A. Anušauskas stebisi: kas vadovaus Vyriausybei?
Te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Va­lan­da su Rū­ta“ nu­skam­bė­jęs Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­rio par­la­men­ta­ro Ra­mū­no Kar­baus­kio par­eiš­ki­mas apie ke­lia­mus už­da­vi­nius mi­nis­trams nu­ste­bi­no kon­ser­va­to­rių Ar­vy­dą Anu­šaus­ką. „Va­lio, bet prem­je­ras yra Sau­lius Skver­ne­lis“, – su­rea­ga­vo jis.

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) frak­ci­jos na­riui A. Anu­šaus­kui nuo­sta­bą su­kė­lė R. Kar­baus­kio par­eiš­ki­mas, esą jis duos už­duo­tis mi­nis­trams per pus­me­tį pa­teik­ti pla­ną, kaip 10–20 proc. su­ma­žin­ti val­di­nin­kų skai­čių.

„Va­lio, bet prem­je­ras yra S. Skver­ne­lis. Tai jis ga­li duo­ti už­duo­tį. Jis at­sa­kin­gas už Vy­riau­sy­bės apa­ra­to sklan­dų dar­bą“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­skel­bė kon­ser­va­to­rius.

Jis par­eiš­kė jau tris­de­šim­tą kar­tą kar­to­jan­tis, kad iki šiol me­cha­ni­niai val­di­nin­kų skai­čiaus ma­ži­ni­mai pa­si­baig­da­vo biu­ro­kra­ti­nio apa­ra­to pa­di­dė­ji­mu. „Rei­kia pir­miau­sia at­si­sa­ky­ti ne­rei­ka­lin­gų, be­si­dub­liuo­jan­čių fun­ci­jų, vi­so­kių įstai­gų ir agen­tū­rų, ku­rios at­si­ras­da­vo prie mi­nis­te­ri­jų po kiek­vie­no me­cha­ni­nio ma­ži­ni­mo. Jau at­li­kus to­kius dar­bus, pa­kei­tus įsta­ty­mus, na­tū­ra­liai nu­by­rės ma­žiau­siai penk­ta­da­lis val­di­nin­kų“, – ti­ki­no A. Anu­šaus­kas.