3 mėnesiai moksleivių atostogų – nusikalstama veika?
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė siū­lo il­gin­ti moks­lo me­tus 10–15 die­nų, ki­ti eks­per­tai – net vie­nu mė­ne­siu. Tai esą leis mo­ky­mo­si krū­vį pa­skirs­ty­ti to­ly­giai, įsi­sa­vin­ti ug­dy­mo tu­ri­nį, o ne tie­siog iš­ei­ti ug­dy­mo kur­są, kaip yra da­bar.

Pa­sak Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės (ŠMM) Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės, dau­gy­bė ty­ri­mų ro­do, kad Lie­tu­vos mo­ki­nių pa­sie­ki­mai pra­stė­ja, di­dė­ja pra­leis­tų pa­mo­kų skai­čius, mo­kyk­lo­se yra su­dė­tin­gas ug­dy­mo tu­ri­nys, dėl to mo­ki­niai jau­čia di­džiu­lę įtam­pą. Šias prob­le­mas leis­tų iš­spręs­ti pa­di­din­tas moks­lo die­nų skai­čius.

Na­tū­ra­liai mė­ne­siu pra­il­gin­ti moks­lo me­tus iki lie­pos 1 d. bū­tų rim­tas spren­di­mas, su­da­ry­tų prie­lai­das, kad su­lauk­si­me ge­ro re­zul­ta­to.

„Ug­dy­mo krū­vis yra di­de­lis, bet vai­kai jį tu­ri iš­ei­ti per la­bai trum­pą lai­ką. Daž­nai tie­siog šo­ki­nė­ja­ma nuo te­mos prie te­mos, mo­ki­niai ne­tu­ri lai­ko įsi­sa­vin­ti tai ką mo­ko­si. Taip pat yra di­de­lis na­mų dar­bų krū­vis. Dėl to mo­ki­niai nuo­lat jau­čia įtam­pą. Yra siū­ly­mas vi­soms am­žiaus gru­pėms pra­il­gin­ti moks­lo me­tus 10–15 die­nų“, – ket­vir­ta­die­nį sa­kė ŠMM va­do­vė.

Ji pri­dū­rė, kad mū­sų mo­ki­niai, ly­gi­nant su Suo­mi­ja ir Es­ti­ja, tu­ri ma­žiau­sią mo­ky­mo­si krū­vį. Per me­tus Lie­tu­vos mo­ki­niai tu­ri 737 mo­ky­mo­si va­lan­das, es­tai 823, suo­miai 844. Per die­ną lie­tu­viai tu­ri 28 pa­mo­kas, es­tai ir suo­miai po 32.

Pra­il­gin­ti mėnesiu

Vil­niaus li­cė­jaus di­rek­to­rius Sau­lius Jur­ke­vi­čius tei­gė, kad moks­lo me­tus bū­tų ga­li­ma pra­il­gin­ti vie­nu mė­ne­siu ir jie truk­tų iki lie­pos 1 die­nos.

„Ma­ne ste­bi­na, kad dėl tų 10–15 die­nų yra ke­lia­mos to­kios prob­le­mos. Mo­ki­niams tu­ri bū­ti su­teik­ta ga­li­my­bė mo­ky­tis, o mo­ky­to­jams dirb­ti. Na­tū­ra­liai mė­ne­siu pra­il­gin­ti moks­lo me­tus iki lie­pos 1 d. bū­tų rim­tas spren­di­mas, su­da­ry­tų prie­lai­das, kad su­lauk­si­me ge­ro re­zul­ta­to. Jei­gu mes ati­ma­me iš vai­kų ga­li­my­bę bū­ti mo­kyk­lo­je, tai ko­kio ki­to­kio re­zul­ta­to mes ga­li­me ti­kė­tis?“, – klau­sė S. Jur­ke­vi­čius.

Jo ma­ny­mu, ne­leis­ti vai­kams tris mė­ne­sius lan­ky­ti mo­kyk­los yra be­veik nu­si­kal­ti­mas. Dau­ge­lis vai­kų su­grį­žę į mo­kyk­lą po tri­jų mė­ne­sių su­nkiai ga­li su­si­vok­ti ir at­ga­min­ti tai, ką mo­kė­si pra­ei­tais moks­lo me­tais.

Ar mes ir to­liau no­ri­me bū­ti pa­juo­kos ob­jek­tu, kuo­met iš ki­tų Eu­ro­pos ša­lių at­va­žiuo­jan­tys švie­ti­mo eks­per­tai pa­žiū­rė­ję mū­sų bran­dos eg­za­mi­nus, ne­sup­ran­ta ar tai yra skir­ta de­šim­to­kams ar dvy­lik­to­kams.

