4 mln. eurų, skirtų miškų būklei gerinti, panaudojo valdymo išlaidoms
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – bu­vo pa­nau­do­tos ne miš­kų būk­lei ge­rin­ti, o Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų val­dy­mo iš­lai­doms. 

Au­di­to­riai at­krei­pia dė­me­sį, jog ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­lai­dos ne­tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mos pri­ori­te­ti­nė­mis, nes mo­kes­čių pa­grin­du for­muo­ja­mos prog­ra­mos pa­skir­tis yra fi­nan­suo­ti bend­rą­sias miš­kų ūkio reik­mes, pra­ne­ša Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Prog­ra­mos pa­ja­mas su­da­ro vals­ty­bi­nių ir nuo 2015 m. pri­va­čių miš­kų val­dy­to­jų į vals­ty­bės biu­dže­tą su­mo­kė­ti 5 proc. at­skai­ty­mai iš pa­ja­mų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną ir ne­nu­kirs­tą miš­ką bei as­me­nų mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos už miš­ko že­mės pa­ver­ti­mą ki­to­mis naud­me­no­mis. Šio­mis lė­šo­mis ir yra fi­nan­suo­ja­mas prog­ra­mos prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mas. Au­di­tas par­odė, jog prog­ra­mos su­da­ry­mas, ad­mi­nis­tra­vi­mas ir vyk­dy­mas tu­ri trū­ku­mų, o mi­nis­te­ri­jos su­kur­ta prie­mo­nių fi­nan­sa­vi­mo sis­te­ma ne vi­sais at­ve­jais už­ti­kri­na, kad lė­šos bū­tų pa­nau­do­tos svar­biau­sioms prie­mo­nėms.

Au­di­to­riai at­krei­pia dė­me­sį, jog kas­met ne­pa­nau­do­ja­ma apie 10 mln. eu­rų (ar­ba 50 proc.) prog­ra­mos lė­šų (įskai­tant ne­pa­nau­do­tą pra­ėju­sių me­tų li­ku­tį), o tai ro­do, kad vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos pla­nuo­ja­mos ne pa­čiu efek­ty­viau­siu bū­du.

Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas, ku­rias tin­ka­mai įgy­ven­di­nus prog­ra­mos lė­šų ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma tap­tų efek­ty­ves­nė ir dau­giau lė­šų bū­tų pa­nau­do­ja­ma miš­kų ūkio plė­trai ir svar­biau­sioms prie­mo­nėms vyk­dy­ti.