A. Butkevičius dar kartą aiškinsis dėl žento veiklos
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ry­to­jaus Sei­mo ry­ti­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je pa­si­ren­gęs at­sa­ky­ti į Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos pa­teik­tus klau­si­mus apie žen­to įmo­nės veik­lą.

Di­džiau­sia Sei­mo opo­zi­ci­nė TS-LKD frak­ci­ja an­tra­die­nį su­for­mu­la­vo A. But­ke­vi­čiui pen­kis klau­si­mus dėl Vy­riau­sy­bės va­do­vo žen­to Eval­do Vai­ta­siaus įmo­nės veik­los. At­sa­ky­ti į juos pra­šo­ma ar­ti­miau­sia­me Sei­mo po­sė­dy­je. „Prem­je­ras ne­tu­ri ką slėp­ti“, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė prem­je­ro ko­man­dos at­sto­vai. Pa­sak jų, A. But­ke­vi­čius, nors jau ne kar­tą vie­šai aiš­ki­no šią si­tua­ci­ją, ry­toj dar kar­tą at­sa­kys į vi­sus klau­si­mus.

Pri­min­si­me, kad rug­sė­jo vi­du­ry­je ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė pub­li­ka­ci­ja apie ry­šių su vi­suo­me­ne bend­ro­vę „Mi­nis­te­rium“, ku­rios 50 proc. ak­ci­jų tu­ri A.But­ke­vi­čiaus duk­ters vy­ras E. Vai­ta­sius. Ra­šy­ta, kad šią įmo­nę ly­di sėk­mė vals­ty­bi­niuo­se kon­kur­suo­se. Prieš E.Vai­ta­sių vie­šų­jų ry­šių įmo­nę „Mi­nis­te­rium“ val­dė prem­je­rui už dy­ką pa­ta­ri­nė­jan­čios Da­lios Ku­trai­tės-Gied­rai­tie­nės sū­nus Si­mo­nas Gied­rai­tis, o pa­ti pa­ta­rė­ja me­tus bu­vo „Mi­nis­te­rium“ val­dy­bos pir­mi­nin­kė. Ta­čiau nei prem­je­ras, nei D.Ku­trai­tė-Gied­rai­tie­nė ry­šių su šia įmo­ne ar jos ak­ci­nin­kais iki šiol ne­bu­vo dek­la­ra­vę. Pa­si­ro­džius pub­li­ka­ci­jai A. But­ke­vi­čius pa­pil­dė sa­vo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją įra­šu apie žen­to bend­ro­vę. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja po ke­lių die­nų par­eiš­kė, kad prem­je­ras ne­pri­va­lė­jo dek­la­ruo­ti sa­vo žen­to ry­šių su vie­šų­jų ry­šių įmo­ne „Mi­nis­te­rium“, bet pa­brė­žė, kad iš aukš­tų par­ei­gū­nų ti­ki­ma­si aukš­tes­nių el­ge­sio stan­dar­tų nei iš ki­tų tar­nau­to­jų.