„A­ki­vaiz­di tie­sa, kai ug­dy­mo pro­ce­sas yra nu­trau­kia­mas 3 mė­ne­siams, tai yra da­ro­ma nu­si­kals­ta­ma vei­ka. Daž­nai vi­są rug­sė­jo mė­ne­sį kar­to­ja­ma tai, ko bu­vo mo­ko­ma­si pra­ei­tais moks­lo me­tais. Pra­il­gi­ni­mas yra la­bai pa­pras­ta tie­sa, ku­ria Lie­tu­va tu­ri va­do­vau­tis, ra­miai to siek­ti. Tai ir sa­vi­gar­bos klau­si­mas, ar mes ir to­liau no­ri­me bū­ti pa­juo­kos ob­jek­tu, kuo­met iš ki­tų Eu­ro­pos ša­lių at­va­žiuo­jan­tys švie­ti­mo eks­per­tai pa­žiū­rė­ję mū­sų bran­dos eg­za­mi­nus, ne­sup­ran­ta ar tai yra skir­ta de­šim­to­kams ar dvy­lik­to­kams“, – pa­sa­ko­jo li­cė­jaus di­rek­to­rius.

Jam pri­ta­rė ir vai­kų psi­chia­tras Li­nas Sluš­nys, teig­da­mas, kad per tris mė­ne­sius vai­kų at­min­tis stip­riai su­šlu­buo­ja, per tą lai­ką vai­kui dings­ta mo­ty­va­ci­ja mo­ky­tis.

„Ne vie­nas ty­ri­mas jau pa­tvir­ti­no, kad per at­os­to­gas mo­ki­nių at­min­tis stip­riai su­šlu­buo­ja. Pra­il­gin­ta me­tų moks­lo truk­mė ga­lė­tų su­ma­žin­ti moks­lo me­tų pra­džios su­nku­mus, ku­rie daž­nai vai­kams ke­lia di­džiu­lį stre­są. Kai vai­kas pa­ti­ria stre­są, jam da­ro­si su­nku mo­ky­tis, dings­ta mo­ty­va­ci­ja mo­ky­tis. Moks­lo me­tus rei­kė­tų iš­tęs­ti iki mė­ne­sio, nes su­ma­žė­tų mo­ky­mo­si tem­pas, at­si­ras­tų vie­tos ref­lek­si­jai, kar­to­ji­mui, ži­nių įtvir­ti­ni­mui. Ty­ri­mai ro­do, kad žmo­gus ge­rai mo­ko­si tuo­met, kai 40 proc. mo­ky­mo­si lai­ko ski­ria ref­lek­si­jai“, – sa­kė L. Sluš­nys.

Pra­il­gi­ni­mas vi­sų prob­le­mų neišspręs

Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos pre­zi­den­tė Do­vi­lė Bi­ke­ly­tė džiau­gė­si, kad vals­ty­bė sten­gia­si spręs­ti prob­le­mas mo­kyk­lo­se, ta­čiau moks­lo me­tų pra­il­gi­ni­mas, pa­sak jos, vi­sų mo­kyk­lo­je esan­čių prob­le­mų ne­išsp­ręs­tų.

„Dvie­jų sa­vai­čių pra­il­gi­ni­mas vi­sų prob­le­mų ne­išsp­ręs. Rei­kia per­žiū­rė­ti ir keis­ti ug­dy­mo prog­ra­mas ir me­to­dus. Kur­ti to­kius me­to­dus, ku­rie bū­tų pa­trauk­lūs ir su­pran­ta­mi jau­nam žmo­gui, mo­ky­mo­si tu­ri­nį pa­da­ry­ti to­kį, kad jį bū­tų ne­sun­ku įsi­min­ti“, – tei­gė D. Bi­ke­ly­tė.

J. Pe­traus­kie­nė tvir­ti­no, kad moks­lo me­tų truk­mės pra­il­gi­ni­mas yra tik vie­na iš prie­mo­nių, sie­kiant, kad ug­dy­mo pro­ce­sas bū­tų ko­ky­biš­kas.

Tė­vams daž­nai bū­na rū­pes­tis, kaip pa­si­rū­pin­ti vai­ku, kai jis tu­ri tiek daug at­os­to­gų, ne kiek­vie­nas tė­vas ga­li sau leis­ti tu­rė­ti tiek at­os­to­gų ir rū­pin­tis vai­ku.

„Moks­lo me­tų truk­mės pra­il­gi­ni­mas ar mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų pa­kė­li­mas, yra tik vie­na iš prie­mo­nių ge­ri­nant ug­dy­mo ko­ky­bę. Į šį sie­kį rei­kia pa­žiū­rė­ti pla­čia­me kon­teks­te. To­dėl mū­sų tiks­las yra ir kur­ti šiuo­lai­ki­nius iš­šū­kius ati­tin­kan­tį ug­dy­mo tu­ri­nį, tu­rė­tų mo­ty­vuo­tus mo­ki­nius, už­ti­krin­ti pa­lan­kią ug­dy­mo­si ap­lin­ką. Mo­ky­to­jų vaid­muo yra vie­nas svar­biau­sių, sie­kiant ko­ky­bės, to­dėl mums rei­kia stip­rių mo­ky­to­jų. Bū­ti­nos per­mai­nos mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos ren­gi­mo sis­te­mo­je“, – sa­kė ŠMM va­do­vė.

