71 proc. lenkų mano, kad reikėtų ginti Baltijos šalis
71 proc. len­kų ma­no, kad jų vals­ty­bė gin­ti Bal­ti­jos ša­lis ag­re­si­jos at­ve­ju, ro­do vi­suo­me­nės apk­lau­sa, skel­bia­ma Len­ki­jos dien­raš­ty­je „Rzecz­pos­po­li­ta“.

22 proc. len­kų į klau­si­mą, ar Len­ki­ja tu­rė­tų im­tis gin­ti Lie­tu­vą, Lat­vi­ją ir Es­ti­ją, jei­gu jos bū­tų už­pul­tos, at­sa­kė ne­igia­mai. Dar 7 proc. len­kų sa­kė, kad į šį klau­si­mą su­nku at­sa­ky­ti.

„Tai reiš­kia, kad len­kai sau­gu­mą ver­ti­na ne vien sa­vo (ša­lies) bet ir vi­so re­gio­no pers­pek­ty­vo­je. Jie ži­no, kad ag­re­si­jos prieš Bal­ti­jos ša­lis at­ve­ju (vė­liau) at­ei­tų Len­ki­jos ei­lė“, – sa­kė bu­vęs len­kų gy­ny­bos vi­ce­mi­nis­tras, Len­ki­jos ka­ro aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius Ro­mual­das Sze­re­mie­tie­was.

Per­nai už Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bą ag­re­si­jos at­ve­ju pa­si­sa­kė 63 proc. len­kų.

Ne­ri­mas dėl ga­li­mos Ru­si­jos ag­re­si­jos Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne ki­lo po to, kai 2014 me­tais ru­sai anek­sa­vo Kry­mo pu­sia­sa­lį ir pra­dė­jo rem­ti se­pa­ra­tis­tus Ry­tų Ukrai­no­je.

Len­ki­ja yra vie­na iš pen­kių bent 2 proc. nuo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to gy­ny­bai ski­rian­čių NA­TO vals­ty­bių ir tu­ri vie­ną di­džiau­sių ka­riuo­me­nių Eu­ro­po­je.

Rep­re­zen­ta­ty­vią Len­ki­jos vi­suo­me­nės apk­lau­są šie­met rug­sė­jį at­li­ko Rin­kos ir vi­suo­me­ni­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tas. Apk­laus­ti bu­vo 1100 gy­ven­to­jai.