A. Butkevičiaus žentas parduoda „Ministerium“ akcijas
Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus žen­tas Eval­das Vai­ta­sius par­duo­da vi­sas sa­vo val­do­mas bend­ro­vės „Mi­nis­te­rium“, įta­ria­mos da­ly­va­vus kar­te­li­nia­me su­si­ta­ri­me, ak­ci­jas.

Bend­ro­vė pra­ne­šė, kad E. Vai­ta­sius nu­spren­dė par­duo­ti 50 proc. „Mi­nis­te­rium“ ak­ci­jų įmo­nės bend­ra­sa­vi­nin­kiui Man­tui Kra­saus­kui.

Nu­ro­do­ma, kad ak­ci­jos bus par­duo­tos už tą pa­čią kai­ną, ku­rią E.Vai­ta­sius su­mo­kė­jo įsi­gy­da­mas ak­ci­jas 2015 me­tų ba­lan­dį. San­do­rį pla­nuo­ja­ma už­baig­ti ar­ti­miau­siu me­tu, su­da­rant no­ta­ri­nę su­tar­tį, o už ak­ci­jas at­sis­kai­tant ban­ki­niu pa­ve­di­mu.

„Ti­kiuo­si, jog ma­no pa­si­trau­ki­mas iš ak­ci­nin­kų su­grą­žins ma­no šei­mai ra­my­bę, ir pa­dės su­stab­dy­ti pa­čios bend­ro­vės to­les­nį žlug­dy­mą, ku­ris bū­tų ne­iš­ven­gia­mas dėl nuo­la­ti­nio puo­li­mo vie­šo­jo­je erd­vė­je. Kiek­vie­nas žings­nis, kiek­vie­na nau­ja su­tar­tis ar lai­mė­tas kon­kur­sas vie­šo­jo­je erd­vė­je bū­tų links­niuo­ja­mas ir ku­ria­mos iš­gal­vo­tos is­to­ri­jos jau vien dėl to, jog tarp ak­ci­nin­kų ir ma­no pa­var­dė“, - pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė E.Vai­ta­sius.

E. Vai­ta­sius 50 proc. „Mi­nis­te­rium“ ak­ci­jų ba­lan­dį įsi­gi­jo iš bu­vu­sios vi­suo­me­ni­nės kon­sul­tan­tės Da­lios Ku­trai­tės-Gied­rai­tie­nės sū­naus Si­mo­no Gied­rai­čio. Nei prem­je­ras, nei D.Ku­trai­tė-Gied­rai­tie­nė iki pub­li­ka­ci­jos ži­niask­lai­do­je ry­šių su šia įmo­ne ar jos ak­ci­nin­kais ne­bu­vo dek­la­ra­vę.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba lie­pos pa­bai­go­je pra­ne­šė šių me­tų sau­sį pra­dė­ju­si ty­ri­mą įta­riant kar­te­li­nius su­si­ta­ri­mus prog­ra­ma­vi­mo bei vie­ši­ni­mo pa­slau­gų kon­kur­suo­se, ku­riuos skel­bė Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mo ins­ti­tu­tas bei Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja (AM). Pre­li­mi­na­riu ta­ry­bos ver­ti­ni­mu, ins­ti­tu­to skelb­ta­me prog­ra­mi­nės įran­gos kū­ri­mo kon­kur­se drau­džia­mą su­si­ta­ri­mą ga­lė­jo su­da­ry­ti bend­ro­vės „Mi­nis­te­rium“, „Ne­būk brie­dis“ bei vie­šo­ji įstai­ga „TV Eu­ro­pa“.

D. Ku­trai­tė-Gied­rai­tie­nė, ku­ri yra va­do­va­vu­si „Mi­nis­te­rium“ val­dy­bai, po pub­li­ka­ci­jos ži­nias­lai­do­je pa­si­trau­kė iš vi­suo­me­ni­nės prem­je­ro pa­ta­rė­jos par­ei­gų.

Tuo me­tu A. But­ke­vi­čius ži­niask­lai­do­je pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją apie jo žen­to įmo­nės veik­lą par­eiš­kė ver­ti­nan­tis kaip „pur­vi­nos rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos“ da­lį.

Opo­zi­ci­nė par­ti­ja Tė­vy­nės Są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pra­šė iš­tir­ti, ar A. But­ke­vi­čius ne­si­nau­do­jo par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti, ta­čiau ko­mi­si­ja šią sa­vai­tę pra­ne­šė, kad ne­tirs, ar prem­je­ras ne­su­pai­nio­jo vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų.