33 mokymo įstaigos streiką nutraukė
Pir­ma­die­nį ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką pra­dė­jo 233 ug­dy­mo įstai­gos, ta­čiau an­tra­die­nį bent trys de­šim­tys iš jų jau vei­kė įpras­tai.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, rem­da­ma­si iš sa­vi­val­dy­bių gau­tais duo­me­ni­mis, skel­bia, kad an­tra­die­nį strei­ką tę­sia pe­da­go­gai 200 švie­ti­mo įstai­gų. Pa­žy­mi­ma, kad strei­ką pa­skel­bu­sio­se mo­kyk­lo­se strei­kuo­ja ne vi­si pe­da­go­gai.

Tarp strei­ką nu­trau­ku­sių įstai­gų – Tel­šių lop­še­lis-dar­že­lis „Že­mai­tu­kas“. Šios įstai­gos di­rek­to­rė Alek­sand­ra Dap­kie­nė BNS sa­kė, kad pir­ma­die­nį strei­ka­vu­sios auk­lė­to­jos ir jų pa­dė­jė­jos strei­ką nu­trau­kė ge­ra­no­riš­kai, la­biau­siai at­siž­velg­da­mos į tė­vų in­te­re­sus.

„Tė­vai bu­vo pers­pė­ti, kad pir­ma­die­nį vyks strei­kas ir dau­gu­ma vai­kų pir­ma­die­nį ne­atė­jo, ta­čiau šian­dien mes tu­ri­me 111 vai­kų“, – sa­kė di­rek­to­rė.

Tuo me­tu strei­ką tę­sian­tys Vil­niaus Si­mo­no Dau­kan­to pro­gim­na­zi­jos pe­da­go­gai ža­da ir to­liau ne­ves­ti pa­mo­kų. Įstai­gos pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Liu­da Ščens­no­vi­čie­nė BNS sa­kė, kad strei­kuo­jan­tys pe­da­go­gai jau­čia ir tė­vų pa­lai­ky­mą, daug jų per strei­ką vi­sai ne­lei­džia vai­kų į mo­kyk­lą. Jos tei­gi­mu, an­tra­die­nį pus­tuš­tė­je mo­kyk­lo­se ap­si­lan­kė gru­pė po­li­ti­kų.

„Bu­vo po­li­ti­kų, pa­vyz­džiui, Vy­tau­tas Gap­šys. Ta­čiau vy­ko tik kal­bos – kaip jau de­vy­ne­rius me­tus. Man nuo to at­ly­gi­ni­mas ne­di­dė­ja“, – sa­kė L.Ščens­no­vi­čie­nė, pa­klaus­ta, ar po­li­ti­kams pa­vy­ko įkal­bė­ti mo­ky­to­jus stab­dy­ti strei­ką.

Nau­jas de­ry­bų raun­das su strei­kuo­jan­čių mo­ky­to­jų at­sto­vais Vy­riau­sy­bė­je vyks tre­čia­die­nį.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba an­tra­die­nį su­ta­rė, kad Vy­riau­sy­bė pa­tvir­tins tre­jų me­tų mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo prog­ra­mą, o ma­žiau­siai už­dir­ban­čių pe­da­go­gų al­gos kils jau nuo šių me­tų rug­sė­jo.

Po po­li­ti­nės ta­ry­bos po­sė­džio an­tra­die­nį prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius žur­na­lis­tams sa­kė ne­ga­lin­tis įvar­din­ti kon­kre­čios su­mos, kiek mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mui šie­met bus skir­ta lė­šų, bet tvir­ti­no, jog šios lė­šos tu­rė­tų bū­ti pa­im­tos iš da­bar­ti­nių Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos re­sur­sų.

Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis val­dan­čių­jų spren­di­mą va­di­no komp­ro­mi­si­niu ir sa­kė ti­kin­tis, jog pa­ža­das Vy­riau­sy­bė­je pa­tvir­tin­ti tre­jų me­tų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo prog­ra­mą pe­da­go­gus pa­ska­tins nu­trauk­ti strei­ką.

Val­dan­tie­ji so­cial­de­mo­kra­tai po­li­ti­nę ta­ry­bą su­šau­kė skelb­da­mi, jog no­ri iš­siaiš­kin­ti, ar „dar­bie­čiai“ pri­ta­ria Vy­riau­sy­bės po­li­ti­kai dėl švie­ti­mo, po to, kai Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vai už­re­gis­tra­vo siū­ly­mą Vy­riau­sy­bei iki rugp­jū­čio skir­ti 17,2 mln. eu­rų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mui. DP va­do­vas V.Ma­zu­ro­nis sa­kė, kad val­dan­tie­siems ra­dus su­ta­ri­mą dėl švie­ti­mo fi­nan­sa­vi­mo, di­des­nės biu­dže­to da­lies švie­ti­mui bus sie­kia­ma „il­ges­nia­me lai­ke“.

Strei­kuo­jan­tys mo­ky­to­jai rei­ka­lau­ja, kad nuo rug­sė­jo bū­tų pra­dė­ta įgy­ven­din­ti al­gų kė­li­mo prog­ra­ma, be to, sie­kia, kad bū­tų at­si­sa­ky­ta per kri­zę įves­tų va­di­na­mų­jų at­ly­gi­ni­mų žirk­lių, ku­rios esą lei­džia švie­ti­mo dar­buo­to­jams už tą pa­tį dar­bą nu­sta­ty­ti ne­vie­no­dą at­ly­gį. Bū­tent dėl pa­sta­ro­jo rei­ka­la­vi­mo iki šiol stri­go pe­da­go­gų ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vų de­ry­bos. Jam įgy­ven­din­ti rei­kia apie 18 mln. eu­rų, ku­rių Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja sis­te­mos vi­du­je sa­ko ne­ra­sian­ti, sa­vo ruo­žtu Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ir prem­je­ras ne­pri­ta­ria vals­ty­bės biu­dže­to per­žiū­rė­ji­mui.