5 argumentai prieš alkoholio kontrolės įstatymo griežtinimą
Lie­tu­vos Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI), rem­da­ma­sis at­lik­ta eks­per­ti­ze, tei­gia, kad įsta­ty­mų dėl ako­ho­lio įsi­gi­ji­mo griež­tu­mas pra­nok­tų be­ne vi­sas Eu­ro­pos Są­jun­gos na­res.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pa­sta­bos ir pa­siū­ly­mai dėl lie­tu­vos res­pub­li­kos al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo nr. I-857 2, 161, 17, 18, 22, 28, 29, 34 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 162 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­to nr. Xiip-4437, lie­tu­vos res­pub­li­kos al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo nr. I-857 2, 161, 18, 22, 28, 29, 34 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo bei įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 162 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­to nr. Xiip-4096, lie­tu­vos res­pub­li­kos ak­ci­zų įsta­ty­mo nr. Ix-569 23, 24, 25 ir 26 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to nr. Xiip-4097, lie­tu­vos res­pub­li­kos svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo nr. I-552 381 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to nr. Xiip-4098, lie­tu­vos res­pub­li­kos ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 76, 168 ir 485 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to nr. Xiip-4099

Al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­kas ne­bū­ti­nai pa­de­da su­ma­žin­ti var­to­ji­mą.

Lie­tu­vo­je jau tai­ko­mas vie­nas griež­čiau­sių al­ko­ho­lio rek­la­mos ap­ri­bo­ji­mų ES ir pa­sau­ly­je.

Drau­di­mas ga­ben­ti ir lai­ky­ti al­ko­ho­li­nius pro­duk­tus vie­šai ma­to­ma pa­kuo­te yra perteklinis

Drau­di­mas var­to­ti ir par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­lį vi­so­se vie­šo­se erd­vė­se bū­tų pats griež­čiau­sias Eu­ro­po­je.

To­dėl LLRI ra­gi­na Vy­riau­sy­bę ne­pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tams XIIP-4437, XIIP-4096, XIIP-4097, XIIP-4098, XIIP-4099.

1. Griež­čiau­sias Europoje

Įsta­ty­mo pro­jek­to XIIP-4437 5 straips­nio 2 da­lies 3 punk­tas ir įsta­ty­mo pro­jek­to XIIP-4096 4 straips­nio 6 da­lis siū­lo draus­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais jau­nes­niems kaip 20 me­tų as­me­nims.

Re­mian­tis Kons­ti­tu­ci­ja, 20 me­tų jau­nuo­lis jau tu­ri dau­gu­mą pi­lie­ti­nių tei­sių (rin­ki­mų, san­tuo­kos, trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo ir pan.), o pri­ėmus to­kį įsta­ty­mą, sa­va­ran­kiš­kai pri­im­ti spren­di­mų jau­ni­mas ne­be­ga­lė­tų. Kaip tei­gia­ma LLRI pra­ne­ši­me, drau­di­mas įsi­gy­ti al­ko­ho­lio as­me­nims iki 20 me­tų bū­tų pats griež­čiau­sias ES, nes kai kur, kaip tei­gia LLRI, al­ko­ho­lį įsi­gy­ti ga­li­ma ir iki 18 me­tų.

„Jei­gu bū­tų įves­tas siū­lo­mas ap­ri­bo­ji­mas, Lie­tu­va tap­tų vals­ty­be tu­rin­čia di­džiau­sią am­žiaus ap­ri­bo­ji­mą al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų įsi­gi­ji­mui ne tik Eu­ro­pos Są­jun­go­je bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je. Ana­lo­giš­ką drau­di­mą tu­ri tik Is­lan­di­ja ir Nor­ve­gi­ja. Ki­to­se ES ša­ly­se al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų įsi­gi­ji­mas lei­džia­mas nuo 16 (Aus­tri­ja, Por­tu­ga­li­ja) ar­ba nuo 18 me­tų.“ Drau­di­mas taip patt da­ry­tų įta­ką ir tu­riz­mui, bei su juo su­si­ju­sioms sri­tims, tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

