9 žinomos pavardės „MG Baltic“ korupcijos byloje: kas tokie ir ką padarė?
Vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vą su­krė­tu­sių po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lų įgau­na nau­ją pa­grei­tį. Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius ne­tru­kus ga­li ne­tek­ti Sei­mo na­rio ne­lie­čia­my­bės ir bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

„MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos skan­da­las į sa­vo ver­pe­tą jau įsu­ko ne vie­ną gar­sų po­li­ti­ką ir skan­di­na Li­be­ra­lų są­jū­dį. Ke­liems po­li­ti­kams par­eikš­ti įta­ri­mai su­si­pai­nio­jus ko­rup­ci­niais ry­šiais su kon­cer­nu, o bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis bu­vo su­čiup­tas su įkal­čiais – 106 tūkst. eu­rų, ku­riuos slė­pė al­ko­ho­lio dė­žu­tė­je.

Kra­tos E. Ma­siu­lio na­muo­se, su­im­tas „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis, ku­ris, pa­sak tei­sė­sau­gos, pa­pir­ki­nė­jo ir sie­kė da­ry­ti įta­ką po­li­ti­kams, bu­vo tik il­gos ir klam­pios by­los pra­džia. Be­veik prieš me­tus pra­si­dė­jęs by­los ty­ri­mas į apk­lau­sas pro­ku­ra­tū­ro­je at­ve­dė ne vie­nos po­li­ti­nės par­ti­jos na­rį, „MG Bal­tic“ kon­cer­nui va­do­vau­jan­čius as­me­nis ir net bu­vu­sį prem­je­rą.

Šis ko­rup­ci­jos ir pa­pir­ki­nė­ji­mo skan­da­las Li­be­ra­lų są­jū­džiui kai­na­vo daug po­li­ti­nių taš­kų. Li­kus pu­sei me­tų iki rin­ki­mų jų rei­tin­gai dra­ma­tiš­kai kri­to, o rin­ki­mų me­tu iš­ko­vo­tos vie­tos par­la­men­te bu­vo ver­ti­na­mos kaip di­džiu­lė per­ga­lė, nes dau­ge­lis, o ir pa­tys li­be­ra­lai, ne­ti­kė­jo sėk­min­ga rin­ki­mų baig­ti­mi.

Tie­sa, Di­dį­jį Ket­vir­ta­die­nį pra­neš­ta, kad vyks­tant pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės 11 d. pra­dė­tam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui dėl ko­rup­ci­nių vei­kų, tarp ku­rių ti­ria­mas ir itin stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mas, ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis krei­pė­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą dėl lei­di­mo pa­trauk­ti Sei­mo na­rį Gin­ta­rą Ste­po­na­vi­čių bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Tai – an­tra­sis Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris, ku­rį pro­ku­ro­rai trau­kia bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ti­riant šią by­lą. Per pra­ėju­sius me­tus pro­ku­ra­tū­ros ir STT slenks­čius my­nė, apk­lau­so­se da­ly­va­vo ne vie­nas gar­sus po­li­ti­kas, vers­li­nin­kas. Štai svar­biau­si iš jų:

Eli­gi­jus Masiulis – 2016 m. ge­gu­žės pra­džio­je Sei­mo na­rys Eli­gi­jus Ma­siu­lis bu­vo su­čiup­tas su di­de­lė pi­ni­gų su­ma, ku­rią per­da­vė vers­lo kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis. Tei­gia­ma, kad 106 tūkst. eu­rų, ku­rie bu­vo ras­ti pas E. Ma­siu­lį au­to­mo­bi­ly­je, bu­vo skir­ti įta­kai ir spren­di­mams pirk­ti. Šie pi­ni­gai ga­li­mai bu­vo skir­ti ki­tiems Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riams už kon­cer­nui pa­lan­kų spren­di­mą dėl pro­jek­to, ku­riuo nu­ma­ty­ti ma­gis­tra­li­nio ke­lio Vil­nius-Ute­na pro­jek­ta­vi­mo, re­kons­truk­ci­jos ir dan­gos stip­ri­ni­mo bei prie­žiū­ros dar­bai, pri­ėmi­mo.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Kra­tos taip pat bu­vo at­lik­tos ir E. Ma­siu­lio na­muo­se, kur ras­ti ir pa­im­ti tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų pa­žy­mė­ti pi­ni­gai. Jie bu­vo pa­žy­mė­ti prieš jiems pa­ten­kant į par­la­men­ta­ro na­mus. Tą­kart pa­im­ta 250 tūkst. eu­rų. E. Ma­siu­lis ti­ki­no, kad tie pi­ni­gai – pa­sko­la, ku­rios ne­spė­ta įfor­min­ti.

