4 prezidentės kirčiai valstybinių įmonių vadovams
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė  Da­lia Gry­baus­kai­tė tę­sia vie­šo­jo sek­to­riaus val­dy­mo skaid­ri­ni­mą, siū­ly­da­ma pa­laips­niui nu­trauk­ti „am­ži­nų va­do­vų“ tra­di­ci­jas.

Šį kar­tą pre­zi­den­tė kri­ti­kuo­ja vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių va­do­vus, ku­rie, pa­sak ša­lies va­do­vės, di­rek­to­rių pos­tuo­se sė­di dar nuo so­viet­mie­čio:

1. Įmo­nės nau­do­ja­mos kaip gi­mi­nai­čių įdar­bi­ni­mo agentūros

Pa­sak pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos eko­no­mi­kos ir so­cia­li­niais klau­si­mais Li­nos An­ta­nai­tie­nės, ša­lies va­do­vė sie­kia, kad vi­sas vie­ša­sis sek­to­rius bū­tų de­po­li­ti­zuo­tas, o jos siū­lo­mos įsta­ty­mų pa­tai­sos dėl am­ži­nų va­do­vų yra pre­ven­ci­nio, an­ti­ko­rup­ci­nio po­bū­džio. Va­do­vų ka­den­ci­jų įve­di­mas yra pa­pil­do­mas sau­gik­lis nuo ko­rup­ci­jos ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, nes vi­suo­me­nei rei­kia skaid­raus ir at­sa­kin­go vals­ty­bės tur­to val­dy­mo.

„Pa­sak pre­zi­den­tės, ne­pa­kei­čia­mi va­do­vai su­si­gy­ve­na su po­li­ti­kais, tam­pa ne­prin­ci­pin­gi, ne­skaid­rūs ir vals­ty­bės in­te­re­sus iš­kei­čia į at­ski­rų par­ti­jų ar po­li­ti­kų nau­dą. Vals­ty­bi­nės įmo­nės ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mos kaip gi­mi­nių įdar­bi­ni­mo agen­tū­ros, par­ti­jų mai­ti­ni­mo pi­ni­gi­nės ir po­li­ti­kų užuo­vė­jos. Ryš­kiau­sias ne­efek­ty­vaus ak­ci­nių bend­ro­vių val­dy­mo ir par­ti­nio įdar­bi­ni­mo pa­vyz­džiu jau ta­po „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, at­ne­šę vals­ty­bei mi­li­jo­ni­nius nuo­sto­lius ir pa­da­rę ža­lą ša­lies re­pu­ta­ci­jai“, – tre­čia­die­nį tei­gė L. An­ta­nai­tie­nė.

Pre­zi­den­tė tei­kia Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių bei Ak­ci­nių bend­ro­vių įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis įve­da­mos 5 me­tų ka­den­ci­jos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių bei vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mų ak­ci­nių ir už­da­rų bend­ro­vių va­do­vams bei nu­sta­to­ma, kad tas pats žmo­gus ne­ga­li ei­ti vie­nos įmo­nės va­do­vo par­ei­gų dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas. Pla­nuo­ja­ma, kad pa­tai­sos tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo lie­pos 1 d.

Nuo pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo die­nos bus žiū­ri­ma, kiek me­tų va­do­vas dir­bo įmo­nė­je. Jei­gu va­do­vas dir­bo iki 5 me­tų, tuo­met nuo pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo die­nos bus pra­de­da­ma skai­čiuo­ti jo pir­mo­ji ka­den­ci­ja. Jei va­do­vo dar­bo sta­žas yra 5–10 me­tų, tuo­met nuo pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo da­tos bus pra­de­da­ma skai­čiuo­ti an­tro­ji va­do­vo ka­den­ci­ja. Jei va­do­vo dar­bo sta­žas yra dau­giau nei 10 me­tų, nuo įsta­ty­mų pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, va­do­vas ga­lės dirb­ti dar vie­ne­rius me­tus.

Va­do­vų ka­den­ci­jos trun­kan­čios pen­kis me­tus yra pui­kiai įgy­ven­di­na­ma pra­kti­ka už­sie­nio vals­ty­bė­se. Kaip ro­do Eu­ro­pos Ta­ry­bos at­as­kai­tos, va­do­vų kai­ta vie­ša­ja­me sek­to­riu­je bū­ti­na, nes už­ker­ta ke­lią dėl il­ga­lai­kių ry­šių su po­li­ti­kais at­si­ran­dan­čiai ko­rup­ci­jai.

2. Va­do­vų kė­des „pri­va­ti­za­vo“ dar nuo sovietmečio

Dau­ge­lis vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vų va­do­vų kė­dė­se šil­do­si net ke­lis de­šimt­me­čius.

