A. Butkevičius atmeta kritiką
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­kos dėl ne­veik­lu­mo pert­var­kant glo­bos na­mus su­lau­kęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius va­kar par­eiš­kė, kad bū­tent jo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė pir­ma pra­dė­jo įgy­ven­din­ti re­for­mą.

Taip jis rea­ga­vo į pre­zi­den­tės pa­sta­bas, kad „ši Vy­riau­sy­bė su­ge­ba tik ko­mi­si­jas kur­ti, kal­bė­ti, dis­ku­tuo­ti, ža­dė­ti ir nie­ko ne­da­ry­ti“. A. But­ke­vi­čius tei­gė, kad jo­kios ko­mi­si­jos be rei­ka­lo ne­su­da­ro­mos, ir pa­brė­žė, jog be švie­čia­mo­jo dar­bo glo­bos na­mų auk­lė­ti­nių per­kel­ti į šei­mas grei­tai ne­pa­vyks. Dis­ku­si­jos dėl glo­bos na­mų at­si­nau­ji­no, kai Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se an­tra­die­nį žu­vo pro lan­gą iš­kri­tęs 11 me­tų ber­niu­kas. Ne­lai­mei tir­ti su­da­ry­ta ko­mi­si­ja iš­va­das pa­teiks iki rugp­jū­čio 31 die­nos. Tai ne­be pir­mas in­ci­den­tas šiuo­se glo­bos na­muo­se. Juo­se šie­met mi­rė mais­tu užsp­rin­gu­si glo­bo­ti­nė, o po in­ter­ne­te pa­skelb­tų vaiz­do įra­šų tei­sė­sau­ga pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mo smur­to įstai­go­je.