Po to, kai bu­vo su­čiup­tas, E. Ma­siu­lis pra­ne­šė pa­si­trau­kian­tis iš Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko par­ei­gų. Jį lai­ki­nai pa­kei­tė eu­ro­par­la­men­ta­ras An­ta­nas Guo­ga. Po­li­ti­kas taip pat at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to.

Vytautas Gapšys. Romo Jurgaičio nuotrauka

Vytautas Gapšys. Romo Jurgaičio nuotrauka

V. Gap­šys bu­vo apk­lau­sia­mas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. Tuo­met jis dar tu­rė­jo Sei­mo na­rio man­da­to ga­ran­tuo­ja­mą ne­lie­čia­mu­mą. Spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas reiš­kia, kad as­me­niui at­ei­ty­je ga­li bū­ti par­eikš­ti įta­ri­mai. Spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas ga­li duo­ti par­ody­mus apie sa­vo pa­ties ga­li­mai pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką.

Gin­ta­ras Steponavičius – 2016 me­tų va­sa­rą STT at­li­ko kra­tas Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rio ir li­be­ra­lo Ri­man­to Mi­kai­čio na­muo­se Kau­ne ir G. Ste­po­na­vi­čiaus fon­do pa­tal­po­se Vil­niu­je.

Alinos Ožič nuotrauka

Fon­das re­gis­truo­tas jo va­do­vo Vy­tau­to To­lei­kio na­muo­se, kur ir vy­ko kra­ta. 2016 me­tų pa­bai­go­je pro­ku­ro­rai apk­lau­sė G. Ste­po­na­vi­čių, kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją. Po­li­ti­kas ne­no­rė­jo vie­šin­ti in­for­ma­ci­jos, kad yra spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. Toks sta­tu­sas reiš­kia, kad žmo­gui ga­li bū­ti par­eikš­ti įta­ri­mai.

2017 ba­lan­džio 13 die­ną pro­ku­ro­rai par­eiš­kė siek­sią, kad bū­tų pa­nai­kin­tas G. Ste­po­na­vi­čiaus tei­si­nis ne­lie­čia­mu­mas, ku­rį jam ga­ran­tuo­ja Sei­mo na­rio man­da­tas. Sei­mo na­rys G. Ste­po­na­vi­čius prieš ku­rį lai­ką su­stab­dė na­rys­tę par­ti­jo­je.

Al­gir­das Butkevičius – 2017 me­tų pa­va­sa­rį bu­vęs mi­nis­tras pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius STT taip pat bu­vo apk­lau­sas, kaip liu­dy­to­jas kon­cer­no „MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je. So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris tei­gė, kad tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nus do­mi­no Vil­niu­je svars­to­mo sta­ty­ti Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo pe­ri­pe­ti­jos ir ke­lio Vil­nius – Ute­na pro­jek­tas. Pa­sak po­li­ti­ko, STT ty­rė­jai klau­si­nė­jo ar jis ne­pa­ty­rė spau­di­mo, kai Vy­riau­sy­bė­je bu­vo spren­džia­mas klau­si­mas dėl pa­mink­lo par­in­ki­mo vie­tos.

Algirdas Butkevičius./ Romo Jurgaičio nuotrauka

A. But­ke­vi­čius tvir­ti­no ne­pa­žįs­tan­tis „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R. Kur­lians­kio, o su kon­cer­no val­dy­bos na­riu R. Rau­ly­nai­čiu yra pa­žįs­ta­mas apie 20 me­tų, ta­čiau ne­bend­rau­ja. Po­li­ti­kas ti­ki­no, kad dir­bant Vy­riau­sy­bė­je ne­si­ma­tė ženk­lų, jog „MG Bal­tic“ ga­li da­ry­ti įta­ką po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je. A. But­ke­vi­čius bu­vo apk­laus­tas, kaip pa­pras­tas liu­dy­to­jas, spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas jam su­teik­tas ne­bu­vo.

Man­tas Ado­mė­nas – 2017 me­tų pra­džio­je STT ty­rė­jai „MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je apk­lau­sė ir kon­ser­va­to­rių Man­tą Ado­mė­ną.

Oresto Gurevičiaus nuotrauka

Oresto Gurevičiaus nuotrauka

Ty­rė­jus do­mi­no kon­ser­va­to­riaus su­si­ti­ki­mai su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu R. Kur­lians­kiu. M. Ado­mė­nas ne­nei­gė, kad bu­vo su­si­ti­kęs su R. Kur­lians­kiu pa­si­kal­bė­ti. Pa­sak M. Ado­mė­no, tai bu­vo po­kal­biai prie vy­no tau­rės. Kon­cer­no at­sto­vą, be ki­tų da­ly­kų, do­mi­no ir kon­ser­va­to­rių par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mai, po­li­ti­nė si­tua­ci­ja.

