390 tūkst. gyventojų pernai metais susidūrė su dideliu materialiniu nepritekliumi
Di­de­lio ma­te­ria­li­nio ne­pri­tek­liaus ly­gis Lie­tu­vo­je per­nai sie­kė 13,5 proc. – 0,4 pro­cen­ti­nio punk­to ma­žiau nei 2015 me­tais.

Di­de­lį ma­te­ria­li­nį ne­pri­tek­lių pa­ty­rė apie 390 tūkst. gy­ven­to­jų, jie dėl lė­šų sto­kos su­si­dū­rė su bent ke­tu­riais iš še­šių ma­te­ria­li­nio ne­pri­tek­liaus ele­men­tais, rem­da­ma­sis pa­ja­mų ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų sta­tis­ti­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Gy­ven­to­jų, su­si­du­rian­čių su di­de­liu ma­te­ria­li­niu ne­pri­tek­liu­mi, mies­te per­nai bu­vo 13,8 proc., kai­me – 13 pro­cen­tų. Pa­ly­gin­ti su 2015 me­tais, ne­pri­tek­liaus ly­gis mies­te be­veik ne­pa­si­kei­tė, o kai­me su­ma­žė­jo 2 pro­cen­ti­niais punk­tais.

Di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se 12,7 proc. as­me­nų su­si­dū­rė su di­de­liu ma­te­ria­li­niu ne­pri­tek­liu­mi, ki­tuo­se mies­tuo­se – 15,5 proc., ar­ba ati­tin­ka­mai 0,1 pro­cen­ti­nio punk­to ma­žiau ir 1,2 pro­cen­ti­nio punk­to dau­giau nei 2015 me­tais.

Su ma­te­ria­li­niu ne­pri­tek­liu­mi daž­niau­siai su­si­dū­rė na­mų ūkiai, ku­riuos su­da­rė vie­nas su­au­gęs as­muo su vie­nu ar dau­giau vai­kų ir vie­nas gy­ve­nan­tis as­muo. Re­čiau­siai ne­pri­tek­lių pa­ty­rė dvie­jų su­au­gu­sių su vie­nu vai­ku na­mų ūkiai.