A. Butkevičius: Baltarusija turi garantuoti, jog branduolinė sauga bus užtikrinta
An­tra­die­nį mi­nint 30-ąsias tra­giš­kos ava­ri­jos Čer­no­by­lio at­omi­nė­je elek­tri­nė­je me­ti­nes, Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­žy­mi, kad tai bu­vo vie­na skau­džiau­sių ka­tas­tro­fų bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos is­to­ri­jo­je.

Pa­sak prem­je­ro, šian­dien tin­ka­mas lai­kas ap­mąs­ty­ti skau­džius ka­tas­tro­fos pa­da­ri­nius ir pri­si­min­ti tuos, ku­rie nu­ken­tė­jo nuo bran­duo­li­nės tar­šos: dau­giau nei 7 mi­li­jo­nai žmo­nių ir dau­giau nei 163 000 kvad­ra­ti­nių ki­lo­me­trų že­mės Eu­ro­po­je bu­vo pa­lies­ti bran­duo­li­nės tar­šos iš Čer­no­by­lio AE.

„Čer­no­by­lio ka­tas­tro­fa įro­do, kad bran­duo­li­nės ava­ri­jos pa­da­ri­niai ir ra­dio­lo­gi­nis pa­vo­jus nė­ra ri­bo­ja­mi vals­ty­bių sie­nų. Jau tris­de­šimt me­tų po ava­ri­jos ma­to­me ir su­vo­kia­me il­ga­lai­kį ava­ri­jos po­vei­kį, ku­ris su­ke­lia hu­ma­ni­ta­ri­nius, so­cia­li­nius, eko­no­mi­nius pa­da­ri­nius, pa­sek­mes ap­lin­kai ir svei­ka­tai. Ypa­tin­gai svar­bios tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės pa­stan­gos ir pa­gal­ba Čer­no­by­lio ap­sau­gi­nio sar­ko­fa­go sta­ty­bai fi­nan­suo­ti, prie ku­rių pri­si­de­da ir Lie­tu­va“, – tei­gia Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas pa­brė­žia, kad bran­duo­li­nės sau­gos vi­sa­me pa­sau­ly­je svar­ba iš­lie­ka itin ak­tua­li ir šian­dien. Prem­je­ro tei­gi­mu, Lie­tu­vai svar­bu, kad bran­duo­li­nės sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tai ne­bū­tų lai­ko­mi tik for­ma­lu­mu.

„Lie­tu­va yra rim­tai su­si­rū­pi­nu­si bran­duo­li­nės sau­gos si­tua­ci­ja Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos kai­my­nys­tė­je. Bal­ta­ru­si­ja tu­ri ga­ran­tuo­ti, kad vos už 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės bran­duo­li­nė sau­ga bus už­ti­krin­ta, griež­tai lai­kan­tis vi­sų tarp­tau­ti­nių ap­lin­ko­sau­gos ir bran­duo­li­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų bei re­ko­men­da­ci­jų“, – sa­ko Vy­riau­sy­bės va­do­vas, pri­dur­da­mas, kad Čer­no­by­lio ir ki­tų bran­duo­li­nių ava­ri­jų pa­mo­kos vi­sus įpa­rei­go­ja vys­ty­ti bran­duo­li­nes tech­no­lo­gi­jas lai­kan­tis aukš­čiau­sių tarp­tau­ti­nių bran­duo­li­nės sau­gos ir sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų bei stan­dar­tų.

„Lie­tu­va ra­gi­na vi­sas ša­lis, ku­rios plė­to­ja bran­duo­li­nę ener­ge­ti­ką, įgy­ven­din­ti aukš­čiau­sius tarp­tau­ti­nius bran­duo­li­nės sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tus“, – ak­cen­tuo­ja Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius.