5 šiandienos VTEK nutarimai
Šian­dien Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nė eti­kos ­ko­mi­si­ja (VTEK) pri­imė spren­di­mus dėl V. Ja­ka­vi­čiaus, Ž.Ma­žei­kos, me­džiok­lių ap­mo­kė­ji­mo, “Tau­ra­gės re­gio­no ke­lių“ va­do­vo pa­va­duo­to­jo S.Bū­rės el­ge­sio bei dėl LNOBT va­do­vo G.Kė­vi­šo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų  pa­žei­di­mo. Pa­tei­kia­mi vi­si VTEK šian­dien pri­im­ti spren­di­mai.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įstai­gos va­do­vas V.Ja­ka­vi­čius pa­žei­dė įstatymą

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) vien­bal­siai nu­spren­dė, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nės įstai­gos „Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cen­tras“ (ŠSPC) di­rek­to­rius Vai­do­tas Ja­ka­vi­čius pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas (3 straips­nio 1 da­lies 1 ir 2 punk­tai, 11 straips­nio 1 ir 2 da­lys).

Ty­ri­mą VTEK at­li­ko ne­pri­ta­ru­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų at­lik­to V.Ja­ka­vi­čiaus tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo iš­va­dai. VTEK ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­tų duo­me­nų vi­su­ma ro­do, kad ŠSPC va­do­vas ne­ga­lė­jo iš­lik­ti ob­jek­ty­vus ir ne­ša­liš­kas da­ly­vau­da­mas spren­džiant aso­cia­ci­jai, ku­rios veik­lo­je jis da­ly­vau­ja, nau­din­gus klau­si­mus.

V.Ja­ka­vi­čius nuo 2012 m. yra pa­nau­dos bū­du Še­du­vos ae­rod­ro­mą val­dan­čios aso­cia­ci­jos „Šiau­lių ae­rok­lu­bas“ na­rys. Šių me­tų sau­sį jis at­li­ko šia­me ae­rod­ro­me esan­čio vals­ty­bi­nio tur­to ap­žiū­rą ir pa­si­ra­šė ap­žiū­ros pa­žy­mas. Tai V.Ja­ka­vi­čius pa­da­rė kaip ŠSPC di­rek­to­rius. Pa­žy­mo­se jis pa­tei­kė įver­ti­ni­mą, kad tur­tas pa­se­nęs, bet nau­do­ti tin­ka­mas. Tuo­met Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja par­en­gė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams siū­ly­ta pe­rim­ti mi­nė­tą­jį tur­tą sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn. Sa­vo pri­ta­ri­mą siū­lo­mam spren­di­mo pro­jek­tui – pe­rim­ti Še­du­vos ae­rod­ro­mą – V.Ja­ka­vi­čius iš­sa­kė da­ly­vau­da­mas Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se. Nei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus, nei ta­ry­bos na­rių V.Ja­ka­vi­čius ne­in­for­ma­vo apie jam ky­lan­tį in­te­re­sų konf­lik­tą, ne­pa­reiš­kė nu­si­ša­li­nan­tis, ne­išė­jo iš po­sė­džių pa­tal­pos. In­ves­ti­ci­jų ir tur­to ko­mi­te­te V.Ja­ka­vi­čius tei­gė, kad ae­rod­ro­mo tur­tas iki šiol pa­gal ga­li­my­bes bu­vo iš­lai­ko­mas iš aso­cia­ci­jų na­rių mo­kes­čių, nes vals­ty­bė į šį tur­tą nie­ko ne­bu­vo in­ves­ta­vu­si. Nors V.Ja­ka­vi­čius nė­ra ta­ry­bos na­rys ir ko­mi­te­tuo­se da­ly­va­vo be bal­so tei­sės, jo bu­vi­mas ir pa­si­sa­ky­mai ga­lė­jo da­ry­ti įta­ką ta­ry­bos na­rių ap­sisp­ren­di­mui.

Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to (KKSD) siū­ly­mu, sa­vi­val­dy­bė, su­tik­da­ma pe­rim­ti mi­nė­tą­jį tur­tą, pa­nau­dos bū­du tu­rė­tų jį iš­nuo­mo­ti da­bar­ti­niam jo val­dy­to­jui. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bei at­si­sa­kius, tur­tas bū­tų per­duo­da­mas VĮ Tur­to ban­kui ir par­duo­tas tre­tie­siems as­me­nims. Šių me­tų ba­lan­dį KKSD in­for­ma­vo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, kad Še­du­vos ae­rod­ro­mo tur­tas jai per­duo­tas ne­bus. At­siž­velg­da­ma į tai, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­nai­ki­no šių me­tų sau­sį sa­vo pri­im­tą spren­di­mą, ku­riuo su­ti­ko pe­rim­ti Še­du­vos ae­rod­ro­me esan­tį vals­ty­bės tur­tą val­dy­ti nuo­sa­vy­bės tei­se.

