A. Anušauskas: totalitarinių valstybių simboliai bus iš naujo įvertinti
Par­la­men­ti­nės gru­pės „Už is­to­ri­nę at­min­tį ir tei­sin­gu­mą“ spa­lio 22 d. su­reng­tos dis­ku­si­jos apie vals­ty­bės kul­tū­ros pa­vel­do pri­nci­pus, kuo­met tarp sau­go­mų pa­mink­lų at­si­du­ria ir Lie­tu­vą oku­pa­vu­sių to­ta­li­ta­ri­nių vals­ty­bių ideo­lo­gi­zuo­ti sim­bo­liai bei pa­mink­lai, iš­va­dos ra­do at­gar­sį ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je. 

Kul­tū­ros mi­nis­tras pa­pil­dė ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių ver­ti­ni­mo, at­ran­kos ir reikš­min­gu­mo nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jų ap­ra­šą ir tu­rės bū­ti iš nau­jo įver­tin­ti ko­mu­nis­ti­nių (kaip ir na­cis­ti­nių) sim­bo­lių tu­rin­tys ob­jek­tai.

Par­la­men­ti­nės gru­pės pir­mi­nin­kas, Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas ma­no, kad šiuo pa­grin­du bus įver­tin­tos ir Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ros, ir ki­ti ob­jek­tai, ku­rie pa­te­ko į kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šą vien tik pri­si­deng­da­mi kū­ju ir pjau­tu­vu.

At­siž­velg­da­mas į tai, kad Ru­si­ja ak­ty­viai siū­lo­si re­mon­tuo­ti Lie­tu­vo­je so­vie­ti­nius sim­bo­lius, par­la­men­ti­nės gru­pės pir­mi­nin­kas A. Anu­šaus­kas su ki­tais gru­pės na­riais už­re­gis­tra­vo ir Ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sas. Jo­mis siū­lo­ma už­sie­nio vals­ty­bėms reikš­min­gą ne­kil­no­ja­mą­jį kul­tū­ros pa­vel­dą leis­ti tvar­ky­ti ga­vus ne tik Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, bet ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mų cen­tro su­ti­ki­mą.

„Taip bus įvai­ria­pu­siš­kai įver­ti­na­mi pro­jek­tai, jei­gu rei­kia įren­gia­mi pa­pil­do­mi in­for­ma­ci­niai už­ra­šai, ku­rie ne­leis iš­krai­py­ti mū­sų is­to­ri­jos įvy­kių ir sim­pa­ti­jų to­ta­li­ta­ri­nei vals­ty­bei ar sta­li­niz­mui pri­deng­ti ka­rei­vių ka­pais. Pa­sta­rie­ji tu­ri bū­ti tvar­ko­mi ir pri­žiū­ri­mi mū­sų vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių pa­stan­go­mis taip, kaip rei­ka­lau­ja tarp­tau­ti­niai stan­dar­tai“, – tei­gia TS-LKD frak­ci­jos na­rys A. Anu­šaus­kas.