A. Butkevičius: B. Bradauskui nedera siūlyti PVM lengvatos žuviai
So­cial­de­mo­kra­tui Bro­niui Bra­daus­kui, ku­ris yra žu­vis au­gi­nan­čios bend­ro­vės ak­ci­nin­kas, ne­de­ra siū­ly­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos švie­žiai žu­viai, par­eiš­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Par­la­men­ta­rui, ku­ris pats tu­ri žu­vies au­gi­ni­mo vers­lą, aps­kri­tai ne­de­rė­tų siū­ly­ti to­kios leng­va­tos. Net ne­de­rė­tų bal­suo­ti“, – BNS tei­gė A.But­ke­vi­čius, ku­rio ko­men­ta­rą per­da­vė jo at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė Laz­daus­kie­nė.

Prem­je­ras pa­brė­žė, kad jis pats siū­lo įtei­sin­ti PVM leng­va­tą tik švie­žiai ir at­šal­dy­tai mė­sai, o ne tven­ki­niuo­se užau­gin­tai žu­viai.

B.Bra­daus­kas, val­dan­tis 50 proc. Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bė­je, Pe­liū­nų kai­me esan­čios bend­ro­vės „Bart­žu­vė“ ak­ci­jų, siū­lo tven­ki­niuo­se iš­au­gin­tai žu­viai ir švie­žiai at­šal­dy­tai mė­sai tai­ky­ti 5 proc. PVM ta­ri­fą. To­kiam pa­siū­ly­mui ket­vir­ta­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė Sei­mas.

„Ar mo­kes­čių leng­va­ta pa­dės ma­no bend­ro­vei? Su­nku pa­sa­ky­ti. Esu „Bart­žu­vei“ pa­sko­li­nęs pu­sę mi­li­jo­no – kad ne­ban­kru­tuo­tų“, – Sei­me ket­vir­ta­die­nį pri­si­pa­ži­no B.Bra­daus­kas, ra­šo por­ta­las 15min.lt.

Jei siū­ly­mas bus pri­im­tas, PVM ta­ri­fas tven­ki­niuo­se užau­gin­tai žu­viai tu­rė­tų ma­žė­ti nuo 21 iki 5 proc., o biu­dže­tas dėl to pra­ras­tų 18 mi­li­jo­nų eu­rų, ra­šo por­ta­las.

2013 me­tų ge­gu­žę B.Bra­daus­kas val­dė 50 proc. „Bart­žu­vės“, dar tiek pat – Ona Pa­na­sen­kie­nė. Įmo­nės pa­ja­mos 2014 me­tais su­ma­žė­jo 20,5 proc. iki 333,6 tūkst. eu­rų, gry­na­sis pel­nas – 23,7 proc. iki 4,6 tūkst. eu­rų.