A. Butkevičius: Darbo kodekso pakeitimai Seimui bus teikiami pavasarį
Prem­je­ras sa­ko, kad Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jai teiks Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rios tu­ri bū­ti par­eng­tos ge­gu­žės pra­džio­je. Al­gir­das But­ke­vi­čius tvir­ti­na, jog pa­kei­ti­mai bus su­ba­lan­suo­ti ir ati­tiks tiek darb­da­vių, tiek dar­buo­to­jų in­te­re­sus.

„Vie­nas di­džiau­sių šios se­si­jos dar­bų ti­kriau­siai bus nau­jos re­dak­ci­jos Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mas. Jis šią Sei­mo se­si­ją pa­sieks par­la­men­ta­rus ir ma­nau, kad šis dar­bas tu­rė­tų bū­ti už­baig­tas ge­gu­žės mė­ne­sį. Ge­gu­žės pra­džio­je šį di­džiu­lį tei­sės ak­tų pa­ke­tą tu­rė­tų aps­vars­ty­ti Sei­mo na­riams, kad vyk­tų dia­lo­gas - ko­mi­te­tuo­se, su vi­suo­me­ne“, - in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak prem­je­ro, pa­kei­ti­mais bus at­siž­velg­ta tiek į darb­da­vių, tiek į dar­buo­to­jų in­te­re­sus.

„Tiks­las yra, kad pa­kei­ti­mai ten­kin­tų darb­da­vio ir dar­buo­to­jo in­te­re­sus, o ne taip, kad dar­buo­to­jai nu­ken­tė­tų pa­kei­tus Dar­bo ko­dek­są. No­riu pa­kar­to­ti, kad to ne­bus. Ir darb­da­vių po­žiū­ris yra ki­toks“, - tvir­ti­no prem­je­ras.

A.But­ke­vi­čius per­nai sa­kė, kad at­nau­jin­ta­me Dar­bo ko­dek­se bus ra­di­ka­lių pa­kei­ti­mų, o jo pro­jek­tas Vy­riau­sy­bei tu­rė­jo bū­ti pa­teik­tas gruo­dį.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja jau šių me­tų pra­džio­je ti­kė­jo­si tu­rė­ti ko­dek­so pa­kei­ti­mų pro­jek­tą, ta­čiau moks­li­nin­kų gru­pės pa­pra­šė an­trą kar­tą jį pa­ko­re­guo­ti pa­gal mi­nis­te­ri­jos pa­sta­bas.

Pro­fe­si­nės są­jun­gos anks­čiau kri­ti­ka­vo ko­dek­so pa­kei­ti­mus, kad jie su so­cia­li­niais par­tne­riais nė­ra de­rin­ti, o so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tas pri­sta­to­mas at­ski­ro­mis da­li­mis, to­dėl ne­įma­no­ma su­pras­ti pa­kei­ti­mų es­mės.