VTEK pri­me­na, kad vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys tar­ny­bi­nes par­ei­gas pri­va­lo at­lik­ti ne­ša­liš­kai, tin­ka­mai ir ob­jek­ty­viai. Tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir prie­mo­nė­mis jie tu­ri veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to ir elg­tis taip, kad nė ne­kil­tų abe­jo­nių apie to­kio konf­lik­to bu­vi­mą. Vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tiems as­me­nims drau­džia­ma ne tik da­ly­vau­ti ren­giant, svars­tant ir pri­imant in­te­re­sų konf­lik­tą ke­lian­čius spren­di­mus, bet ir ki­taip juos pa­veik­ti.

Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus pri­pa­žin­ti pa­žei­dę vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys, vie­ne­rius me­tus nuo pa­žei­di­mo pa­aiš­kė­ji­mo die­nos ne­ga­li bū­ti ska­ti­na­mi, pri­ima­mi, ski­ria­mi ar ren­ka­mi į aukš­tes­nes par­ei­gas. Už šio įsta­ty­mo pa­žei­di­mą iš par­ei­gų at­leis­ti as­me­nys tre­jus me­tus nuo at­lei­di­mo iš par­ei­gų die­nos ne­ga­li bū­ti pri­ima­mi, ski­ria­mi ar ren­ka­mi į par­ei­gas vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je. Jei­gu as­muo per vie­ne­rius me­tus nuo die­nos, kai bu­vo pri­pa­žin­tas pa­žei­dęs šio įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, ne­bu­vo dar kar­tą pri­pa­žin­tas pa­da­ręs šio įsta­ty­mo pa­žei­di­mą, lai­ko­ma, kad jis šio įsta­ty­mo nė­ra pa­žei­dęs.

Lai­ki­na­sis Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos va­do­vas Ž.Ma­žei­ka įsta­ty­mo nepažeidė

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) vien­bal­siai nu­spren­dė, kad lai­ki­nai VĮ Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos miš­kų urė­do par­ei­gas ei­nan­tis Žyd­rū­nas Ma­žei­ka ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to, o šiam iš­ki­lus – nu­si­ša­lin­ti bei ne­si­nau­do­ti par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti.

Ty­ri­mą VTEK at­li­ko VĮ Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos vyr. in­ži­nie­riaus Sta­sio Ei­tu­čio pra­ne­ši­mo pa­grin­du. Teig­ta, kad Ž.Ma­žei­ka per­nai gruo­dį sky­rė sau pi­ni­gi­nę pre­mi­ją.

Ty­ri­mo me­tu šie duo­me­nys ne­pa­sit­vir­ti­no. Nu­sta­ty­ta, kad ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das 2016 m. gruo­dį įsa­ky­mu pa­tvir­ti­no pre­mi­jų dy­džius miš­kų urė­di­jų miš­kų urė­dams už 2015 m., o taip pat pa­ve­dė jiems skir­ti pre­mi­jas ir ki­tiems urė­di­jų va­do­vau­jan­tiems dar­buo­to­jams. 2016 m. gruo­dį Ž.Ma­žei­ka krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją, pra­šy­da­mas nu­ro­dy­ti, kaip jam vyk­dy­ti mi­nė­tą­jį įsa­ky­mą sa­vo pa­ties at­žvil­giu. At­sa­ky­ta, kad pre­mi­ja Ž.Ma­žei­kai tu­ri bū­ti iš­mo­kė­ta mi­nė­to įsa­ky­mo pa­grin­du, kaip lai­ki­nai par­ei­gas ei­nan­čiam as­me­niui, tai­kant įsa­ky­me nu­sta­ty­tą pre­mi­jos dy­dį. Tai­gi vien­kar­ti­nė pre­mi­ja Ž.Ma­žei­kai bu­vo pa­skir­ta Ge­ne­ra­li­nio miš­kų urė­do įsa­ky­mu. Ty­ri­mo me­tu ne­nus­ta­ty­ta, kad Ž.Ma­žei­ka bū­tų pri­ėmęs spren­di­mą iš­mo­kė­ti sau pre­mi­ją.

