300 Lietuvos karių dalyvaus tarptautinėse pratybose Estijoje
Šian­dien, ge­gu­žės 5 die­ną, apie 300 Lie­tu­vos ka­rių iš­vy­ko į Es­ti­jo­je or­ga­ni­zuo­ja­mas tarp­tau­ti­nes pra­ty­bas „Spring Storm“ („Pa­va­sa­rio aud­ra“), ku­rio­se bend­ras ka­ri­nes ope­ra­ci­jas vyk­dys iš vi­so 6 tūkst. ka­rių iš 10 ša­lių.

Pra­ty­bos vyks iki ge­gu­žės 20 d. ir apims be­veik vi­są Es­ti­jos te­ri­to­ri­ją. Šio­mis pra­ty­bo­mis sie­kia­ma ge­rin­ti są­jun­gi­nin­kų pa­da­li­nių są­vei­ką vyk­dant pla­taus mas­to ope­ra­ci­jas ba­ta­lio­no su­dė­ty­je ir su są­jun­gi­nin­kų par­ama, ra­šo­ma Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­tu­vos ka­rių gru­pę, pri­skir­tą tri­ša­liam Bal­ti­jos ba­ta­lio­nui, su­da­ro Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­no kuo­pa ir šta­bo ka­ri­nin­kai, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riai su prieš­tan­ki­niu bū­riu, Ka­ro po­li­ci­jos ir Ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos at­sto­vai, taip pat Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­no nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių kuo­pa.

Tri­ša­lį Bal­ti­jos ba­ta­lio­ną su­da­ro 2 kuo­pos iš Es­ti­jos ir po vie­ną kuo­pą iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos – iš vi­so apie 1 tūkst. ka­rių su 250 vie­ne­tų ka­ri­nės tech­ni­kos. Ba­ta­lio­nui par­amą tei­kia Tie­sio­gi­nės par­amos kuo­pa, su­da­ry­ta iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ka­riuo­me­nių lo­gis­ti­kos spe­cia­lis­tų. Nuo 2016 me­tų sau­sio 1 d. jung­ti­nis Bal­ti­jos ba­ta­lio­nas bu­di NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se (NRF16).

...