5 prezidentės siurprizai „amžiniems“ mokyklų direktoriams
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė teiks Sei­mui Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis pra­de­da­mos tai­ky­ti švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jos ir jų ri­bo­ji­mas, nu­sta­to­ma skaid­res­nė va­do­vų at­ran­ka ir jų veik­los ver­ti­ni­mas, stip­ri­na­ma mo­kyk­los sa­vi­val­da.

Šian­dien pre­zi­den­tė su­si­ti­ko su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) va­do­ve Jur­gi­ta Pe­traus­kie­ne, Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Eu­ge­ni­ju­mi Jo­vai­ša, Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos di­rek­to­re Ro­ma Ža­kai­tie­ne bei Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos at­sto­vais ir ap­ta­rė, kaip už­ti­krin­ti skaid­res­nį ir efek­ty­ves­nį švie­ti­mo įstai­gų val­dy­mą.

Šiuo me­tu ša­lies švie­ti­mo įstai­goms va­do­vau­ja 1708 va­do­vai, iš ku­rių 60 proc. va­dy­bi­nis sta­žas yra 15 ir dau­giau me­tų, apie 500 švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų sta­žas yra 30 ir dau­giau me­tų.

2014 m. du kar­tus bu­vo ban­do­ma įves­ti ka­den­ci­jas mo­kyk­lų va­do­vams, bet abu kar­tus Sei­mui pri­trū­ko po­li­ti­nės va­lios. Ti­ki­ma­si, kad šį kar­tą pre­zi­den­tei pa­vyks ir siū­lo­mos pa­tai­sos tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo lie­pos 1 d. Pa­gal šias pa­tai­sas nu­ma­to­ma:

1. Įves­ti ir ri­bo­ti mo­kyk­lų va­do­vų ka­den­ci­jas.

Va­do­vas vie­šo kon­kur­so bū­du į par­ei­gas bū­tų ski­ria­mas pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Tas pats as­muo va­do­vu ne­ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mas dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės to­je pa­čio­je įstai­go­je.

Jei pa­tai­sos įsi­ga­lios, tuo­met iki tol švie­ti­mo įstai­gai 10 me­tų ar dau­giau va­do­va­vę va­do­vai ga­lės da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me kon­kur­se ir pre­ten­duo­ti dar vie­nai ka­den­ci­jai to­je pa­čio­je švie­ti­mo įstai­go­je. Jei švie­ti­mo įstai­gos va­do­vas tu­ri dar­bo sta­žą ma­žiau nei 10 me­tų, nuo įsta­ty­mo pa­tvir­ti­ni­mo pra­dė­tų skai­čiuo­tis pir­mo­ji jo ka­den­ci­ja.

2. Skaid­rin­ti ir de­po­li­ti­zuo­ti va­do­vų at­ran­ką.

Į va­do­vų at­ran­kos ko­mi­si­ją bū­tų įtrau­kia­mi tė­vų at­sto­vai ir so­cia­li­niai par­tne­riai. Ko­mi­si­jo­je ne­ga­lė­tų bū­ti Sei­mo, Vy­riau­sy­bės, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių ir po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų. Ko­mi­si­jos na­riu ga­lė­tų bū­ti tik ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos as­muo.

3. Griež­tin­ti va­do­vų veik­los ver­ti­ni­mą.

Bū­tų įve­da­mas kas­me­ti­nis mo­kyk­lų va­do­vų ver­ti­ni­mas. Dve­jus me­tus iš ei­lės ne­pa­ten­ki­na­mai į ver­tin­tas va­do­vas bū­tų at­lei­džia­mas iš par­ei­gų. Ver­ti­ni­mą at­lie­ka Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja.

4. Stip­rin­ti mo­kyk­los savivaldą.

Į mo­kyk­los ta­ry­bos su­dė­tį bū­tų įtrau­kia­mi mo­ki­nių, mo­ky­to­jų, tė­vų ir vie­tos bend­ruo­me­nės at­sto­vai. Ta­ry­bos na­riu ga­lė­tų bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos as­muo. Ta­ry­bos na­riu ne­ga­lė­tų bū­ti Sei­mo, Vy­riau­sy­bės, sa­vi­val­dy­bių, ta­ry­bų na­riai ir po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jai.

5. Mo­kyk­los va­do­vas, mo­ky­to­jas tu­rės bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos.

Dirb­ti mo­ky­to­ju ar švie­ti­mo įstai­gos va­do­vu tu­rės tei­sę tik ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos as­muo. Bus iš­skir­ti kri­te­ri­jai, ku­riais re­mian­tis as­me­nį bus ga­li­mą lai­ky­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos.

Sie­kiant iš­veng­ti si­tua­ci­jų, ko­kia pa­sta­ruo­ju me­tu yra su­sik­los­čiu­si, pa­vyz­džiui, Vil­niaus P.Vi­lei­šio pro­gim­na­zi­jo­je, Ma­ri­jam­po­lės Mo­ko­lų pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir ki­to­se švie­ti­mo įstai­go­se, įsta­ty­mu siū­lo­ma įver­tin­ti nuo­sta­tą, kad, ki­lus įta­ri­mų dėl švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo veik­los, pra­de­da­mas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas ir va­do­vas lai­ki­nai nu­ša­li­na­mas nuo par­ei­gų.

