32 nusikalstamo susivienijimo nariai stos prieš teismą
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui per­duo­ta vie­no iš di­džiau­sių Lie­tu­vo­je vei­ku­sių nu­si­kals­ta­mų su­si­vie­ni­ji­mų bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je be­veik 150 nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mu kal­ti­na­mi 32 as­me­nys.

Kal­ti­ni­mai šio­je by­lo­je įvar­dy­tiems as­me­nims pa­teik­ti dėl nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mo, va­do­va­vi­mo jam bei da­ly­va­vi­mo šio nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo veik­lo­je, ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis – ci­ga­re­tė­mis, ci­ga­re­čių ga­be­ni­mo kon­tra­ban­da, ne­tei­sė­to ga­mi­ni­mo ir par­da­vi­mo la­bai di­de­lio kie­kio pir­mos ka­te­go­ri­jos nar­ko­ti­nių ir psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­ko (pre­kur­so­riaus), ky­ši­nin­ka­vo, tar­pi­nin­ko ky­ši­nin­ka­vi­mo, vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­pir­ki­mo, ne­tei­sė­to dis­po­na­vo šau­na­mai­siais gink­lais ir ki­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mo.

Re­mian­tis šios by­los duo­me­ni­mis, ku­riuos su­rin­ko Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nės tar­ny­bos, Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro par­ei­gū­nai bei pro­ku­ro­rai at­lik­da­mi il­ga­lai­kius kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ir iki­teis­mi­nį ty­ri­mus, 2007 m. vi­du­ry­je Lie­tu­vo­je bu­vo su­bur­tas nu­si­kals­ta­mas su­si­vie­ni­ji­mas, ku­ris iki 2011 m. lap­kri­čio mėn. vei­kė Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­ko­se, Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je, Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tė­je, Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nė­je Res­pub­li­ko­je.

Šio su­si­vie­ni­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mu ir va­do­va­vi­mu jam kal­ti­na­mi M. T. ir V. M., įta­ria­mi koor­di­na­vę šio nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo na­rių ir ki­tų as­me­nų veiks­mus, skirs­tę jiems vaid­me­nis, de­rin­da­vę kiek­vie­no nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo pla­nus, ci­ga­re­čių ga­be­ni­mo sche­mas, tie­sio­giai ir per ki­tus as­me­nis koor­di­na­vę nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo na­rių, nu­si­kal­ti­mų vyk­dy­to­jų ir pa­dė­jė­jų veiks­mus kon­kre­čių nu­si­kal­ti­mų me­tu.

Su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai įtar­ti, kad nuo 2008 m. pra­džios iki 2011 m. lap­kri­čio mėn. šio­je by­lo­je įvar­dy­ti kal­ti­na­mie­ji ci­ga­re­čių ga­be­ni­mo tiks­lais Lie­tu­vo­je įsi­gi­jo ke­lio­li­ka kro­vi­nių per­ve­ži­mo įmo­nių, ke­lias de­šim­tis vil­ki­kų, pusp­rie­ka­bių, ku­rio­se bu­vo įreng­tos slėp­tu­vės, klas­to­jo au­to­mo­bi­lių iden­ti­fi­ka­vi­mo nu­me­rius.

Už bend­ras nu­si­kals­ta­mas lė­šas Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­ko­je bu­vo per­ka­mos ir spe­cia­liai tam skir­to­se pa­tal­po­se lai­ko­mos ci­ga­re­tės, nau­do­ja­mos nuo­la­tos kei­čia­mos ga­be­ni­mo sche­mos bei vis ki­to­kie jų per­ve­ži­mo bū­dai, marš­ru­tai bei mi­nė­tos trans­por­to prie­mo­nes su slėp­tu­vė­mis. Ypa­tin­gai di­de­li ci­ga­re­čių kie­kiai iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos bu­vo ga­be­na­mi į Lie­tu­vą bei Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bes, kur bū­da­vo par­duo­da­mi ki­tiems as­me­nims. Da­lis ci­ga­re­čių bu­vo ga­be­na­ma nau­do­jant me­die­nos kro­vi­nių mu­lia­žus, o tar­pi­niuo­se ci­ga­re­čių ga­be­ni­mo marš­ru­to vie­to­se pusp­rie­ka­bės bei jų vals­ty­bi­niai nu­me­riai bu­vo kei­čia­mos. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, par­ei­gū­nams ap­ti­kus ir su­lai­kius ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dos kro­vi­nį, kal­ti­na­mie­ji to­bu­lin­da­vo jų slė­pi­mo bū­dus. Pa­vyz­džiui, sie­kiant ap­sun­kin­ti ci­ga­re­čių ap­ti­ki­mą, už 50 tūkst. Lie­tu­vo­je Lt bu­vo nu­pirk­tos me­džio ap­dir­bi­mo stak­lės, ku­rio­mis jau Bal­ta­ru­si­jo­je bu­vo pjau­na­mos spe­cia­lios ert­mės me­die­nos bal­kiuo­se. Pa­slėp­tos tuo­se bal­kiuo­se ci­ga­re­tės bu­vo ga­be­na­mos į Lie­tu­vą ir lai­ko­mos spe­cia­liai tam tiks­lui iš­nuo­mo­to­se pa­tal­po­se. Ty­ri­mo me­tu taip pat bu­vo gau­ta duo­me­nų, kad at­ski­rais at­ve­jais ne­truk­do­mą ci­ga­re­čių ga­be­ni­mą per Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną už ky­šius už­ti­krin­da­vo Vil­niaus te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės par­ei­gū­nai.

