50 Lietuvos karių dalyvaus pratybose Lenkijoje
Apie 50 Lie­tu­vos ka­rių ruo­šia­si da­ly­vau­ti ka­ri­nė­se pra­ty­bo­se Len­ki­jo­je „Com­pact Eag­le 2015“, ku­rios pra­si­dės sek­ma­die­nį.

Tai bus lau­ko tak­ti­nės ir va­da­vie­čių pra­ty­bos, ku­rios vyks ne­to­li Var­šu­vos. Mo­ky­muo­se da­ly­vaus ir dau­gia­na­cio­na­li­nis Šiau­rės Ry­tų kor­pu­sas, įsi­kū­ręs Šče­ci­ne, BNS in­for­ma­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pra­ty­bų „Com­pact Eag­le 2015“ me­tu jo­se da­ly­vau­jan­čių NA­TO vals­ty­bių ir par­tne­rių ša­lių ka­riai dau­giau­siai tre­ni­ruo­sis vyk­dy­ti kon­ven­ci­nes ope­ra­ci­jas, įtrau­kiant į pra­ty­bas ir vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas, ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Pra­ty­bo­se iš vi­so da­ly­vaus 1800 ka­rių.

NA­TO pa­jė­gų dau­gia­na­cio­na­li­nis Šiau­rės Ry­tų kor­pu­sas Šče­ci­ne yra ar­čiau­siai Lie­tu­vos esan­tis ka­ri­nis są­jun­gi­nin­kų kor­pu­sas. NA­TO vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mo Vel­se me­tu bu­vo su­tar­ta pa­di­din­ti šio kor­pu­so par­eng­tį ir vaid­me­nį koor­di­nuo­jant re­gio­ni­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą gy­ny­bos sri­ty­je, taip pat už­ti­kri­nant pa­si­ren­gi­mą ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos ope­ra­ci­joms pa­gal penk­tą­jį Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties straips­nį.

Tai­kos me­tu va­da­vie­tė­je Šče­ci­ne tar­nau­ja apie 450 ka­rių ir ci­vi­lių tar­nau­to­jų, tarp jų – aš­tuo­ni Lie­tu­vos ka­ri­nin­kai.