Nu­sta­čius šiurkš­tų pa­žei­di­mą, va­do­vas at­lei­džia­mas, prieš­in­gu at­ve­ju – grą­ži­na­mas į par­ei­gas. Jei stei­gė­jas ne­prii­ma spren­di­mo nu­ša­lin­ti ar­ba at­leis­ti va­do­vo, to­kį spren­di­mą pri­ima švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras.

Ir la­bai pui­kūs va­do­vai ne­iš­vengs rotacijos

Klau­si­mų ky­la dėl to, ar yra tei­sin­ga į va­do­vų ro­ta­ci­ją įtrauk­ti ir la­bai ge­rus mo­kyk­lų va­do­vus, ku­rie ko­ky­biš­kai va­do­vau­ja mo­kyk­loms, už­ti­kri­na pui­kią emo­ci­nę ap­lin­ką, pa­pras­tai ta­riant yra pui­kūs va­do­vai ir ga­li sėk­min­gai va­do­vau­ti mo­kyk­loms to­liau. An­tai kaip vie­nas iš la­biau­siai mo­kyk­lai at­si­da­vu­sių va­do­vų ma­to­mas Vil­niaus Li­cė­jaus di­rek­to­rius Sau­lius Jur­ke­vi­čius, ku­ris su­kū­rė nuo­sta­bią mo­kyk­lą ir bend­ruo­me­nę. To­dėl bū­tų ne­tei­sin­ga to­kia nau­ja tvar­ka baus­ti ge­rus mo­kyk­lų va­do­vus ir ati­mti iš jų tai, ką jie kū­rė dau­gy­bę me­tų.

Roberto Dačkaus (president.lt) nuotrauka

Ta­čiau pa­sak pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos švie­ti­mo klau­si­mais Sau­lės Ma­čiu­kai­tės-Žvi­nie­nės, švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos ga­lios vi­siems mo­kyk­lų di­rek­to­riams, ne­pai­sant to kaip sėk­min­gai jie ge­ba va­do­vau­ti mo­kyk­loms.

„Pre­zi­den­tės ma­ny­mu bū­ti­na už­ti­krin­ti skaid­res­nį ir efek­ty­ves­nį švie­ti­mo įstai­gų val­dy­mą, di­din­ti va­do­vų at­sa­ko­my­bę bei at­skai­to­my­bę, ir stip­rin­ti mo­kyk­los sa­vi­val­dą. Pre­zi­den­tės ma­ny­mu vi­sa­me vie­ša­ja­me sek­to­riu­je yra bū­ti­na ri­bo­ti va­do­vų ka­den­ci­jas. Jei di­rek­to­rius dir­ba to­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės, jis sėk­min­gai ga­li pre­ten­duo­ti di­rek­to­riaus par­ei­goms ki­to­se įstai­go­se“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė S. Ma­čiu­kai­tė-Žvi­nie­nė.

„Šios švie­ti­mo pa­tai­sos yra la­bai rei­ka­lin­gos. No­rint tu­rė­ti stip­rią švie­ti­mo sis­te­mą, rei­kia ir stip­rių mo­kyk­lų va­do­vų. Ne tik mo­kyk­loms tu­ri bū­ti ke­lia­mi aukš­ti rei­ka­la­vi­mai, bet ir mo­kyk­lų va­do­vams. Mo­kyk­la nė­ra hie­rar­chi­nė or­ga­ni­za­ci­ja, to­dėl svar­bu įga­lin­ti pa­čią mo­kyk­lą ir pa­čią bend­ruo­me­nę rink­ti mo­kyk­los va­do­vą. Ti­kim, kad šios pa­tai­sos su­teiks dau­giau at­sa­ko­my­bės ir ga­lios ta­ry­boms, mo­kyk­los bend­ruo­me­nei ir ne tik už­ti­kri­nant ge­res­nį emo­ci­nį kli­ma­tą, bet ir lei­džiant joms pri­si­dė­ti prie aka­de­mi­nių pa­sie­ki­mų“, – sa­kė ŠMM va­do­vė.

Jos tei­gi­mu, ne­bus su­nku įver­tin­ti va­do­vų veik­lą, nes yra daug me­to­di­nių įran­kių, ku­riais sėk­min­gai bū­tų ga­li­ma už­ti­krin­ti ko­ky­biš­ką ver­ti­ni­mą. Vie­nas iš to­kių ver­ti­ni­mo įran­kių ga­lė­tų bū­ti Na­cio­na­li­nė mo­kyk­lų ver­ti­ni­mo agen­tū­ra.

Pa­sak Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko E. Jo­vai­šos, pa­tai­sų rei­kė­tų ne tik dėl mo­kyk­lų va­do­vų rin­ki­mo ir ver­ti­ni­mo, bet ir tu­rė­tų bū­ti svars­to­ma kas pen­ke­rius me­tus į mo­ky­to­jo par­ei­gas or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­sus ir rink­ti mo­ky­to­jus taip, kaip aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se yra ren­ka­mi dės­ty­to­jai.

