A. Butkevičius: dėl koalicijų kalbėsimės vėliau
So­cial­de­mo­kra­tų de­ry­bos su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo įma­no­mos tik po an­tro­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro, sa­ko prem­je­ras, so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Šiuo me­tu jo­kių de­ry­bų dėl koa­li­ci­jos su­da­ry­mo su vals­tie­čiais nė­ra ir mes kal­bė­jo­mės apie tai, kad de­ry­bos ga­li­mos tik po an­tro­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro“, – žur­na­lis­tams Sei­me po so­cial­de­mo­kra­tų pre­zi­diu­mo po­sė­džio an­tra­die­nį sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Jis taip pat pa­ti­ki­no, kad su kon­ser­va­to­riais dėl koa­li­ci­jos ti­krai ne­si­de­rės dėl ideo­lo­gi­nių skir­tu­mų.

Pa­sak jo, an­tra­die­nį so­cial­de­mo­kra­tų pre­zi­diu­mas ne­kė­lė klau­si­mo dėl par­ti­jos va­do­vų at­sa­ko­my­bės dėl Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų.

Ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je 14,4 proc. bal­sų su­rin­kę so­cial­de­mo­kra­tai už­si­ti­kri­no 13 man­da­tų Sei­me. Dar 21 par­ti­jos kan­di­da­tas var­žy­sis dėl vie­tos Sei­me vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re.

Pra­stes­nį, nei ti­kė­ta­si so­cial­de­mo­kra­tų pa­si­ro­dy­mą Sei­mo rin­ki­mų pir­ma­ja­me tu­re A.But­ke­vi­čius ar­gu­men­ta­vo tuo, jog rin­kė­jams ne­pa­vy­ko iš­aiš­kin­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių ne­įgy­ven­din­tos pla­nuo­tos so­cia­li­nės prog­ra­mos.

„Tu­rių ome­ny­je geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, tu­riu min­ty Ru­si­jos em­bar­gą, tu­riu min­ty pa­di­din­tą fi­nan­sa­vi­mą, ku­ris bu­vo svar­bus ir rei­ka­lin­gas Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad kai ku­rios so­cia­li­nės prog­ra­mos nu­ken­čia. Bet vis dėl­to yra pri­ori­te­tai, ka­da glo­ba­lus pa­sau­lis pri­ver­čia tuos spren­di­mus pri­imi­nė­ti“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Jis in­for­ma­vo, kad dėl ki­tų kan­di­da­tų rė­mi­mo an­tra­jam tu­re par­ti­jos va­do­vy­bė pa­li­ko spręs­ti sky­riams. Pla­nuo­ja­ma, jog lap­kri­čio pra­džio­je par­ti­jos ta­ry­ba ver­tins va­do­vų at­sa­ko­my­bę dėl rin­ki­mų re­zul­ta­tų.

Sei­mo rin­ki­mus dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ne­sus­kai­čia­vus vie­nos per 500 rin­kė­jų tu­rin­čios apy­lin­kės duo­me­nų, lai­mė­jo Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, an­tra li­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Šios par­ti­jos ati­tin­ka­mai iš­ko­vo­jo 20 ir 19 Sei­mo na­rių man­da­tų. Re­zul­ta­tus dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras vyks spa­lio 23-ią­ją.