A. Anušauskas: „Iš sostinės savo noru valdžia nesitraukia“
Po­li­ti­kai ne­sle­pia abe­jo­nių dėl Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) idė­jos į Kau­ną iš­kraus­ty­ti po­ra mi­nis­te­ri­jų. Jų tei­gi­mu, toks spren­di­mas vals­ty­bei bū­tų ža­lin­gas tiek fi­nan­siš­kai, tiek geo­po­li­ti­niu as­pek­tu.

Kon­ser­va­to­riaus Ar­vy­do Anu­šaus­ko nuo­mo­ne, mė­gi­ni­mai per­kel­ti mi­nis­te­ri­jas, pir­miau­sia Že­mės ūkio, ne­pa­vyk­da­vo dėl pa­pras­tos prie­žas­ties: val­dy­mo iš­lai­das toks su­ma­ny­mas iš­au­gi­na 4–5 mln eu­rų ir dar dau­giau.

„100 žmo­nių (ne tik mi­nis­tras) tu­rės kiek­vie­ną sa­vai­tę gy­ven­ti ke­ly­je Kau­nas-Vil­nius. Per 4 me­tus su­si­da­ry­tų itin so­li­di tri­ženk­lė mi­li­jo­nų su­ma, ku­ri pa­lei­džia­ma vė­jais. Ir is­to­ri­nis as­pek­tas – Vil­nius yra Lie­tu­vos sos­ti­nė. XX am­žiu­je jis mums bran­giai kai­na­vo, kol at­ga­vom. Pu­ti­no ži­ri­novs­kiai nuo­lat lai­do užuo­mi­nas apie Kau­no Lie­tu­vą be Vil­niaus. Tad iš sos­ti­nių sa­vo no­ru vals­ty­bės val­džia ne­si­trau­kia. Iš­va­da pa­pras­ta – de­šim­čių mi­li­jo­nų taš­ky­mas kaž­kie­no nau­dai (kas ten biu­rų pa­sta­tus sta­to Kau­ne, kie­no įmo­nė?) ar­ba vi­siš­kai bep­ras­miš­kai. O svar­biau­sia – pa­trau­kia­ma da­lis vals­ty­bės val­džios iš sos­ti­nės. Geo­po­li­ti­nia­me kon­teks­te, ku­ria­me nuo­lat bu­vo ir yra Lie­tu­va, tai at­ro­do opor­tu­nis­tiš­kai ir an­ti­kons­ti­tu­ciš­kai. Ge­riau rim­tai gal­vo­tų, ne kaip vie­tom su­keis­ti ar per­kel­ti, o kaip biu­ro­kra­ti­ją su­ma­žin­ti pa­gal funk­ci­jas“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ra­šo A. Anu­šaus­kas.

Sei­mo na­riui an­tri­na par­ti­jos ko­le­ga, bu­vęs že­mės ūkio mi­nis­tras Ka­zys Star­ke­vi­čius. Kau­nie­tis po­li­ti­kas prieš sep­ty­ne­rius me­tus pats kė­lė mi­nis­te­ri­jų per­kraus­ty­mo idė­ją. Pa­sak K. Star­ke­vi­čiaus, ne vien tik val­di­nin­kų ne­no­ras kel­tis į Kau­ną yra prob­le­ma.

„Vis­kas pri­klau­so ir nuo vals­ty­bės fi­nan­sų, ir nuo po­li­ti­nio su­ta­ri­mo. Kaž­ka­da pats kė­liau to­kią min­tį, tik vis­kas nė­ra taip pa­pras­ta. Į prog­ra­mas pri­ra­šo­ma vis­ko ir dau­ge­lis tik at­ėju­sių­jų į val­džią bau­džia­si vi­sus „pas­ta­ty­ti ant blaks­tie­nų“. Pa­žiū­rė­si­me, kas čia ir kaip bus. O šiaip džiau­giuo­si, kad kaž­kas ban­do sko­lin­tis ma­no se­nas idė­jas. Bū­tų dar ge­rai, jei par­em­tų ir ki­tus siū­ly­mus. Pa­vyz­džiui, lė­šų me­lio­ra­ci­jai sky­ri­mą, ku­riam pri­ta­rė Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Jei ūki­nin­kams pa­leng­vės gy­ve­ni­mas, bus nu­im­ta da­lis biu­ro­kra­ti­nių kliu­vi­nių, su­pap­ras­tin­ta par­amos ga­vi­mo tvar­ka – te­gul tai bus su­di­ri­guo­ta nors iš Kau­no, nors iš Vil­niaus, nors iš Kin­tų ar Vi­sa­gi­no. Svar­bu, kad tai ne­virs­tų ma­da – me­rų tar­pu­sa­vio rie­te­no­mis ir kon­ku­ren­ci­ja dėl pa­klo­dės ga­ba­liu­ko. Pa­ga­liau, jei reiks rink­tis tarp lė­šų me­lio­ra­ci­jai, par­amos pie­no sek­to­riui ir mi­nis­te­ri­jos ad­re­so kei­ti­mo – rink­siuo­si su­pran­ta­ma kaip“, – sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“ ra­šo K. Star­ke­vi­čius.

Iš Vil­niaus į Kau­ną LVŽS bran­di­na pla­nus per­kraus­ty­ti Že­mės ūkio ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jas. LVŽS ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis pers­pė­jo, kad mi­nis­te­ri­jo­se dir­ban­čių val­di­nin­kų ne­no­ras kraus­ty­tis ne­bus pro­ce­są stab­dan­tis ar­gu­men­tas.