„Šios pa­tai­sos yra ir mū­sų vy­riau­sy­bi­nė­je prog­ra­mo­je. Mes pa­lai­ky­si­me šį įsta­ty­mų pro­jek­tą. Bet tai ne­reiš­kia, kad mes iš­me­ta­me mo­kyk­lų va­do­vus iš švie­ti­mo lau­ko, tai reiš­kia, kad mes su­tei­kia­me jiems nau­ją pro­gą, nau­ją ini­cia­ty­vą, sa­vo pro­tą, su­ge­bė­ji­mą, kaip pa­vyz­džiui S. Jur­ke­vi­čius, su­kur­ti to­kią pat jau­kią mo­kyk­lą ki­tur. Svars­to­me, kad at­ei­ty­je tai tu­rė­tų pa­lies­ti ir mo­ky­to­jus. Nes vis dėl to, mo­kyk­lų mo­ky­to­jai tu­rė­tų bū­ti ren­ka­mi, kaip yra ren­ka­mi aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jai“ , – tei­gė E. Jo­vai­ša.

Jis pa­brė­žė, kad to­kios pa­tai­sos leis ma­žin­ti at­otrū­kį tarp di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų, kur daug mo­kyk­lų tu­ri kom­pe­ten­tin­gus va­do­vus ir ma­žų mies­te­lių, ku­riuo­se aps­tu švie­ti­mo prob­le­mų.

Kel­ti at­ly­gi­ni­mus vadovams

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė R. Ža­kai­tie­nė ti­ki­si, kad pre­zi­den­tės ini­ci­juo­ja­mos per­mai­nos duos ne tik dau­giau ko­ky­bės švie­ti­mo sis­te­mai, bet bus ir pa­gal­vo­ta apie mo­kyk­los va­do­vo sta­tu­są, jo ga­ran­ti­jas, dar­bo už­mo­kes­tį, at­si­ras dau­giau no­rin­čių užim­ti mo­kyk­los va­do­vo par­ei­gas, ka­dan­gi da­bar yra to­kių aps­kri­čių, kaip pa­vyz­džiui Vil­niaus aps­kri­tis, ku­rio­je net 6 sa­vi­val­dy­bė­se iš 8, nė­ra no­rin­čių bū­ti mo­kyk­lų va­do­vais.

„Žmo­nės ten tie­siog ne­pre­ten­duo­ja į to­kias par­ei­gas. Tai tu­ri bū­ti to­kios par­ei­gos ir dar­bas, į ku­rį žmo­nės no­rė­tų pre­ten­duo­ti. Ka­den­ci­jų skai­čius, rei­ka­la­vi­mai ir įsi­pa­rei­go­ji­mai mo­kyk­lų va­do­vų prieš mo­kyk­los bend­ruo­me­nę, tu­ri bū­ti ver­ti­na­mi ir jiems tu­ri bū­ti su­tei­kia­mos rim­tes­nės ga­ran­ti­jos. Va­do­vams rei­kia kel­ti at­ly­gi­ni­mus, nes dau­ge­ly­je mo­kyk­lų va­do­vų ir mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai yra iden­tiš­ki. Jei­gu va­do­vams yra dau­giau rei­ka­la­vi­mų, prie­vo­lių, tai ir jo dar­bas tu­ri bū­ti tin­ka­mai įver­tin­tas“, – tei­gė R. Ža­kai­tie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad tu­rė­tų bū­ti ini­ci­juo­ja­mas ir vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, kad mo­kyk­los va­do­vo pa­sky­ri­mas lai­mė­jus ka­den­ci­ją, bū­tų me­ro kom­pe­ten­ci­jo­je, o ne ta­ry­bos.

„Jei­gu as­muo pre­ten­duo­ja, pra­ei­na tam ti­krą kva­li­fi­ka­ci­nį eg­za­mi­ną, jo pri­ėmi­mą spren­džia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Dėl vi­sų ki­tų biu­dže­ti­nių įstai­gų pri­ėmi­mo spren­džia sa­vi­val­dy­bės me­ras. Taip yra ope­ra­ty­viau, skaid­riau ir aiš­kiau, ir tuo­met nė­ra jo­kių po­li­ti­nių dis­ku­si­jų“, – sa­kė R. Ža­kai­tie­nė.

Da­bar­ti­nės tvar­kos pri­imant mo­kyk­lų va­do­vus vie­nas iš di­džiau­sių trū­ku­mų šiuo me­tu yra tai, kad šis pro­ce­sas yra la­bai po­li­ti­zuo­ja­mas. Pa­sak R. Ža­kai­tie­nės, „y­ra tei­sin­ga, kad įsi­ga­lio­jus pa­tai­soms, par­en­kant va­do­vą da­ly­vaus ir mo­ky­to­jai, ir mo­kyk­lų ta­ry­bų at­sto­vai, o tas po­li­ti­za­vi­mas ga­li su­ma­žė­ti, jei po tos at­ran­kos, va­do­vų pri­ėmi­mas, pri­klau­sy­tų ne nuo ta­ry­bos, o nuo tie­sio­giai rink­to me­ro“.