5 kandidatai į LSDP vadus: ką žinome ir ko jie norėtų, kad nežinotume?
Kri­zė­je ir iden­ti­te­to pa­ieš­ko­se pa­sik­ly­dę so­cial­de­mo­kra­tai ren­ka nau­ją­jį par­ti­jos ved­lį. Šiuo me­tu so­cial­de­mo­kra­tams ne­leng­va: triuš­ki­na­mai pra­lai­mė­ję rin­ki­mus jie pra­ra­do ne tik bal­sus, bet ir žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą ir po­li­ti­nę įta­ką, ku­rią mė­gi­no iš­sau­go­ti ei­da­mi į koa­li­ci­ją su vals­tie­čių-ža­lių­jų par­ti­ją, bet šia „san­tuo­ka“ nė vie­na pu­sė nė­ra pa­ten­kin­ta.

Šiuo me­tu par­ti­jai va­do­vau­ja dar 2013 me­tais per­rink­tas par­ti­jos pir­mi­nin­kas ir bu­vęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, tie­sa šia­me pos­te jis ne­už­si­bus, dar kar­tą tap­ti pir­mi­nin­ku – ne­mė­gins. Pir­mą kar­tą par­ti­jos is­to­ri­jo­je pir­mi­nin­kas bus iš­rink­tas tie­sio­giai. Jau ket­vir­ta­die­nį 60 par­ti­jos sky­rių na­rių tie­sio­giai rinks bū­si­mą ved­lį iš pen­kių ži­no­mų par­tie­čių. Rin­ki­mai truks 3 die­nas, par­ti­jos pir­mi­nin­ką rinks 20 tūkst. par­tie­čių.

Tie­sa, dar vi­sai ne­se­niai kan­di­da­tų į par­ti­jos pir­mi­nin­kus bu­vo ne 5, bet bent dvi­gu­bai dau­giau, ta­čiau vie­nas po ki­to – at­kri­to. Eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis ga­vo vi­lio­jan­tį dar­bo pa­siū­ly­mą už At­lan­to ir me­tė ne tik sva­jas tap­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ku, bet ir Eu­ro­pos par­la­men­ta­ro man­da­tą. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ku ir so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ku no­rė­jęs tap­ti Min­dau­gas Bas­tys šiuo me­tu tu­ri prob­le­mų su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tu ir Sei­mo ko­mi­si­ja, nag­ri­nė­jan­čia jo ga­li­mą ap­kal­tą, tad apie pir­mi­nin­ko rin­ki­mus ne­be­gal­vo­ja.

Ko­vo­ti dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to li­ko pen­ki kan­di­da­tai, du iš jų – itin pa­lai­ko­mi par­ti­jos sky­rių. Min­dau­gą Sin­ke­vi­čių ir Gin­tau­tą Pa­luc­ką pa­lai­ko po 14 par­ti­jos sky­rių.

Par­ti­jos sen­bu­vis Al­gir­das Sy­sas, ku­rį į pir­mi­nin­ko rin­ki­mus iš­kė­lė Vi­sa­gi­no sky­rius, aps­vars­tęs sa­vo ga­li­my­bės kan­di­da­tuo­ti at­si­sa­kė. Vie­na rea­liau­sių kan­di­da­čių į pir­mi­nin­ko pos­tą Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ta­po Eu­ro­par­la­men­to Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke ir ban­dy­ti lai­mę par­ti­jos vi­daus rin­ki­muo­se at­si­sa­kė. Ju­lius Sa­ba­taus­kas, iš pra­džių sa­kęs, kad sieks par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to, vė­liau šios idė­jos iš­si­ža­dė­jo. Ko­vo­ti dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to li­ko pen­ki kan­di­da­tai, du iš jų – itin pa­lai­ko­mi par­ti­jos sky­rių. Min­dau­gą Sin­ke­vi­čių ir Gin­tau­tą Pa­luc­ką pa­lai­ko po 14 par­ti­jos sky­rių, iš vi­so par­ti­jo­je yra 60 sky­rių.

Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas – 37 me­tų so­cial­de­mo­kra­tas ki­lęs iš Pa­ne­vė­žio. LSPD pre­zi­diu­mo ir ta­ry­bos na­rys, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras. G. Pa­luc­ko ke­lias į po­li­ti­nes aukš­tu­mas pra­si­dė­jo 2004 me­tais ta­pus so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Vil­niaus sky­riaus na­riu. Jau 2005 me­tais jis ta­po eu­ro­par­la­men­ta­ro Jus­to Pa­lec­kio pa­dė­jė­ju, po po­ros me­tų – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riu­mi.

Tie­sa, sklan­džią G. Pa­luc­ko kar­je­rą pa­grau­žė žiur­kės, nes 2010 m. gruo­džio 7 d. Vil­niaus mies­to 1-ame apy­lin­kės teis­me so­cial­de­mo­kra­tas bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu, pikt­nau­džia­vus tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi or­ga­ni­zuo­jant žiur­kių nai­ki­ni­mo pa­slau­gų vie­šuo­sius pir­ki­mus. By­li­nė­ji­ma­sis pa­sie­kė Aukš­čiau­sią­jį Teis­mą ir 2012 m. Lie­tu­vos AT ga­lu­ti­niu ir ne­skun­džia­mu spren­di­mu jis bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ne­skaid­ria­me vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­se. 2013 m. ta­po so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sa­kin­guo­ju se­kre­to­riu­mi. Ve­dęs, tu­ri du vai­kus.

