A.Butkevičiaus Vyriausybė artėja link ribos, kai tektų tikrintis pasitikėjimą Seime
So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė ar­tė­ja link ri­bos, kai tek­tų pa­si­ti­krin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą Sei­me.

Iš ke­tu­rio­li­kos Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rių Vy­riau­sy­bei po pre­zi­den­to rin­ki­mų at­nau­ji­nus įga­lio­ji­mus pa­si­kei­tė ke­tu­ri mi­nis­trai, be to, į Liuk­sem­bur­gą ge­gu­žę tu­rė­tų iš­vyk­ti į Eu­ro­pos au­di­to rū­mus siū­lo­mas fi­nan­sų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Ša­džius.

Anks­čiau ener­ge­ti­kos mi­nis­tro pos­te Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vą Ja­ros­la­vą Ne­ve­ro­vi­čių pa­kei­tė ne­par­ti­nis Ro­kas Ma­siu­lis, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pos­te „tvar­kie­tį“ Dai­lį Al­fon­są Ba­ra­kaus­ką – taip pat ne­par­ti­nis Sau­lius Skver­ne­lis, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­te nuo „dar­bie­čių“ pas so­cial­de­mo­kra­tus pa­su­ku­sį Dai­nių Pa­val­kį – „dar­bie­tė“ Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė, o svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pos­te so­cial­de­mo­kra­tę Ri­man­tę Ša­la­še­vi­čiū­tę – par­ti­jos ko­le­ga Ju­ras Po­že­la.

Jei iš par­ei­gų trauk­tis nu­spręs­tų vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, o in­ter­pe­lia­ci­ja iš pos­to iš­vers­tų ap­lin­kos mi­nis­trą „tvar­kie­tį“ Kęs­tu­tį Tre­čio­ką, Vy­riau­sy­bė­je bū­tų pa­si­kei­tę ly­giai pu­sė mi­nis­trų. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad Vy­riau­sy­bė tu­ri iš nau­jo gau­ti Sei­mo įga­lio­ji­mus, jei jo­je pa­si­kei­čia dau­giau nei pu­sė mi­nis­trų.

S.Skver­ne­lį trauk­tis iš par­ei­gų ra­gi­na jį į pos­tą de­le­ga­vu­sios „Tvar­ko ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos va­do­vas Ro­lan­das Pa­ksas, po to, kai mi­nis­tras pa­sis­kel­bė Sei­mo rin­ki­muo­se kan­di­da­tuo­sian­tis su ki­ta par­ti­ja – vie­ną at­sto­vą par­la­men­te tu­rin­čia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS). Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius sa­ko, jog spren­di­mą dėl vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro S.Skver­ne­lio pri­ims po su­si­ti­ki­mo su R.Pa­ksu.

„Tvar­kie­čiui“ K.Tre­čio­kui opo­zi­ci­ja pra­dė­jo in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­rą, mi­nis­tras šią sa­vai­tę tu­rė­tų pa­teik­ti at­sa­ky­mus į klau­si­mus dėl ku­ror­tų zo­nas nai­ki­nan­čio Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo ap­lin­ky­bių. Mi­nis­tro pra­šo­ma pa­siaiš­kin­ti dėl jo liu­di­ji­mo Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai ir ga­li­mo me­lo, pa­sa­ko­jant, kaip bu­vo pri­ima­mas nu­ta­ri­mas.

Tei­sė­sau­ga dėl šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo bu­vo pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me aiš­ki­no­si ga­li­mą ne­tei­sė­tą po­vei­kį, bet po to jį nu­trau­kė. Iš vie­šai pa­skelb­tų po­kal­bių iš­klo­ti­nių pa­aiš­kė­jo, kad Drus­ki­nin­kų me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas ne kar­tą pra­šė K.Tre­čio­ko par­eng­ti nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo, o šis pa­ža­dė­jo tai pa­sku­bin­ti. Toks Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas pri­im­tas per­nai rug­sė­jį.

In­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­ra nu­ma­to, kad mi­nis­trui Sei­me at­sa­kius į pa­teik­tus klau­si­mus bal­suo­ja­ma, ar mi­nis­tro at­sa­ky­mai ten­ki­na, ar ne­ten­ki­na par­la­men­ta­rų. Jei­gu at­sa­ky­mai pri­pa­žįs­ta­mi ne­pa­ten­ki­na­mais ir par­eiš­kia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, toks nu­ta­ri­mo pro­jek­tas ga­li bū­ti pri­im­tas slap­tu bal­sa­vi­mu dau­giau kaip pu­sės vi­sų Sei­mo na­rių bal­sų dau­gu­ma, tai yra ne ma­žiau kaip 71. Jei­gu Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl in­ter­pe­lia­ci­jos pri­ima­mas, mi­nis­tras pri­va­lo at­sis­ta­ty­din­ti.