jis sa­kė, kad prieš ne­pil­ną sa­vai­tę vy­ku­sio­je so­cial­de­mo­kra­tų ta­ry­bo­je spren­di­mas dėl re­fe­ren­du­mo pri­im­tas ne­di­de­le bal­sų pers­va­ra.

Sei­mo na­rys Al­gir­das Sy­sas sa­kė, kad po kon­sul­ta­ci­jų su ki­tų par­ti­jų at­sto­vais so­cial­de­mo­kra­tai su­pra­to, kad dėl spren­di­mo skelb­ti re­fe­ren­du­mą rei­kė­tų šauk­ti Sei­mo ne­ei­li­nę se­si­ją, o tai – ne­įma­no­ma.

„Ta­da kai su­si­dū­rė­me su tuo, kad įsta­ty­miš­kai rei­kia kvies­ti ne­ei­li­nę se­si­ją, su­pra­to­me, kad to rea­li­zuo­ti ne­įma­no­ma“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė A.Sy­sas.

Jis tei­gė, kad for­ma­lus so­cial­de­mo­kra­tų spren­di­mas siū­ly­ti skelb­ti re­fe­ren­du­mą kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais tu­rė­tų bū­ti at­šauk­tas ar­ti­miau­sia­me par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ris tu­rė­tų įvyk­ti va­sa­rą.

A.Sy­sas sa­kė, kad So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos su­va­žia­vi­mo me­tu, ku­ris vyks sa­vai­tės pa­bai­go­je, dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės re­fe­ren­du­mo skel­bi­mo klau­si­mas ne­bus svars­to­mas.

Su­da­rė dar­bo grupę

Va­sa­rio pra­džio­je A.But­ke­vi­čius su­da­rė dar­bo gru­pę kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės pro­jek­tui par­eng­ti. Kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas tu­ri bū­ti par­eng­tas iki šių me­tų ge­gu­žės 2-osios.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad iš es­mės pla­čiau leis­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Šis Kons­ti­tu­ci­jos straips­nis kei­čia­mas tik re­fe­ren­du­mu. Jį ini­ci­ja­vo opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis, ta­čiau ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl re­fe­ren­du­mo su­ren­gi­mo tu­rės pri­im­ti par­la­men­tas.

Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tą dėl pi­lie­ty­bės ga­li­ma pa­keis­ti, jei­gu re­fe­ren­du­me tam pri­tar­tų dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu.

Li­be­ra­li­za­vi­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę bū­ti­na įtei­sin­ti, sie­kiant iš­lai­ky­ti emig­ran­tų ry­šius su Lie­tu­va ir at­siž­vel­giant į glo­ba­li­za­ci­jos ten­den­ci­jas. Kri­ti­kai sa­ko, kad pi­lie­čiai ga­li bū­ti iš­ti­ki­mi tik vie­nai vals­ty­bei ir bai­mi­na­si, kad už­sie­nio pi­lie­ty­bių ga­li siek­ti tau­ti­nės ma­žu­mos, o tuo ga­li pa­si­nau­do­ti Ru­si­ja.