23 politinės partijos galės dalyvauti Seimo rinkimuose
23 Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tos po­li­ti­nės par­ti­jos, iki ko­vo 1 d. pa­tei­ku­sios Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai sa­vo na­rių są­ra­šus, ga­lės da­ly­vau­ti ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

Kaip pra­ne­ša Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, ko­vo 1 d. duo­me­ni­mis, dau­giau kaip 122 tūkst. Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių as­me­nų pri­klau­so po­li­ti­nėms par­ti­joms. Pra­ėju­sių me­tų spa­lio 1 d. par­ti­joms pri­klau­sė apie 119 tūkst. as­me­nų.

Dau­giau­sia as­me­nų pri­klau­so Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai (21 446), Dar­bo par­ti­jai (21 308), Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (14 799), par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (13 039), Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­džiui (7 674).

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra re­gis­truo­tos 38 par­ti­jos (1 iš jų yra pra­dė­ta lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ra).