A. Abromavičius gali netekti Lietuvos pilietybės
Ne­pai­sant įsta­ty­me nu­ma­ty­tos iš­im­ties lie­tu­vių kil­mės emig­ran­tams, Ukrai­nos eko­no­mi­kos mi­nis­trui Ai­va­rui Ab­ro­ma­vi­čiui gre­sia ne­tek­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės.

Jo at­sto­vas spau­dai Ole­gas Ši­mans­kis an­tra­die­nį BNS pa­tvir­ti­no, kad Ukrai­nos po­li­ti­kas ne­sieks gau­ti Lie­tu­vos lei­di­mo dirb­ti ki­tos vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

„Mi­nis­tras ne­tu­ri pla­nų pra­šy­ti Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės dirb­ti Ukrai­nos vals­ty­bės tar­ny­bo­je ir yra pa­si­ren­gęs lai­ky­tis tiek Lie­tu­vos, tiek Ukrai­nos pi­lie­ty­bės įsta­ty­mų“, - te­le­fo­nu iš Ki­je­vo sa­kė O.Ši­mans­kis.

Pa­sak jo, Ukrai­no­je dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė, kaip ir Lie­tu­vo­je, nė­ra lei­džia­ma, o A.Ab­ro­ma­vi­čius yra pa­si­ry­žęs iš­sau­go­ti Ukrai­nos pi­lie­ty­bę, nes ji po­li­ti­kui pri­va­lo­ma dir­bant mi­nis­tru.

Lie­tu­vos įsta­ty­muo­se įtvir­tin­ta, kad Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės as­muo ne­ten­ka, jei­gu tar­nau­ja ki­tos vals­ty­bės tar­ny­bo­je ne­tu­rė­da­mas Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės lei­di­mo.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vy­gan­tas Iva­naus­kas BNS pa­tvir­ti­no, kad Ukrai­nos mi­nis­trui ne­ga­vus mi­nė­to lei­di­mo, jis ne­teks Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės.

„Jei­gu jis tar­naus to­liau ir jei­gu ne­si­kreips, tai nag­ri­nė­jant pro­ce­dū­ras mes pri­im­si­me spren­di­mą, kad jis ne­teks pi­lie­ty­bės. (...) Mes jau pra­dė­jo­me ši­tas pro­ce­dū­ras“, - BNS sa­kė V.Iva­naus­kas.

Pa­sak jo, to­kiu at­ve­ju pi­lie­ty­bės nai­ki­ni­mo pro­ce­dū­ros yra „sa­vai­čių rei­ka­las“.

Gruo­dį A.Ab­ro­ma­vi­čiui ta­pus Ukrai­nos eko­no­mi­kos mi­nis­tru, Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė jam bu­vo iš­sau­go­ta pri­tai­kius įsta­ty­mo nuo­sta­tą, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li iš­sau­go­ti as­me­nys, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nys.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to ver­ti­ni­mu, A.Ab­ro­ma­vi­čius šias są­ly­gas ati­ti­ko, nes XX am­žiaus tre­čia­ja­me de­šimt­me­ty­je iš Lie­tu­vos iš­vy­ko A.Ab­ro­ma­vi­čiaus pro­se­ne­lis. Jis tar­pu­ka­riu emig­ra­vo į Bra­zi­li­ją, tu­rė­da­mas Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.