5 faktai: kaip atrodys Aukštojo mokslo reforma
Kaip prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ma­to aukš­to­jo moks­lo re­for­mą, pa­tei­kia­me 5 fak­tus.

1. Kas bus su­jung­ta?

Lie­tu­vo­je tu­rė­tų veik­ti du tarp­tau­ti­nio ly­gio ir du tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­tai ir jie – di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se esan­tys – da­bar­ti­nis Vil­niaus uni­ver­si­te­tas ir su­kur­tas nau­jas Kau­no uni­ver­si­te­tas.

Prie VU siū­lo­ma pri­jung­ti My­ko­lo Ro­me­rio (MRU) ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tus (LEU), VU da­li­mi tap­tų Šiau­lių uni­ver­si­te­tas (ŠU).

Kau­ne pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tas bū­tų ku­ria­mas su­jun­giant Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tą (KTU), Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą (VDU), Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tą (ASU) bei Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tą (LSU).

VGTU lie­ka ne­pa­ki­tęs, o Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas (KU) spe­cia­li­zuo­sis uos­tui svar­bio­se stu­di­jų ir moks­lo kryp­ty­se.

Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ja (VDA) ir Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­ja (LMTA) tu­rė­tų bū­ti su­jung­tos ir tap­ti vie­na spe­cia­li­zuo­ta aukš­tą­ja mo­kyk­la; Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas (LSMU) lie­ka an­trą­ja spe­cia­li­zuo­ta aukš­tą­ja mo­kyk­la. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės pa­ta­rė­jas Eu­ge­ni­jus But­kus sa­kė, kad LSMU ir ku­ria­mą bend­rą me­nų aukš­tą­ją mo­kyk­lą tiks­liau­sia bū­tų va­din­ti aka­de­mi­jo­mis.

Pert­var­ka ne­keis Ka­ro aka­de­mi­jos ir ku­ni­gų se­mi­na­ri­jų sta­tu­so.

Siū­lo­ma, kad veik­tų de­vy­nios ko­le­gi­jos: Vil­niaus ko­le­gi­jos ir Vil­niaus tech­no­lo­gi­jų ir di­zai­no ko­le­gi­jos jun­gi­nys, Kau­no ko­le­gi­jos, Kau­no tech­ni­kos ko­le­gi­jos ir Kau­no miš­kų ir ap­lin­kos in­ži­ne­ri­jos ko­le­gi­jos jun­gi­nys, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja, Lie­tu­vos aukš­to­ji jū­rei­vys­tės mo­kyk­la, taip pat Šiau­lių vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja, Pa­ne­vė­žio ko­le­gi­ja, Aly­taus ko­le­gi­ja, Ma­ri­jam­po­lės ko­le­gi­ja ir Ute­nos ko­le­gi­ja.

2. At­ski­ra par­ei­gū­nų aukš­to­ji mo­kyk­la

Kau­ne nu­ma­to­ma kur­ti at­ski­rą spe­cia­li­zuo­tą aukš­tą­ją mo­kyk­lą, ku­ri reng­tų par­ei­gū­nus. Par­ei­gū­nų aka­de­mi­ja iš da­lies tu­rė­tų bū­ti ku­ria­ma My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Vie­šo­jo sau­gu­mo fa­kul­te­to pa­grin­du. Šiuo me­tu nė­ra at­ski­ros tik par­ei­gū­nus ren­gian­čios aukš­to­sios mo­kyk­los, juos ren­gia My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Vie­šo­jo sau­gu­mo fa­kul­te­tas, pro­fe­si­nė Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­la.

