6 Ramūno Karbauskio bei Gretos Kildišienės atsakymai ir vis nauji klausimai
Tra­gi­ko­miš­ka – taip skan­da­lą, į ku­rį įsi­pai­nio­jo jo bend­ra­žy­giai iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS), va­di­na prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis. Tai­gi, kas nau­jo įvy­ko šian­dien šio­je jau ket­vir­tą die­ną be­si­tę­sian­čio­je tra­gi­ko­me­di­jo­je, in­ter­nau­to šmaikš­tuo­lių pa­krikš­ty­to­je įvai­riais var­dais, tarp jų gro­ta­žy­mė­mis #vi­sa­daG­re­ta.

Vi­sų pir­ma, LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ir jo pa­va­duo­to­ja Gre­ta Kil­di­šie­nė su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je su­lau­kė daug pik­tų ir ne­ma­lo­nių klau­si­mų iš žur­na­lis­tų. Tai­gi:

1. Au­to­mo­bi­lio nuo­mos is­to­ri­ja – vis­kas le­ga­lu

Pa­sak R. Kar­baus­kio, iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta dar 2015 m., ir tai nie­kaip ne­ga­li bū­ti su­si­ję su Sei­mo rin­ki­mais ir ban­dy­mu kaž­ko­kį as­me­nį pa­da­ry­ti Sei­mo na­riu. R. Kar­baus­kis tvir­ti­no, kad to­kių žmo­nių, kaip G. Kil­di­šie­nė, ku­rie pa­gal iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį nuo­mo­juo­si au­to­mo­bi­lį, „Ag­ro­kon­cer­no“ pra­kti­ko­je bu­vo ke­li šim­tai, nes tai to­kia su­tar­tis, ku­ri, anot R. Kar­biaus­kio, „vi­siš­kai ne­sis­ki­ria nuo ki­tų su­tar­čių“ ir ta­me jis ne­ma­to „nie­ko, kas bu­tų ne­tei­siš­ka“.

2. At­vi­ra pa­siū­ly­mams įsi­gy­ti nau­ją automobilį

G. Kil­di­šie­nės tei­gi­mu, su­tar­tį pa­si­ra­šęs as­muo yra pri­va­tus as­muo, to­dėl jo ta­pa­ty­bės ji ne­atsk­lei­sian­ti, ir gerb­da­ma jo no­rą ne­bū­ti įvel­tam į šį skan­da­lą, ji nu­trauks su­tar­tį ir įsi­gys sa­vo au­to­mo­bi­lį: „No­riu in­for­muo­ti apie sa­vo ar­ti­mų­jų ap­sisp­ren­di­mą nu­trauk­ti iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį su „Ag­ro­kon­cer­nu“. <...> Pra­ne­šu, kad ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ju įsi­gy­ti as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį.“

3. Kas „į­pū­tė“ skan­da­lą?

Pa­sak R. Kar­biaus­kio, gan­dai ir šmeiž­tas, kad R. Kar­baus­kis tu­ri kaž­ko­kius san­ty­kius su G. Kil­di­šie­nė, kad „kaž­kas kaž­ką ne taip da­ro“, pra­si­dė­jo prieš 2 me­tus, kai iš LŽVS bu­vo pa­ša­lin­ti du na­riai. „Dau­gu­ma šių da­ly­kų, ku­riuos pa­va­din­čiau šmeiž­tu ir me­lu, yra su­si­ję su is­to­ri­ja, ka­da 2015 me­tais iš LŽVS bu­vo pa­ša­lin­ti 2 Pa­ne­vė­žio ta­ry­bos na­riai – Man­tas Le­liu­kas ir Ge­ma Umb­ra­sie­nė. Tuo­se straips­niuo­se yra jų pa­var­dės, jų in­ter­viu ir ko­men­ta­rai yra“

4. Koks „skan­da­lis­tų“ tiks­las?

„Prob­le­ma yra ne ma­ši­na ir ne G. Kil­di­šie­nė, prob­le­ma esu aš. No­ri­ma pa­kirs­ti ma­no, kaip di­džiau­sios frak­ci­jos va­do­vo ir Sei­mo na­rio, re­pu­ta­ci­ją, kad ne­bū­tų įsta­ty­mų dėl al­ko­ho­lio kon­tro­lės, ne­bū­tų įve­di­nė­ja­ma tvar­ka far­ma­ci­jos pra­mo­nė­je. Bet vi­sa tai bus, ne­svar­bu kas ką da­rys, ma­ne ga­li api­pil­ti bet ko­kiu mėš­lu, bet vi­sa tai bus, pri­sie­kiu“, – tvir­ti­no R. Kar­baus­kis. Jis taip pat įžvel­gė, kad šis skan­da­las įvy­ko ir dėl to, kad G. Kil­di­šie­nė jau ke­lis me­tus ban­do spręs­ti su že­mės ūkiu ir me­džiok­le su­si­ju­sias prob­le­mas Anykš­čių ra­jo­ne, o tai, pa­sak R. Kar­baus­kio, tu­ri tie­sio­gi­nį ry­šį su Pa­ne­vė­žio mies­tu.