Pa­si­tiks­lin­ti duo­me­nis dėl me­džiok­lių apmokėjimo

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė pra­šy­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tiks­lin­ti duo­me­nis, su­si­ju­sius su gal­būt tre­čių­jų as­me­nų ap­mo­kė­to­mis vals­ty­bės po­li­ti­kų ir par­ei­gū­nų me­džiok­lė­mis.

At­siųs­ta­me pra­ne­ši­me mi­nis­te­ri­ja tei­gia pa­ti­kri­nu­si, kaip ša­lies miš­kų urė­di­jos 2014 m. nau­do­jo pro­fe­sio­na­lios me­džiok­lės plo­tus ir nu­sta­čiu­si at­ve­jų, kai už su­teik­tas juo­se me­džio­ju­siems vals­ty­bės po­li­ti­kams bei par­ei­gū­nams pa­slau­gas su­mo­kė­jo ki­ti fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys. Ta­čiau pa­teik­to­se sąs­kai­to­se-fak­tū­ro­se ne­nu­ro­dy­ta, už ko­kio kon­kre­taus as­mens me­džiok­lę mo­ka­ma, dau­ge­liu at­ve­ju ne­nu­ro­dy­tos kon­kre­čios me­džiok­lių da­tos, kai ku­riais at­ve­jais su­ves­ti­nė­se įvar­dy­tos ap­mo­kė­tos su­mos ne­ati­tin­ka sąs­kai­to­se-fak­tū­ro­se nu­ro­dy­tų su­mų ir kt.

Ne­tu­rė­da­ma aiš­kių duo­me­nų, VTEK ne­tu­ri ga­li­my­bės tin­ka­mai įgy­ven­din­ti sa­vo kom­pe­ten­ci­jai pri­skir­tas funk­ci­jas ir pri­im­ti pa­grįs­tus spren­di­mus. Ga­vu­si pa­pil­do­mų duo­me­nų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus, VTEK tu­rės tei­sę pra­ne­ši­mą nag­ri­nė­ti pa­kar­to­ti­nai. To­dėl, lai­ky­da­ma­si tei­sė­tu­mo bei pa­gar­bos žmo­gui ir vals­ty­bei pri­nci­po, VTEK pra­šo mi­nis­te­ri­jos at­siųs­tą in­for­ma­ci­ją pa­tiks­lin­ti.

– Pra­dė­ti ty­ri­mą dėl VĮ „Tau­ra­gės re­gio­no ke­liai“ va­do­vo pa­va­duo­to­jo S.Bū­rės elgesio

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl VĮ „Tau­ra­gės re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo-vy­riau­sio­jo in­ži­nie­riaus Sta­sio Bū­rės el­ge­sio. Bus aiš­ki­na­ma­si, ar jis ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus, veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to, o jam ki­lus nu­si­ša­lin­ti bei pri­im­ti in­te­re­sų konf­lik­tą ke­lian­čias do­va­nas ar pa­slau­gas.

VĮ „Tau­ra­gės re­gio­no ke­liai“ pra­ne­šė, kad 2016 m. ge­gu­žę S.Bū­rė, lai­ki­nai ei­da­mas šios įmo­nės di­rek­to­riaus par­ei­gas, pa­si­ra­šė dau­giau nei 12 tūkst. ver­tės su­tar­tį su UAB „Via­con Bal­tic“ dėl ke­lių įran­gos pir­ki­mo. O po dvie­jų sa­vai­čių jis su­da­ly­va­vo šios bend­ro­vės, esą, or­ga­ni­zuo­to­je ir jos fi­nan­suo­to­je poil­si­nė­je-pra­mo­gi­nė­je ke­lio­nė­je į Suo­mi­ją.

Bu­vęs LNOBT va­do­vas G.Kė­vi­šas pa­žei­dė įstatymą

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) vien­bal­siai nu­spren­dė, kad bu­vęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­tau­tas Kė­vi­šas šiurkš­čiai pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Jis ne­si­lai­kė įpa­rei­go­ji­mo vyk­dy­ti kon­tro­lės funk­ci­ją dėl pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo už­ti­kri­ni­mo (22 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tas). Mi­nė­ta­ja­me įsta­ty­me tei­gia­ma, jog ati­tin­ka­mų vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, įstai­gų va­do­vai ar jų įga­lio­ti at­sto­vai taip pat pri­va­lo kon­tro­liuo­ti, kaip jiems pa­val­dūs vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys vyk­do šio įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Šiurkš­tų pa­žei­di­mą VTEK kons­ta­ta­vo to­dėl, kad tai jau an­tras kar­tas šie­met, kai G.Kė­vi­šas pri­pa­žįs­ta­mas pa­žei­dęs Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

VTEK re­ko­men­duo­ja kul­tū­ros mi­nis­trei pri­min­ti mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vams, kad šie pri­va­lo vyk­dy­ti veiks­min­gą Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tų lai­ky­mo­si kon­tro­lę.