3. Dras­tiš­kai krin­ta stu­den­tų skai­čius: Uni­ver­si­te­tų vertinimas

Prog­no­zė to­li gra­žu ne guo­džian­ti – 2020 m. į aukš­tą­ją iš­si­la­vi­ni­mą pre­ten­duos 55 proc. ma­žiau jau­ni­mo nei 2011 m. Vien šie skai­čiai ro­do, kad si­tua­ci­ja yra su­nkiai kon­tro­liuo­ja­ma. 2018 m. pla­nuo­ja­mo 4 ba­lų sto­ja­mo kar­te­lės ne­ati­tik­tų, pa­vyz­džiui, 63 proc. MRU stu­den­tų, 49 proc. – KU, 43 proc. – ŠU, 32 proc. – LEU, 22 proc. – VGTU, 7 proc. – VU.

Vil­niaus uni­ver­si­te­tas ir Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas su­tin­ka su pert­var­ka, bet pa­brė­žia in­ves­ti­ci­jų po­rei­kį.

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to rek­to­rius sa­ko, kad jo va­do­vau­ja­mo­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je tei­sės stu­di­jos tu­rė­tų lik­ti au­to­no­miš­kos nuo Vil­niaus uni­ver­si­te­to.

Šiau­lių uni­ver­si­te­tas prieš­ta­rau­ja dar­bo gru­pės siū­lo­mam Vil­niaus uni­ver­si­te­to fa­kul­te­to sta­tu­sui. Jis su­tik­tų tap­ti spe­cia­li­zuo­tu uni­ver­si­te­tu ar aka­de­mi­ja.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to nuo­mo­ne, vie­nas uni­ver­si­te­tas Kau­ne reikš­tų grį­ži­mą į so­viet­me­tį. Rek­to­riaus po­žiū­riu, nu­ta­rus, kad vis­gi bus vie­nas uni­ver­si­te­tas, is­to­riš­kai tei­sin­giau bū­tų mies­te pa­lik­ti Vy­tau­to Di­džio­jo var­do aukš­tą­ją mo­kyk­lą. Jis taip pat sa­ko, kad vie­no uni­ver­si­te­to kū­ri­mas iš Kau­no ati­mtų da­lį stu­di­jų, iš­kil­tų grės­mė lais­vų­jų stu­di­jų sis­te­mai, tai­ko­mai Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te.

4. Op­ti­mi­zuo­ja­mos stu­di­jos – trum­pes­ni stu­den­ta­vi­mo me­tai.

Dėl ma­žų krū­vių uni­ver­si­te­tuo­se ir ko­le­gi­jo­se dir­ban­tys dės­ty­to­jai gau­na ma­žas al­gas. Stu­di­jas A. But­kus siū­lo in­ten­sy­vin­ti ir trum­pin­ti: ba­ka­lau­ro stu­di­jos ga­li truk­ti 3 me­tus, kaip da­ro­ma 90 proc. Eu­ro­pos stu­di­jų, o stu­den­tams tu­rė­tų bū­ti už­ti­krin­tas so­cia­li­nė par­ama, leng­vas dar­bo ir stu­di­jų de­ri­ni­mas, tai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti pa­trum­pi­nus stu­di­jų lai­ką, sa­ko E. But­kus. Prog­ra­mų tu­rė­tų su­ma­žė­ti nuo 1800 iki 700.

Re­for­mos pla­ne nu­ma­ty­ta fi­nan­sa­vi­mo pert­var­ka, su­da­rant są­ly­gas ne­mo­ka­moms ba­ka­lau­ro stu­di­joms nuo 2018 me­tų. Ta­čiau mo­ka­mos stu­di­jos iš­lie­ka, slenks­ti­nis ba­las vi­soms stu­di­jų prog­ra­moms bus skir­tin­gas, jo ne­pa­sie­kęs stu­den­tas už moks­lą mo­kės.

5. Kiek tai kai­nuos? Kaip tei­gia „Vi­sio­na­ry Ana­ly­tics“ di­rek­to­rė Ag­nė Pa­lio­kai­tė, tink­lo pert­var­kos komp­lek­sas par­ei­ka­laus iki 200 mi­li­jo­nų in­ves­ti­ci­jų: 150 mln. eu­rų iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų, 70 mln. iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl uni­ver­si­te­tų tink­lo tu­rės pri­im­ti Sei­mas.