A. Abromavičius sukirto rankomis su konservatoriais
Bu­vęs Ukrai­nos eko­no­mi­nės plė­tros ir pre­ky­bos mi­nis­tras Ai­va­ras Ab­ro­ma­vi­čius, vyk­dęs Ukrai­no­je sėk­min­gas eko­no­mi­kos mo­der­ni­za­vi­mo ir vals­ty­bės įmo­nių skaid­ri­ni­mo re­for­mas, su­ti­ko pri­si­jung­ti prie for­muo­ja­mos bū­si­mos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) vy­riau­sy­bės ko­man­dos.

TS-LKD pir­mi­nin­ko Gab­rie­liaus Lands­ber­gio tei­gi­mu, A. Ab­ro­ma­vi­čiaus sėk­min­ga ir pa­sau­ly­je pla­čiai ver­ti­na­ma pa­tir­tis kri­zės ir ka­ro są­ly­go­mis re­for­muo­jant Ukrai­nos ūkį yra ypač ver­tin­ga. „To­dėl džiau­gia­mės, kad A. Ab­ro­ma­vi­čius su­ti­ko ją pri­tai­ky­ti ne tik Ukrai­no­je, bet ir Lie­tu­vo­je, dirb­da­mas nau­jai for­muo­ja­mos TS-LKD bū­si­mos vy­riau­sy­bės ko­man­do­je. Lie­tu­vo­je taip pat tu­ri­me di­de­lių iš­šū­kių su ne­efek­ty­viai ir ne­skaid­riai vei­kian­čio­mis vals­ty­bės įmo­nė­mis, kur rei­ka­lin­ga tvir­ta va­lia, aukš­čiau­sios kom­pe­ten­ci­jos ir at­spa­ru­mas in­te­re­sų gru­pių spau­di­mui“, – tei­gė G. Lands­ber­gis. Pa­sak jo, šiuo me­tu for­muo­ja­mos bū­si­mos TS-LKD vy­riau­sy­bės kan­di­da­tų ko­man­dos ga­lu­ti­nė su­dė­tis bus pri­sta­ty­ta rug­sė­jį.

„Facebook“ nuotrauka

„E­su Ukrai­nos ir Lie­tu­vos pa­trio­tas, to­dėl no­rė­čiau sa­vo pa­tir­tį, vyk­dant di­de­les eko­no­mi­kos mo­der­ni­za­vi­mo ir skaid­ri­ni­mo re­for­mas, pri­tai­ky­ti ir Lie­tu­vo­je. Nors Lie­tu­va yra ge­ro­kai to­liau pa­žen­gu­si nei Ukrai­na, ta­čiau no­rint sėk­min­gai kon­ku­ruo­ti glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je ir ne­at­si­lik­ti nuo ar­ti­miau­sių kai­my­nų, bū­ti­na spar­čiau ju­dė­ti į prie­kį. Kaip ir Ukrai­no­je, no­riu dirb­ti su nau­ja kar­ta, va­ka­rie­tiš­kos pa­tir­ties žmo­nė­mis, kad ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti reikš­min­gų dar­bų ne siau­roms in­te­re­sų gru­pėms, bet vi­sai vi­suo­me­nei“, – tei­gė A. Ab­ro­ma­vi­čius.

Apie sa­vo at­sis­ta­ty­di­ni­mą iš Ukrai­nos eko­no­mi­nės plė­tros ir pre­ky­bos mi­nis­trų A. Ab­ro­ma­vi­čiaus pra­ne­šė va­sa­rio pra­džio­je, par­eikš­da­mas, kad ne­ga­li bū­ti „šir­ma ko­rup­ci­jai“, žlug­dan­čiai jo pa­stan­gas at­gai­vin­ti ka­ro nu­nio­ko­tos Ukrai­nos ūkį. Dirb­da­mas vy­riau­sy­bė­je jis su­bū­rė re­for­ma­to­riš­kiau­sią ko­man­dą ir įvyk­dė reikš­min­giau­sias re­for­mas Ukrai­nos eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jos is­to­ri­jo­je. Jo pa­stan­go­mis bu­vo efek­ty­vi­na­ma bei skaid­ri­na­ma vals­ty­bės įmo­nių veik­la, ko­vo­ja­ma su ko­rup­ci­ja, pert­var­ky­ti vie­šie­ji pir­ki­mai, vyk­dy­tos de­re­gu­lia­ci­jos re­for­mos, pa­nai­ki­nant per­tek­li­nes biu­ro­kra­ti­nes kliū­tis lais­vai pre­ky­bai ir ge­ri­nant vers­lo są­ly­gas.

Tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės A. Ab­ro­ma­vi­čius bu­vo įver­tin­tas kaip vie­nas ge­riau­sių vi­sų lai­kų Ukrai­nos eko­no­mi­kos mi­nis­trų.