At­lik­to ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad LNOBT va­do­va­vęs G.Kė­vi­šas sa­vo pa­val­di­nius įsa­ky­mu įpa­rei­go­jo dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus tik šių me­tų ba­lan­dį – kai VTEK jau bu­vo pra­dė­ju­si dėl jų ty­ri­mus. VTEK duo­me­ni­mis, šios kon­tro­lės funk­ci­jos G.Kė­vi­šas ne­bu­vo de­le­ga­vęs ir jo­kiam ki­tam LNOBT dar­buo­to­jui, taip pat ne­bu­vo iš­lei­dęs ki­tų įsa­ky­mų dėl Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tų lai­ky­mo­si už­ti­kri­ni­mo. Apie to­kią par­ei­gą, LNOBT dar­buo­to­jų tei­gi­mu, jie anks­čiau ne­bu­vę in­for­muo­ti. Ty­ri­mo duo­me­nų vi­su­ma ro­do, jog G.Kė­vi­šas, ku­riam bu­vo pa­ves­ta or­ga­ni­zuo­ti LNOBT dar­bą ir už­ti­krin­ti įsta­ty­mų lai­ky­mą­si šio­je įstai­go­je, ne­vyk­dė prie­vo­lės kon­tro­liuo­ti, kad jo pa­val­di­niai tin­ka­mai ir lai­ku pa­teik­tų pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas.

Ko­vo mė­ne­sį VTEK at­li­ko ana­li­zę, kaip par­ei­gą dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus vyk­do LNOBT va­do­vau­jan­čias par­ei­gas ei­nan­tys as­me­nys. Pa­aiš­kė­jo, kad pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas pa­tei­kė vos ke­tu­ri iš dau­giau nei tris­de­šim­ties tu­rin­čių­jų to­kį sta­tu­są. Ge­gu­žę VTEK pri­pa­ži­no, kad vie­nuo­li­ka va­do­vau­jan­čias par­ei­gas uži­man­čių LNOBT dar­buo­to­jų pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas, įpa­rei­go­jan­čias nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus. Šiuo me­tu VTEK at­lie­ka ty­ri­mus dėl dar sep­ty­nio­li­kos va­do­vau­jan­čias par­ei­gas tu­rin­čių LNOBT dar­buo­to­jų, ku­rie gal­būt ne­si­lai­kė mi­nė­to­sios par­ei­gos.

Ge­gu­žę VTEK taip pat kons­ta­ta­vo, kad G.Kė­vi­šas pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to, ne­ša­liš­kai, są­ži­nin­gai ir tin­ka­mai at­lik­ti par­ei­gas, ne­si­nau­do­ti par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti bei nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus (3 straips­nio 1 da­lies 1, 2 ir 3 punk­tai, 11 straips­nio 1 ir 2 da­lys, 6 straips­nio 1 da­lies 7 punk­tas). Jis pri­pa­žin­tas pa­žei­dęs ir mi­nė­to­jo įsta­ty­mo drau­di­mą at­sto­vau­ti vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms tvar­kant rei­ka­lus su fi­zi­niais ar ju­ri­di­niais as­me­ni­mis, iš ku­rių jis ar jam ar­ti­mi as­me­nys gau­na bet ku­rios rū­šies pa­ja­mų (12 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tas). Tą­kart VTEK re­ko­men­da­vo skir­ti G.Kė­vi­šui draus­mi­nę nuo­bau­dą ir iš­spręs­ti klau­si­mą dėl nuo­la­ti­nio in­te­re­sų konf­lik­to jo veik­lo­je pa­ša­li­ni­mo.

Už Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo pa­žei­di­mą iš par­ei­gų at­leis­ti as­me­nys, tre­jus me­tus nuo at­lei­di­mo iš par­ei­gų die­nos ne­ga­li bū­ti pri­ima­mi, ski­ria­mi ar ren­ka­mi į par­ei­gas vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je.