Ji taip pat pri­dū­rė, kad mo­kyk­la nė­ra tik ta vie­ta, ku­rio­je mo­ko­ma­si. Mo­kyk­lo­je tu­rė­tų bū­ti už­ti­krin­tas ir ko­ky­biš­kas na­mų dar­bų ren­gi­mas, ne­for­ma­li veik­la, ir bend­rai mo­ki­nių užim­tu­mas. Be to pa­sak J. Pe­traus­kie­nės, tai iš­spręs­tų ir tė­vų, ypa­tin­gai pra­di­nu­kų, rū­pes­čius.

„Lie­tu­vo­je at­os­to­gos vie­nos iš il­giau­sių Eu­ro­po­je, pra­di­nu­kai tu­ri po sa­vai­tę at­os­to­gų kiek­vie­ną mė­ne­sį, tai yra kas ke­tu­rias sa­vai­tes jie at­os­to­gau­ja. Nors eks­per­tai tei­gia, kad tar­pai tarp at­os­to­gų tu­ri bū­ti ne ma­žes­ni nei 7–8 sa­vai­tės. Be to tė­vams daž­nai bū­na rū­pes­tis, kaip pa­si­rū­pin­ti vai­ku, kai jis tu­ri tiek daug at­os­to­gų, ne kiek­vie­nas tė­vas ga­li sau leis­ti tu­rė­ti tiek at­os­to­gų ir rū­pin­tis vai­ku. Tad mo­kyk­los ga­lė­tų or­ga­ni­zuo­ti at­os­to­gas, ki­to veik­los tu­ri bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mos mo­kyk­lo­je ir pra­il­gin­ta moks­lo me­tų truk­mė leis­tų tai da­ry­ti , – sa­kė J. Pe­traus­kie­nė.

Mo­kyk­la spręs­tų pati

Vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai daž­nai va­sa­ros se­zo­nu dir­ba, to­dėl svars­to­ma, kaip bū­tų tuo­met. Pa­sak ŠMM va­do­vės, tai yra tik pir­mi­nis siū­ly­mas, o ga­lu­ti­nis spren­di­mas bus pri­im­tas po il­gų dis­ku­si­jų su bend­ruo­me­nė­mis. Siū­lo­ma, kad kiek­vie­na mo­kyk­la di­des­nį moks­lo die­nų skai­čių ga­lė­tų iš­dė­lio­ti at­siž­vel­gu­si į sa­vo mo­ki­nių, mo­ky­to­jų ir aps­kri­tai vi­sos bend­ruo­me­nės po­rei­kius.

Gal­būt moks­lo me­tus il­gin­ti bir­že­lio mė­ne­sį ar­ba juos anks­tin­ti, kad moks­lo me­tai pra­si­dė­tų rugp­jū­čio mė­ne­sį.

„Bu­vau su­si­ti­ku­si su Klai­pė­dos re­gio­no mo­kyk­lo­mis ir „Ne­rin­gos“ mo­kyk­los di­rek­to­rius sa­ko, kad „mū­sų vi­si mo­ki­niai, jų tė­vai, va­sa­ros se­zo­no me­tu iš­ei­na dirb­ti“. To­kia yra šio re­gio­no spe­ci­fi­ka. To­dėl šie siū­ly­mai dar yra dis­ku­tuo­ti­ni. Gal­būt moks­lo me­tus il­gin­ti bir­že­lio mė­ne­sį ar­ba juos anks­tin­ti, kad moks­lo me­tai pra­si­dė­tų rugp­jū­čio mė­ne­sį, ar­ba leis­ti mo­kyk­lai pa­čiai nu­spręs­ti kaip tas pa­pil­do­mas moks­lo me­tų die­nas iš­dė­lio­ti moks­lo me­tų bė­gy­je“, – tei­gė J. Pe­traus­kie­nė.

Ko­vo 21 d. pra­si­de­da vie­šo­sios kon­sul­ta­ci­jos re­gio­nuo­se dėl siū­ly­mo il­gin­ti moks­lo me­tų truk­mę. Tai vie­na iš prie­mo­nių sie­kiant pa­ge­rin­ti mo­ki­nių pa­sie­ki­mus. Taip pat per­žiū­ri­mos mo­ky­mo prog­ra­mos, bus at­nau­ji­na­ma ug­dy­mo ap­lin­ka, me­to­dai, mo­ky­mo prie­mo­nės, to­bu­li­na­ma mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ja. Bus ski­ria­mas pa­pil­do­mas lai­kas mo­ki­niams, pa­ti­rian­tiems mo­ky­mo­si su­nku­mų.

An­tra­die­nį pir­mo­ji iš pla­nuo­ja­mų de­šim­ties vie­šų­jų kon­sul­ta­ci­jų su mo­kyk­lų bend­ruo­me­nė­mis ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais vyks­ta Aly­tu­je. Vė­liau kon­sul­ta­ci­jos vyks Ma­ri­jam­po­lė­je, Ute­no­je, Pa­ne­vė­žy­je, Tel­šiuo­se ir ki­tuo­se mies­tuo­se.

Siū­ly­mas il­gin­ti moks­lo me­tus nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ne.