8 proc. rusų norėtų prisijungti Baltijos šalis
Bal­ti­jos ša­lių pri­jun­gi­mo prie Ru­si­jos no­rė­tų 8 proc. šios ša­lies gy­ven­to­jų, ro­do pir­ma­die­nį pa­skelb­ti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Le­va­dos cen­tro ko­vo mė­ne­sį su­reng­ta apk­lau­sa at­sklei­dė, kad dau­giau kaip pu­sė Ru­si­jos gy­ven­to­jų (57%) pa­si­sa­ko už tai, kad Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja iš­lik­tų ap­ri­bo­ta da­bar­ti­nių te­ri­to­ri­nių sie­nų.

Po 8 proc. res­pon­den­tų no­rė­tų Ru­si­jos su „da­bar­ti­nė­mis sie­no­mis plius Bal­ta­ru­si­ja“, „su bu­vu­sios SSRS sie­no­mis iš­sky­rus Pa­bal­ti­jį“ ir „su bu­vu­sios SSRS sie­no­mis, įskai­tant Pa­bal­ti­jį“.

Dar 4 proc. no­rė­tų, kad prie Ru­si­jos pri­si­dė­tų Bal­ta­ru­si­ja, Ukrai­na ir Ka­zachs­ta­nas, 3 proc. – kad pri­si­dė­tų Bal­ta­ru­si­ja ir Ukrai­na. Su­nku bu­vo at­sa­ky­ti 10 proc. apk­laus­tų­jų.

23 proc. res­pon­den­tų nuo­mo­ne, Ru­si­ja tu­rė­tų bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis, jei­gu pri­reik­tų - ir jė­ga, iš­lai­ky­ti sa­vo kon­tro­lė­je bu­vu­sias SSRS res­pub­li­kas. Su to­kia nuo­mo­ne ne­su­ti­ko 64 proc. apk­lau­sos da­ly­vių, su­nku bu­vo at­sa­ky­ti 13 proc.

Ko­vo 3-16 die­no­mis apk­laus­ta 1600 Ru­si­jos gy­ven­to­jų 46-uo­se re­gio­nuo­se, 134 gy­ven­vie­tė­se.