4 svarbiausios Finansų ministerijos numatomos pertvarkos
Šian­dien fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka pri­sta­tė nu­ma­to­mas mo­kes­čių, biu­dže­to for­ma­vi­mo, re­gio­nų ir fi­nan­sų rin­kų plė­tros pert­var­kas.

Smul­kiam vers­lui – me­tus truk­sian­čios mo­kes­čių „atostogos“

Komp­lek­si­ne mo­kes­čių pert­var­ka Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja siū­lo ma­žin­ti mo­kes­ti­nę naš­tą ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tiems as­me­nims, taip pat nu­ma­to per­žiū­rė­ti mo­kes­čių leng­va­tas ir pa­lik­ti tik tas, ku­rios yra so­cia­liai tei­sin­gos ir efek­ty­vios.

Kar­tu per­žiū­rint smul­kaus vers­lo ap­mo­kes­ti­ni­mą, pla­nuo­ja­ma veik­lą pra­de­dan­čiam vers­lui su­teik­ti vie­nų me­tų „a­tos­to­gas“ nuo mo­kes­čių. Be to, in­ves­tuo­jan­čioms į tech­no­lo­gi­nį at­si­nau­ji­ni­mą įmo­nėms nu­ma­to­ma siū­ly­ti leis­ti ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pel­ną su­si­ma­žin­ti iki 100 proc., taip pat ska­tin­ti al­ter­na­ty­vaus fi­nan­sa­vi­mo plė­trą. Ti­ki­ma­si, kad šios prie­mo­nes pa­dės ska­tin­ti in­ves­ti­ci­jas bei vers­lui už­ti­krins ge­res­nes al­ter­na­ty­vaus sko­li­ni­mo­si są­ly­gas.

Daug dė­me­sio Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja skirs ska­tin­da­ma sa­va­no­riš­ką mo­kes­čių mo­kė­ji­mą. Tarp prie­mo­nių nu­ma­to­mas ir vi­suo­me­nės švie­ti­mas, ir mo­kes­čių pro­ce­dū­rų su­pap­ras­ti­ni­mas (pa­vyz­džiui, pre­li­mi­na­rių PVM dek­la­ra­ci­jų for­ma­vi­mas ir ki­tos pa­slau­gos mo­kes­čių mo­kė­to­jams). Kar­tu Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ak­cen­tuo­ja, kad gau­na vis dau­giau in­for­ma­ci­jos apie mo­kes­čių mo­kė­to­jus iš įvai­rių šal­ti­nių, to­dėl ven­gian­tys mo­kė­ti mo­kes­čius nuo šios par­ei­gos ne­pa­sis­lėps.

Biu­dže­to pert­var­ka – dau­giau vie­šu­mo

Biu­dže­to for­ma­vi­mo pert­var­ka sie­kia­ma per­žiū­rė­ti stra­te­gi­nius pla­na­vi­mo do­ku­men­tus ir jų skai­čių op­ti­mi­zuo­ti, su­sie­ti iš­lai­das su re­zul­ta­tais, di­din­ti ins­ti­tu­ci­jų at­sa­ko­my­bę ir at­skai­to­my­bę. Daug dė­me­sio nu­ma­to­ma skir­ti vie­šu­mui – kad vi­suo­me­nė aiš­kiai ir pa­pras­tai ga­lė­tų ma­ty­ti, kur nau­do­ja­mi mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai.

Re­gio­nų eko­no­mi­nė plėtra

Re­gio­nų plė­tros pert­var­ka bus sie­kia­ma iden­ti­fi­kuo­ti ir efek­ty­viai iš­nau­do­ti re­gio­nų eko­no­mi­nį po­ten­cia­lą – kad in­ves­ti­ci­jos bū­tų tin­ka­mai pla­nuo­ja­mos ir eko­no­miš­kai pa­grįs­tos, kur­tų di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę (vi­sų pir­ma dar­bo vie­tas), ma­žė­tų inf­ras­truk­tū­ros iš­lai­ky­mo ir pa­slau­gų są­nau­dos. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ska­tins sa­vi­val­dy­bes la­biau bend­ra­dar­biau­ti, kar­tu vyk­dy­ti vi­sam re­gio­nui svar­bius pro­jek­tus, di­din­ti veik­los skaid­ru­mą, į pla­na­vi­mą ir spren­di­mų pri­ėmi­mą įtrau­kiant ir gy­ven­to­jus ir vers­lą.

Veik­la po 2020 me­tų, kai ne­liks ES fon­dų paramos

Di­džią­ją da­lį vi­sų vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų Lie­tu­vo­je su­da­ro Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­jos – po 2020 me­tų šis srau­tas su­ma­žės, to­dėl tu­ri­me ruo­štis po­rei­kių fi­nan­sa­vi­mui sa­vais iš­tek­liais.

Tam nu­ma­to­ma per­žiū­rė­ti ri­zi­kos ka­pi­ta­lo ir pen­si­jų fon­dų, vers­lo an­ge­lų bei pa­kei­ti­mo ver­ty­bi­niais po­pie­riais tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą ir jį su­pap­ras­tin­ti, efek­ty­viau iš­nau­do­ti fi­nan­sų tech­no­lo­gi­jų (Fin­Tech) ga­li­my­bes. Tai leis­tų iki 2020 me­tų pri­trauk­ti apie 700 mln. pri­va­čių lė­šų vers­lo ir vie­šie­siems pro­jek­tams fi­nan­suo­ti, o ka­pi­ta­lo rin­kos aug­tų po 2 proc. kas­met.