A. Butkevičius: besikeikiantys neverti žmonių pasitikėjimo
Keiks­ma­žo­džius var­to­jan­tys po­li­ti­kai var­gu ar ver­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mo, sa­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„(...) kiek­vie­nas žmo­gus ti­kriau­siai tu­ri įver­tin­ti, kad po­li­ti­kas, ku­ris var­to­ja keiks­ma­žo­džius, ma­nau, var­gu, ar ga­li­ma trak­tuo­ti, kad jis ver­tas žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mo. Taip jis par­odo as­me­ni­nes ver­ty­bes, sa­vo kul­tū­rą, sa­vo mo­ra­lę“, - ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus vie­šai pa­skelb­ti gar­so įra­šai, ku­riuo­se gir­dė­ti, kaip so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tas į Aly­taus me­rus ir da­bar­ti­nis me­ras su keiks­ma­žo­džiais Jur­gis Kras­nic­kas svars­to, kaip pa­vog­ti mi­li­jo­ną, o LSDP kan­di­da­tas į Kai­šia­do­rių ta­ry­bą Al­gi­man­tas Rad­vi­la keiks­ma­žo­džius var­to­ja kal­bė­da­mas te­le­fo­nu.

A.But­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad J.Kras­nic­kui par­ti­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja jau sky­rė pa­pei­ki­mą.

„(...) o kad čia po­nas Rad­vi­la yra soc­de­mas, pra­ktiš­kai be­veik nie­kas iš mū­sų par­ti­jos ne­ži­no­jo. Žmo­nes į par­ti­ja pri­ima pa­tys sky­riai su dvie­jų par­ti­jos bi­čiu­lių re­ko­men­da­ci­ja. Par­ti­jo­je, ku­rio­je yra per 20 tūkst. na­rių, pa­sa­ky­ti, kad ti­krai vi­si yra šven­tie­ji, vi­si yra la­bai aukš­tos mo­ra­lės, kul­tū­ros.... var­gu, ar ga­li­ma dek­la­ruo­ti vie­no­je ar ki­to­je par­ti­jo­je, kad to­kie su­si­rin­kę, ti­krai to nė­ra“, - kal­bė­jo LSDP pir­mi­nin­kas.

„Aiš­ku, kad gai­la, kad to­kie da­ly­kai pa­si­ro­do vie­šo­je opi­ni­jo­je ir skam­ba iš žmo­nių, ku­rie ei­na to­kias at­sa­kin­gas par­ei­gas kaip Aly­taus me­ras, lū­pų. Man tai iš­vis yra ne­su­vo­kia­ma“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Anot jo, par­ti­jos eti­kos sar­gai, su­lau­kę, pro­ku­ro­rų iš­va­dos dėl J.Kras­nic­ko pa­si­sa­ky­mų, grįš prie jo klau­si­mo.