A. Butkevičius: biudžeto projektas neprieštarauja Fiskalinės drausmės įstatymui
2015 me­tų biu­dže­to pro­jek­tas ne­prieš­ta­rau­ja Fis­ka­li­nės drau­si­mės įsta­ty­mui, kar­to­ja prem­je­ras. Ta­čiau Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­at­me­ta, kad ga­li bū­ti nuo­mo­nių skir­tu­mų, nes Eu­ro­pos Są­jun­go­je nau­jai skai­čiuo­ja­mas struk­tū­ri­nis fis­ka­li­nis de­fi­ci­tas, o esant rei­ka­lui biu­dže­to iš­lai­dos gai bū­ti ma­ži­na­mos.

„Kiek aš tu­riu in­for­ma­ci­jos iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, tai ti­krai ši­tas biu­dže­to įsta­ty­mo pro­jek­tas par­uoš­tas, ku­ris ne­prieš­ta­rau­ja Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mui. Šiuo me­tu ga­li bū­ti tam ti­krų nuo­mo­nių skir­tu­mų dėl to, kad yra įves­ta nau­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je tvar­ka, kaip skai­čiuo­ti struk­tū­ri­nį fis­ka­li­nį de­fi­ci­tą“, - in­ter­viu LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Vals­ty­bės kon­tro­lė par­eiš­kė, kad 2015 me­tų biu­dže­te su­pla­nuo­tas 4,8 proc. asig­na­vi­mų au­gi­mas prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mui. Anot kon­tro­lie­rių, di­din­ti biu­dže­to iš­lai­das bū­tų ga­li­ma tik tuo­met, jei val­džios de­fi­ci­tas bū­tų su­ma­žin­tas 1 pro­cen­ti­niu punk­tu, ta­čiau į val­džios sek­to­rių įtrau­kus In­dė­lių drau­di­mo fon­dą, jis ki­tą­met su­ma­žė­tų tik 0,1 punk­tu iki 1,2 proc. BVP.

Ta­čiau Vy­riau­sy­bė, siek­da­ma pa­ge­rin­ti de­fi­ci­tą, eli­mi­nuo­ja fon­dą, to­dėl jis su­ma­žės 1,2 punk­to nuo 2,6 proc. iki 1,4 proc. BVP, tei­gia Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, daug dis­ku­si­jų dėl fis­ka­li­nio de­fi­ci­to skai­čia­vi­mo vy­ko Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je, kur kri­tiš­kai pa­si­sa­kė Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas (Dei­vy­das Ka­me­ro­nas), tei­gęs, jog ne­ga­li­ma keis­ti fis­ka­li­nės po­li­ti­kos ver­ti­ni­mo me­to­di­kos, kai jau yra par­uoš­ti ki­tų me­tų biu­dže­tų pro­jek­tai.

„Mes ši­tą biu­dže­to įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­ty­si­me at­ei­nan­čią sa­vai­tę Sei­me, po pir­mo svars­ty­mo šis įsta­ty­mas grįš į Vy­riau­sy­bę ir ti­krai bus įsi­gi­lin­ta, ku­rio­se vie­to­se ir kiek ga­li prieš­ta­rau­ti (Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mui - BNS). Bet aš kol kas ti­krai ne­no­rė­čiau teig­ti, kad fis­ka­li­niai kri­te­ri­jai yra pa­žeis­ti“, - tvir­ti­no A.But­ke­vi­čiaus.

Ta­čiau, anot jo, jei Vy­riau­sy­bė ma­tys, kad rei­kia su­ma­žin­ti pla­nuo­ja­mas ki­tų me­tų biu­dže­to iš­lai­das, tai ga­li bū­ti pa­da­ry­ta.

„Mes tu­ri­me tam ti­krus re­zer­vus, gal ne­tgi ir vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­das dar pa­ma­žin­si­me ko­kiais 5 proc.“, - LRT ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

Nu­ma­to­ma, kad vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos pa­ja­mos (su ES ir ki­to­mis tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šo­mis, ku­rios su­da­ro be­veik 2,3 mlrd. eu­rų) 2015 me­tais sieks apie 9,2 mlrd. eu­rų, ar­ba 5,9 proc. dau­giau nei pla­nuo­ja­ma gau­ti šie­met. Prog­no­zuo­ja­mos vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos kar­tu su ES ir ki­to­mis tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šo­mis sieks 7,957 mlrd. eu­rų, ar­ba 5 proc. dau­giau, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tams pa­tvir­tin­tu pla­nu.

Pla­nuo­ja­mos kon­so­li­duo­tos iš­lai­dos su ES par­amos lė­šo­mis bus 9,558 mlrd. eu­rų, o vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dos – 8,299 mlrd. eu­rų. 2015 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tas tu­rė­tų su­da­ry­ti apie 342,4 mln. eu­rų (gry­nų­jų pi­ni­gų pri­nci­pu).