5. Ak­ci­jų neatsisakys

Į klau­si­mą „Ar ne­ma­no, kad bū­tų skaid­ru ir mo­ra­lu, per­duo­ti ir at­si­sa­ky­ti tu­ri­mų ak­ci­jų?“, R. Kar­baus­kis at­sa­kė: „Kam per­duo­ti? Vai­kams? Ga­liu per­duo­ti vai­kams, bet kai per­duo­siu sa­vo vai­kams, jūs man vis tiek už­duo­tu­mė­te vi­siš­kai tuos pa­čius klau­si­mus. Ne­ži­nau to­kios pra­kti­kos, nei Lie­tu­vo­je, nei už­sie­ny­je, kad ta­pę po­li­ti­kais ir tu­rė­da­mi ak­ci­jų ko­kio­je nors įmo­nė­je, par­duo­tų jas vi­siš­kai sve­ti­miems žmo­nėms.“

6. Ang­liš­kai kal­ba, bet kuklinasi

R. Kar­baus­kis tei­gė, kad ne­įž­vel­gia nie­ko blo­go ir bū­si­ma­me G. Kil­di­šie­nės vi­zi­te į JAV. R. Kar­baus­kis tvir­ti­no, kad G. Kil­di­šie­nės vi­zi­tą pa­tvir­ti­no Tarp­par­la­men­ti­nės de­le­ga­ci­jos pir­mi­nin­kas, o tai reiš­kia, kad ji tu­ri kom­pe­ten­ci­jos vyk­ti į JAV. „Jei pra­tęs­ti tą ko­man­di­ruo­čių te­mą, ang­lų kal­bos mo­kė­ji­mo ar ne­mo­kė­ji­mo te­mą, ke­le­tą me­tų gy­ve­nau ir dir­bau emig­ra­ci­jo­je. Tai ma­nau tu­rė­tų ir bū­ti at­sa­ky­mas dėl ma­no ang­lų kal­bos mo­kė­ji­mo ir ne­mo­kė­ji­mo“ , – sa­vo po­zi­ci­ją gy­nė, bet ang­liš­kai pa­si­kuk­li­no pra­bil­ti G. Kil­di­šaus­kie­nė.

„Pik­tu­kai“ žur­na­lis­tai tu­ri dau­giau klausimų

R. Kar­baus­kis taip už­si­mi­nė, kad su tei­si­nin­kais spren­džia, jo žo­džiais, „vie­šo­je vie­to­je pa­vog­tų“ jo šei­mos nuo­trau­kų klau­si­mą ir ga­li ži­niask­lai­dai tai at­si­rūg­ti. Ta­čiau at­sa­ky­mai ži­niask­lai­dos at­sto­vų ne­įti­ki­no, tuo la­biau, kad pa­si­ro­dė nau­jos in­for­ma­ci­jos apie skan­da­lą.

15min.lt pra­ne­šė, kad „dau­gė­ja duo­me­nų, ro­dan­čių, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio vers­lo flag­ma­nas „Ag­ro­kon­cer­nas“ pra­ban­gų vi­su­rei­gį fak­tiš­kai nu­pir­ko vals­tie­čių ir ža­lių­jų ly­de­rio nu­my­lė­ti­ne ti­tu­luo­ja­mos Gre­tos Kil­di­šie­nės ar jos gi­mi­nai­čio reik­mėms. „Ag­ro­kon­cer­nas“ 15min pa­tvir­ti­no, kad nuo­mos su­tar­tis su G.Kil­di­šie­nės gi­mi­nai­čiu bu­vo pa­si­ra­šy­ta jau ki­tą die­ną po to, kai kon­cer­nas įsi­gi­jo „Ran­ge Ro­ver“.“

Del­fi.lt pra­ne­šė apie tai, kad Vy­riau­sio­je tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jo­je (VTEK) ki­lo skan­da­las: ko­mi­si­jos na­riai ne­pa­ten­kin­ti, kad pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius pats vie­nas iš­aiš­ki­no, kad G. Kil­di­šie­nė ne­pri­va­lė­jo dek­la­ruo­ti be­si­nau­do­jan­ti gi­mi­nai­čio nuo­mo­ja­mu au­to­mo­bi­liu iš „Ag­ro­kon­cer­no“.

Taip pat pra­neš­ta, kad pa­ti G. Kil­di­šie­nė trau­kia­si iš Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos, ku­ri an­tra­die­nį nu­ta­rė pra­dė­ti ty­ri­mą dėl G. Kil­di­šie­nės ir kreip­tis į Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją bei pa­kar­to­ti­nai į VTEK.

Pa­bai­gai, del­fi.lt in­for­ma­vo, kad „ap­lin­ki­nių dė­me­sį su­kaus­tė“ ne tik G. Kil­di­šie­nės vai­ruo­ja­mas pra­ban­gus au­to­mo­bi­lis „Ran­ge Ro­ver“, ta­čiau ne ką ma­žiau ap­kal­bų su­lau­kė ir jos dė­vi­mi ap­da­rai – t.y. kai­li­niai. „Del­fi.lt kal­bin­tas sos­ti­nės kai­lių sa­lo­no „Ka­ra­liš­kas tig­ras“ sa­vi­nin­kas Me­čis­lo­vas Su­be­lis įvar­di­jo, kad šių kai­li­nių kai­na ga­li siek­ti apie du tūks­tan­čius eu­rų.“