LR Ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius – 32 me­tų po­li­ti­kas iš Jo­na­vos, įta­kin­go so­cial­de­mo­kra­to Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus sū­nus. Bu­vęs Jo­na­vos me­ras. 2015 me­tais ISM Va­dy­bos ir Eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­te ap­si­gy­nė so­cia­li­nių moks­lų sri­ties (va­dy­bos kryp­ties) dak­ta­ro laips­nį.

Po­li­ti­nę kar­je­rą, sek­da­mas tė­vo pė­do­mis, pra­dė­jo 2004 me­tais, kuo­met įsto­jo į so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją. 2005 me­tais ta­po Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­riu, 2007–2011 me­tais bu­vo Jo­na­vos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu, o nuo 2011 me­tų – Jo­na­vos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru. Ne­ve­dęs. Jo tė­vas Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius – bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras, LSDP Ta­ry­bos na­rys, Sei­mo na­rys.

Sei­mo na­rys And­rius Palionis – 42 me­tų po­li­ti­kas iš Vil­niaus. Tė­vas – bu­vęs so­cial­de­mo­kra­tas ir Sei­mo na­rys Juo­zas Pa­lio­nis, žu­vęs 2011 me­tais. A. Pa­lio­nis yra au­di­to­rius, il­gą lai­ką dir­bęs ban­kuo­se. 2012 me­tais kaip ne­par­ti­nis iš­rink­tas į Sei­mą Prie­nų ir Birš­to­no kraš­to vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, vė­liau ta­po so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos na­riu. Jo žu­vęs tė­vas J. Pa­lio­nis il­gą lai­ką va­do­va­vo LSDP Prie­nų sky­riui, bet, kal­ba­ma, kad da­bar­ti­nio sei­mo na­rio ir Prie­nų so­cial­de­mo­kra­tų san­ty­kiai – ne­sik­los­to.

Per sa­vi­val­dos rin­ki­mus 2015 me­tais jis at­vi­rai pa­lai­kė vi­suo­me­ni­nį rin­ki­mų ko­mi­te­tą „Už pa­si­ti­kė­ji­mą, at­sa­ko­my­bę ir sėk­mę“. 2016 m. iš­rink­tas į Sei­mą vien­man­da­tė­je Prie­nų-Birš­to­no apy­gar­do­je.

Sei­mo na­rys Ar­tū­ras Skar­džius – 59 me­tų po­li­ti­kas, bu­vęs vie­nas Nau­jo­sios są­jun­gos įkū­rė­jų, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, bu­vęs Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. 2004 m. į rin­ki­mus bu­vo iš­kel­tas, kaip A. Bra­zaus­ko ir A. Pa­ulaus­ko koa­li­ci­ja „Už dar­bą Lie­tu­vai“ na­rys. Į 2012 m. Sei­mo rin­ki­mus jau ėjo, kaip Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vas, taip pat ir į 2016 me­tų rin­ki­mus.

Pa­gar­sė­jo tuo, kad bu­vo ar­šus su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo Klai­pė­do­je sta­ty­bos kri­ti­kas ir prieš­inin­kas, de­ba­tų Sei­me me­tu kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė jį bu­vo ap­kal­ti­nu­si sa­vo skly­po par­da­vi­mu „Mask­vos ma­fi­jai“. Jis taip pat bu­vo ka­te­go­riš­kai nu­sis­ta­tęs prieš ska­lū­nų du­jų vers­lo plė­trą Lie­tu­vo­je. Ve­dęs, tu­ri tris vai­kus.

Bu­vęs par­la­men­ta­ras Man­tas Varaška – 37 me­tų tei­si­nin­kas ki­lęs iš Kaz­lų Rū­dos. Kar­je­rą gre­ta po­li­ti­kų pra­dė­jo 2004 me­tais, kuo­met ta­po Sei­mo na­rės Ni­jo­lės Steib­lie­nės pa­dė­jė­jų, o 2006 me­tais Sei­mo na­rio Hen­ri­ko Žu­kaus­ko se­kre­to­riu­mi. Nuo 2006 me­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Pe­tro Ba­guš­kos pa­ta­rė­jas.

Nuo 2008 me­tų Sei­mo na­rys, iš­rink­tas Su­val­ki­jos rin­ki­mų apy­gar­do­je, iš­si­kė­lė pats. Ne­prik­lau­sė jo­kiai par­ti­jai, bet Sei­me pri­si­jun­gė prie Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos frak­ci­jos, o vė­liau ta­po Krikš­čio­nių par­ti­jos frak­ci­jos ir net kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos na­riu, to­dėl tu­ri mar­gą po­li­ti­nę pa­tir­tį.

2015 me­tais ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tas Al­gir­das Ge­ne­vi­čius ap­kal­ti­no jį, kad mi­nis­te­ri­ja bu­vo šan­ta­žuo­ja­ma Elek­tros ir elek­tro­ni­nės įran­gos bei ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos, ku­riai va­do­va­vo M. Va­raš­ka. Rei­ka­lo ėmė­si FNTT ir teis­mai. Nuo 2014 me­tų yra so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos na­rys.