Gab­rie­lius Lands­ber­gis – 2017 pa­va­sa­rį STT par­ei­gū­nai pa­si­kal­bė­ti iš­sik­vie­tė kon­ser­va­to­rių ly­de­rį G. Lands­ber­gį. STT ty­rė­jus do­mi­no kon­ser­va­to­rių ly­de­rio ir R. Kur­lians­kio su­si­ti­ki­mas. „Bu­vo klau­sia­ma aps­kri­tai apie tai, ką aš ži­nau iš to, kas vyks­ta, kas su­si­ję su tuo li­be­ra­lų ir „MG Bal­tic“ ty­ri­mu. Pa­grin­di­nis pa­aiš­ki­ni­mas bu­vo tas, kad po iš­rin­ki­mo par­ti­jos pir­mi­nin­ku 2015-ai­siais aš tu­rė­jau ei­lę su­si­ti­ki­mų su įvai­riais ži­niask­lai­dos at­sto­vais, vie­nas iš tų su­si­ti­ki­mų bu­vo tas ir jiems ta in­for­ma­ci­ja bu­vo įdo­mi“, – BNS tei­gė G. Lands­ber­gis.

Gabrielius Landsbergis./ Romo Jurgaičio nuotrauka

Šio­je by­lo­je apk­laus­ta ir dau­giau Sei­mo na­rių, tarp jų – di­džio­ji da­lis pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo li­be­ra­lų, o li­be­ra­las Ša­rū­nas Gus­tai­nis – su­stab­dė sa­vo na­rys­tę partijoje

Rai­mon­das Kurlianskis – „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas bu­vo su­lai­ky­tas 2016 m. ge­gu­žės pra­džio­je, po to, kai Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris E. Ma­siu­lis bu­vo su­čiup­tas su 106 tūkst. eu­rų ky­šiu, ku­rį ga­vo iš R. Kur­lians­kio.

„MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas bu­vo su­im­tas 20 die­nų, su­ėmi­mo me­tu bu­vo teig­ta, kad R. Kur­lians­kiui pa­šli­jo svei­ka­ta. Jis su­im­tas įta­riant di­de­lio mas­to ky­šių da­vi­mu, ban­dy­mu pa­veik­ti po­li­ti­kus, pre­ky­ba po­vei­kiu. „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas taip pat kal­ti­na­mas ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi. Pa­lei­dus R. Kur­lians­kį iš su­lai­ky­mo įstai­gos jam bu­vo užd­raus­ta bend­rau­ti su „MG Bal­tic“ pre­zi­den­tu Da­riu­mi Moc­ku­mi, ku­ris sa­vo vi­cep­re­zi­den­to ne­iš­si­ža­dė­jo ir iš dar­bo ne­at­lei­do.

Pats „MG Bal­tic“ pre­zi­den­tas Da­rius Mockus taip pat yra STT ir pro­ku­ro­rų aki­ra­ty­je. 2016 me­tų ru­de­nį D. Moc­kus, kaip spe­cia­lus liu­dy­to­jas, ke­lias va­lan­das bu­vo apk­lau­si­nė­ja­mas STT par­ei­gū­nų. Jo val­do­mam kon­cer­nui bu­vo par­eikš­ti kal­ti­ni­mai pa­pir­ki­nė­ji­mu. Pa­skelb­ta, kad įta­ria­ma, jog ju­ri­di­nis as­muo pa­da­rė bent dvi nu­si­kals­ta­mas vei­kas – pre­ky­ba po­vei­kiu ir pa­pir­ki­mas.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nys, pa­sak tei­si­nin­kų, lei­džia spręs­ti, kad „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas R. Kur­lians­kis vei­kė ju­ri­di­nio as­mens, kon­cer­no nau­dai. Tai su­si­ję su E. Ma­siu­lio ir V. Gap­šio pa­pir­ki­nė­ji­mu sie­kiant gau­ti nau­dos ir nau­din­gų po­li­ti­nių spren­di­mų kon­cer­nui.

Ki­tas „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas, val­dy­bos na­rys Ro­ma­nas Raulynaitis taip pat bu­vo apk­laus­tas STT. Jis yra spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas.

Šia­me po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­los ty­ri­me taip pat bu­vo at­lie­ka­mos kra­tos sta­ty­bų bend­ro­vė­je „Mit­ni­ja“ ir LNK te­le­vi­zi­ją val­dan­čio­je bend­ro­vė­je „Lais­vas ir ne­prik­lau­so­mas ka­na­las“. Kra­tos at­lik­tos ir kon­cer­no bei jam pri­klau­san­čių įmo­nių va­do­vų na­muo­se.