O apie vi­siš­ką drau­di­mą var­to­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus jau­nes­niems nei 20 me­tų as­me­nims, jo­kio­je ES ša­ly­je nė­ra to­kio ri­bo­ji­mo: „De­vy­nio­se ES ša­ly­se al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus įsi­gy­ti ir­/ar var­to­ti ga­li­ma as­me­nims jau­nes­niems nei 18 me­tų. Dau­ge­ly­je ES ša­lių al­ko­ho­lio įsi­gi­ji­mo ir var­to­ji­mo am­žius yra 18 me­tų. Pa­tei­kia­me in­for­ma­ci­ją apie ša­lis, kur nuo šios nuo­sta­tos yra nu­kryps­ta­ma.“

2. Al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­kas ne­bū­ti­nai pa­de­da su­ma­žin­ti jo vartojimą

Įsta­ty­mo pro­jek­to XIIP-4437 5 straips­nio 2 da­lies 9, 11 punk­tai ir įsta­ty­mo pro­jek­to XIIP-4096 4 straips­nio 3 da­lis trum­pi­na pre­kia­vi­mo al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ką iki: pir­ma­die­niais – šeš­ta­die­niais 10.00–20.00, sek­ma­die­niais 10.00–15.00.

Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pre­ky­bos lai­ko ri­bo­ji­mas įves­tas 2007 m. ir pa­ko­re­guo­tas 2009 m. Ta­čiau par­da­vi­mo lai­ko ri­bo­ji­mo po­vei­kis al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mui yra kves­tio­nuo­ti­nas. Pa­gal Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nis nė­ra reikš­min­go le­ga­laus al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mo su­ma­žė­ji­mo po 2007 ar 2009, ly­gi­nant su anks­tes­niais lai­ko­tar­piais (Žr. len­te­lę Nr. 4 že­miau; šal­ti­nis – Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas). At­siž­vel­giant į šią sta­tis­ti­ką nė­ra pa­grin­do teig­ti, kad griež­tes­nis al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mo lai­ko trum­pi­ni­mas ma­žin­tų var­to­ji­mą.

Dar dau­giau, le­ga­lių par­da­vi­mų sta­tis­ti­ko­je ne­at­sis­pin­di še­šė­li­niai al­ko­ho­lio par­da­vi­mo ir var­to­ji­mo mas­tai. Pro­jek­to ren­gė­jai ne­pa­tei­kia įro­dy­mų, lei­džian­čių teig­ti, kad bū­tent pa­pil­do­mas al­ko­ho­lio lai­ko par­da­vi­mo ri­bo­ji­mas yra pro­por­cin­ga prie­mo­nė ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą.

3. Lie­tu­vo­je jau tai­ko­mas vie­nas griež­čiau­sių al­ko­ho­lio rek­la­mos ap­ri­bo­ji­mų ES ir pasaulyje

Įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIP-4096 8 straips­nis siū­lo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je vi­sų for­mų al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mą.

Pa­gal Pa­sau­lio Svei­ka­tos Or­ga­ni­za­ci­jos ty­ri­mo duo­me­nis (p. 77, Glo­bal sta­tus re­port on al­co­hol and health 2014, WHO), ma­žiau kaip penk­ta­da­lis iš 166 pa­sau­lio ša­lių vi­siš­kai drau­džia alaus lau­ko rek­la­mą (ir į šį skai­čių įtrau­kiant ša­lis, ku­rios aps­kri­tai drau­džia al­ko­ho­lį, pvz., mu­sul­mo­niš­kos ša­lys).

Pa­ly­gi­nus ES ša­lių rek­la­mos drau­di­mus skir­tin­guo­se šal­ti­niuo­se ma­ty­ti, kad Pro­jek­tu siū­lo­mas bet ko­kios iš­ori­nės al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mas bū­tų ko­ne griež­čiau­sias Eu­ro­po­je. Ky­la pa­grįs­tų abe­jo­nių, ar tai yra pro­por­cin­gas as­mens lais­vės ri­bo­ji­mas.