Šiuo me­tu vals­ty­bė val­do 123 įmo­nes, sa­vi­val­dy­bės – 233, ta­čiau dau­ge­lio jų va­do­vai daug me­tų ne­si­kei­čia, o kai ku­rie sa­vo pos­tuo­se sė­di dar nuo so­viet­mie­čio. Da­bar net 20 vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių di­rek­to­rių tas pa­čias par­ei­gas ei­na dau­giau ne­gu du de­šimt­me­čius, o kai ku­rie ir 30 me­tų. Apie 40 sa­vo pos­tuo­se sė­di jau dau­giau kaip de­šimt­me­tį. Dau­giau­sia su pos­tais su­au­gu­sių di­rek­to­rių yra miš­kų urė­di­jo­se ir ke­lių prie­žiū­rios įmo­nė­se.

Pa­vyz­džiui, Anykš­čių, Prie­nų, Šau­lių ir Tel­šių miš­kų urė­dai va­do­vau­jan­čias par­ei­gas ei­na 30 me­tų, Ma­ri­jam­po­lės, Rad­vi­liš­kio urė­dai ne­si­kei­tė net 26 me­tus. Am­ži­ni di­rek­to­riai vieš­pa­tau­ja ir ke­lių prie­žiū­rios įmo­nė­se – „Au­to­ma­gis­tra­lės“ bei Klai­pė­dos, Ma­ri­jam­po­lės, Šau­lių, Tel­šių re­gio­no ke­lių va­do­vai tą pa­tį dar­bą dir­ba jau dau­giau kaip 20 me­tų. Tuo tar­pu ke­lių prie­žiū­rios įmo­nių efek­ty­vu­mas ir už­dar­bis vals­ty­bei vis ma­žė­ja.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, už­si­sė­dė­ju­sių di­rek­to­rių aps­tu ir vals­ty­bės ak­ci­nė­se ir už­da­ro­sio­se ak­ci­nė­se bend­ro­vė­se. Pa­vyz­džiui, „Vals­ty­bės pro­jek­tų ir są­ma­tų eks­per­ti­zės“ va­do­vas ne­si­kei­tė jau 25 me­tus. „In­for­ma­ci­nės vers­lo pa­slau­gų įmo­nė“ – 21 me­tus, „Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­do“ – 19 me­tų.

3. Ne­ati­tin­ka grą­žos rodiklių

Per­nai vi­sų vals­ty­bi­nių įmo­nių (VVĮ) ka­pi­ta­lo grą­ža sie­kė 4,4 proc. – tai ko­ne dvi­gu­bai ma­žiau nei Eko­no­mi­nės bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos vi­dur­kis. Net 45 vals­ty­bi­nės įmo­nės į biu­dže­tą iš vi­so ne­mo­kė­jo di­vi­den­tų ir pel­no įmo­kų.

2015 m. iš 16 VVĮ, ku­rios vyk­do iš­skir­ti­nai ko­mer­ci­nę veik­lą, tik 8 pa­sie­kė nu­sta­ty­tą grą­žos ro­dik­lį.

2015 m. tik 7 VVĮ iš 21, ku­rių tiks­las siek­ti di­din­ti vers­lo ver­tę ir įgy­ven­din­ti vals­ty­bėms jos iš­kel­tus so­cia­li­nius ar po­li­ti­nius tiks­lus, už­ti­krin­ti stra­te­gi­nius vals­ty­bės in­te­re­sus ir kt., pa­sie­kė grą­žos ro­dik­lį.

Iš 43 VVĮ, ku­rios tu­ri siek­ti vals­ty­bės so­cia­li­nių ir po­li­ti­nių tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo ir vyk­dy­ti ne­ko­mer­ci­nio po­bū­džio veik­lą, bet pri­va­lo veik­ti ne­nuos­to­lin­gai, kad už­ti­krin­tų veik­los tęs­ti­nu­mą, tik 31 2015 m. vei­kė pel­nin­gai.

VVĮ port­fe­lio nor­ma­li­zuo­ta nuo­sa­vo ka­pi­ta­lo grą­ža au­go tik ener­ge­ti­kos sek­to­riaus. Vi­sų ki­tų sek­to­rių (su­si­sie­ki­mo, miš­ki­nin­kys­tės) nor­ma­li­zuo­ta nuo­sa­vo ka­pi­ta­lo grą­ža per 2015 me­tus ženk­liai su­ma­žė­jo.

4. Ne­su­mo­ka dividentų

2015 m. ener­ge­ti­kos sek­to­riaus įmo­nės su­mo­kė­jo dau­giau­siai di­vi­den­tų ir pel­no įmo­kų – 99,2 mln. eu­rų., su­si­sie­ki­mo sek­to­rius – 3,8 mln. eu­rų, t.y. 5,6 mln. eu­rų ma­žiau nei 2014 m., o miš­kų urė­di­jos – 3,2 mln. eu­rų, t.y. 2,3 ml eu­rų ma­žiau nei 2014 m.