A. Anušauskas: „Ultimatumų niekas neišsigando“
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas da­ro iš­va­dą, kad val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją for­muo­jan­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) iš anks­to bu­vo su­pla­na­vu­si dirb­ti ne su kon­ser­va­to­riais ar so­cial­de­mo­kra­tais, o su tre­čio­sio­mis jė­go­mis.

Pa­sak A. Anu­šaus­ko, to­kią ver­si­ją pa­tvir­ti­na LVŽS ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio nu­sta­ty­tas ter­mi­nas, per ku­rį ga­li­mi par­tne­riai kon­ser­va­to­riai ir so­cial­de­mo­kra­tai esą tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti dėl bend­ros veik­los, ar­ba „vals­tie­čiai“ į koa­li­ci­ją eis su įta­ri­mų ne­at­si­kra­tan­čia „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mu“ bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krik­šio­niš­kų šei­mų są­jun­ga, ku­rios ly­de­ris Vol­de­ma­ras To­ma­ševs­kis puo­šia­si „geor­gi­jaus juo­ste­le“.

„Gal tai ir yra ty­liai vyk­do­mas ti­kra­sis pla­nas, kol vy­ko pseu­do-de­ry­bos? Jei R. Kar­baus­kis at­si­sa­ky­tų sa­vo aro­gan­ci­jos, bū­tų at­vi­res­nis, no­rė­tų iš ti­krų­jų su­si­tar­ti, de­ry­bi­nin­ku bū­tų pats su S. Skver­ne­liu, ne­bū­tų rei­kė­ję ir ul­ti­ma­tu­mų. Da­bar sa­vo gra­si­ni­mus ga­li pa­si­lai­ky­ti sau – ul­ti­ma­tu­mų nie­kas ne­iš­si­gan­do, ne­sam apib­rėž­ti ne­per­žen­gia­mo­mis „rau­do­no­mis li­ni­jo­mis“ pa­stum­dė­liai, penk­ta­die­nį nie­kas ne­bus pa­si­kei­tę, nes ir R. Kar­baus­kis ne­bus pa­si­kei­tęs. Iš sa­vo pu­sės mes siun­čia­me li­be­ra­lus (su lin­kė­ji­mais ži­no­ma) – mums tuo tar­pu taip pat jū­sų ne­rei­kia. Tai to­kios po­li­ti­nės nau­jie­nos“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ra­šo A. Anu­šaus­kas.

Kaip jau ra­šy­ta, LVŽS ly­de­ris iki penk­ta­die­nio ti­ki­si iš­girs­ti kon­ser­va­to­rių ir so­cial­de­mo­kra­tų at­sa­ky­mus, ar jie pa­si­ren­gę de­rė­tis dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo. Ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad pla­čio­sios ar­ba va­di­na­mo­sios na­cio­na­li­nės vie­ny­bės koa­li­ci­jos ne­bus, pa­ste­bė­jo R. Kar­baus­kis.

„Ma­nau, kad po penk­ta­die­nio bus ga­li­ma kal­bė­ti apie tai, su kuo bus ga­li­ma pra­dė­ti de­ry­bas. Ti­kiuo­si, kad ki­tą sa­vai­tę tu­rė­si­me ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų, ga­lė­si­me kal­bė­ti apie val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją“, – va­kar sa­kė R. Kar­baus­kis. Ne­pa­vy­kus su­si­tar­ti su so­cial­de­mo­kra­tais ir kon­ser­va­to­riais, pa­sak po­li­ti­ko, ga­lė­tų bū­ti su­da­ry­ta ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė, už­si­ti­kri­nus „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos par­amą.