4. Drau­di­mas ga­ben­ti ir lai­ky­ti al­ko­ho­li­nius pro­duk­tus vie­šai ma­to­mo­je pa­kuo­tė­je yra perteklinis

Įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIP-4437 4 straips­nis siū­lo draus­ti fi­zi­niams as­mens ga­ben­ti ir lai­ky­ti al­ko­ho­li­nius pro­duk­tus ati­deng­ta pa­kuo­te. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tas siū­lo vie­to­je sa­vo­kos „a­ti­deng­ta pa­kuo­tė“ nau­do­ti „vie­šai ma­to­ma pa­kuo­tė“. Dėl šių są­vo­kų ne­vie­na­reikš­miš­ko in­terp­re­ta­vi­mo nė­ra aiš­ku, ko­kį re­gu­lia­vi­mo siū­lo pro­jek­to ren­gė­jas. Ar (1) draus­ti fi­zi­niams as­me­nims vie­šo­je vie­to­je tu­rė­ti, ne­štis ati­da­ry­tą al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo bu­te­lį, ar (2) vie­šo­je vie­to­je tu­rė­ti, ne­štis už­da­ry­tą al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo bu­te­lį, ne­įdė­tą į ko­kį nors ki­tą įpa­ka­vi­mą, pvz., pir­ki­nių mai­še­lį.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad links­ta­ma prie an­tro­sios in­terp­re­ta­ci­jos, t.y., kad vie­šo­je vie­to­je bū­tų drau­džia­ma tu­rė­ti, ne­štis už­da­ry­tą al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo bu­te­lį, ne­įdė­tą į ko­kį nors ki­tą įpa­ka­vi­mą. Ši for­mu­luo­tė reiš­kia, kad as­muo, pvz., be­si­ne­šan­tis už­da­ry­tą al­ko­ho­li­nio gė­ri­mą ne pir­ki­nių mai­še­ly­je pa­žeis­tų įsta­ty­mą ir ga­lė­tų bū­ti pa­trauk­tas at­sa­ko­my­bėn.

Toks drau­di­mas yra ne­tiks­lin­gas, nes al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo bu­te­lio ne­ši­ma­sis nė­ra to­ly­gus al­ko­ho­lio gė­ri­mo var­to­ji­mui vie­šo­je vie­to­je. Taip pat at­krei­pia­me dė­me­sį, kad ga­lio­jan­čio al­ko­ho­lio įsta­ty­mo re­dak­ci­jos 4 straips­ny­je drau­džiam ga­ben­ti al­ko­ho­lio gė­ri­mus ati­da­ry­to­se pa­kuo­tė­se. Iš­ei­na, kad vie­na ver­tus.

5. Drau­di­mas var­to­ti ir par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­lį vi­so­se vie­šo­se erd­vė­se bū­tų pats griež­čiau­sias Europoje

Įsta­ty­mo pro­jek­to XIIP-4437 5 straips­nio 2 da­lies punk­tai 4, 7, 12 drau­džia par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus spor­to var­žy­bų, šven­čių, ma­si­nių ren­gi­nių, par­odų, kon­cer­tų, tea­tro spek­tak­lių, cir­ko ir ki­tų ren­gi­nių me­tu, par­odo­se ir mu­gė­se, vyks­tan­čio­se sta­cio­na­riuo­se pa­sta­tuo­se.

Įves­tas drau­di­mas var­to­ti ir par­duo­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus lais­va­lai­kio ren­gi­nių (pvz.: kul­tū­ros ren­gi­nių ir kt.) me­tu, bū­tų pats griež­čiau­sias vi­so­je Eu­ro­po­je. Nė vie­na Eu­ro­pos vals­ty­bė ne­drau­džia al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mo kul­tū­ri­nių ren­gi­nių me­tu. Įve­dus drau­di­mus var­to­ti al­ko­ho­lį ir ki­tų ren­gi­nių (pvz.: spor­to) me­tu, Lie­tu­va tap­tų ša­li­mi tai­kan­čia aukš­čiau­sius al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ap­ri­bo­ji­mus (žiū­rė­ti len­te­lę).