A. Ažubalis piktinasi tradicijos sulaužymu
Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ap­gai­les­tau­ja, kad val­dan­tie­ji į Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) va­do­vy­bę ne­pas­ky­rė opo­zi­ci­jos at­sto­vo.

Šian­dien Sei­mo ko­mi­te­tuo­se ren­ka­mi va­do­vai. Par­la­men­to URK pir­mi­nin­ku ir jo pa­va­duo­to­ju iš­rink­ti val­dan­čių­jų at­sto­vai. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos me­tu šiam ko­mi­te­tui va­do­va­vo tuo­me­čiams val­dan­tie­siems pri­klau­sęs so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka, o vi­ce­pir­min­ko kė­dė bu­vo skir­ta kon­ser­va­to­riui A. Ažu­ba­liui.

Da­bar šis kri­ti­kuo­ja, kad nuo kal­bų apie „na­cio­na­li­nės vie­ny­bės koa­li­ci­ją“ pe­rei­ta prie opo­zi­ci­jos ati­trau­ki­mo net to­se sri­ty­se, kur kon­sen­su­sas ir vie­nas bal­sas yra bū­ti­nas. „Vie­na to­kių sri­čių – už­sie­nio po­li­ti­ka, kur tiek pir­mi­nin­ko, tiek jo pa­va­duo­to­jo po­zi­ci­jos ati­te­ko val­dan­čių­jų par­ti­jų at­sto­vams. Tai reiš­kia, kad vals­tie­čių-soc­de­mų koa­li­ci­ja pri­va­lės pri­siim­ti pil­ną at­sa­ko­my­bę už ga­li­mas klai­das šian­dien kaip nie­kad svar­bios par­la­men­ti­nė­je už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ty­je“, – so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je ra­šo A. Ažu­ba­lis.

Jis kar­tu su dviem ki­tais Sei­mo URK dirb­sian­čiais kon­ser­va­to­riais Žy­gi­man­tu Pa­vi­lio­niu ir Ema­nue­liu Zin­ge­riu iš­reiš­kė at­ski­rą­ją nuo­mo­nę. Pa­sak jų, va­do­vau­jan­tis il­ga­me­te Sei­mo URK dar­bo pra­kti­ka ir sie­kiant už­ti­krin­ti vi­sų – tiek po­zi­ci­jos, tiek opo­zi­ci­jos par­la­men­ti­nių po­li­ti­nių par­ti­jų – kon­sen­su­są svar­biau­siais Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais, tiks­lin­ga iš­lai­ky­ti tra­di­ci­ją ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju rink­ti opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vą.