Mi­ni­mų šio­je by­lo­je ci­ga­re­čių ver­tė – apie 40 mi­li­jo­nų li­tų, to­dėl bau­džia­mo­jo­je by­lo­je par­eikš­tas virš 23 mi­li­jo­nų li­tų ieš­ki­nys dėl vals­ty­bei pa­da­ry­tos tur­ti­nės ža­los.

By­lo­je taip pat yra duo­me­nys ir apie tai, kad ne­tei­sė­tos veik­los vyk­dy­mo lai­ko­tar­piu kal­ti­na­mie­ji, pa­si­nau­do­da­mi as­me­nų, tu­rin­čių spe­cia­lių ži­nių che­mi­jos sri­ty­je, pa­gal­ba, Lie­tu­vo­je pa­ga­mi­no ne ma­žiau kaip 1200 ki­log­ra­mų pir­mos ka­te­go­ri­jos nar­ko­ti­nių ir psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­ko (pre­kur­so­riaus), ku­rį už ne ma­žes­nę kaip 1 440 000 eu­rų su­mą rea­li­za­vo ki­tiems as­me­nims.

Ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad ypa­tin­gą dė­me­sį kal­ti­na­mie­ji sky­rė ir prie­mo­nėms, ku­rio­mis bu­vo sie­kė iš­veng­ti se­ki­mo ir taip už­mas­kuo­ti vyks­tan­čias nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Tam bu­vo ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja apie tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų au­to­mo­bi­lių vals­ty­bi­nius nu­me­rius, ap­si­rū­pin­ta po­kal­bių pa­sik­lau­sy­mo tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Tęs­da­mi il­ga­lai­kį ty­ri­mą, bend­ra­dar­biau­da­mi su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos par­ei­gū­nais, pro­ku­ra­tū­ros, Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro ir Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nės tar­ny­bos par­ei­gū­nai nu­sta­tė ir nu­trau­kė ne­tei­sė­tas Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nės tar­ny­bos vy­riau­sio­jo ty­rė­jo ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos prie VRM vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to vei­kas.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu kons­ta­tuo­ta, kad šie par­ei­gū­nai, lai­ky­da­mie­si kons­pi­ra­ci­jos, pa­lai­kė il­ga­lai­kį ry­šį su ga­li­mais su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vais, ku­riems už pi­ni­gi­nį at­ly­gį, skai­čiuo­ja­mą ke­lio­mis de­šim­ti­mis tūks­tan­čių li­tų, kal­ti­na­mų­jų per­duo­tais te­le­fo­nais nuo­la­tos už­šif­ruo­tai tei­kė in­for­ma­ci­ją apie at­lie­ka­mus kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos, iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, su­si­ju­sius su ga­li­mo su­si­vie­ni­ji­mo or­ga­ni­za­to­riais, va­do­vais bei na­riais, pla­nuo­ja­mus, at­lie­ka­mus ir at­lik­tus as­me­nų, trans­por­to prie­mo­nių pa­ti­kri­ni­mus, su­lai­ky­mus, kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų nau­do­ja­mas trans­por­to prie­mo­nes.

Ti­riant kal­ti­na­mų­jų ga­li­mas ko­rup­ci­nes są­sa­jas su tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nais bu­vo pra­dė­tas ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ad­vo­ka­to pa­siū­ly­mo liu­dy­to­jui už pi­ni­gi­nį at­ly­gį iš­veng­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės Vil­niaus apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo at­skir­tas ir per­duo­tas tir­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai.