2080-aisiais Lietuvoje bus mažiau nei du trečdaliai gyventojų
Iki 2080 me­tų Lie­tu­vo­je ga­li ne­lik­ti dau­giau nei treč­da­lio da­bar­ti­nių sta­tis­ti­nių gy­ven­to­jų. Tai prog­no­zuo­ja dien­raš­tis „Dai­ly Teg­raph“, orien­tuo­da­ma­sis į Eu­ro­pos sta­tis­ti­kos or­ga­ni­za­ci­jos Eu­ros­tat pa­teik­tus ES de­mog­ra­fi­nius duo­me­nis.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad iki 2080-ųjų la­biau­siai tu­rė­tų su­ma­žė­ti Ry­tų Eu­ro­pos gy­ven­to­jų po­pu­lia­ci­ja – vi­du­ti­niš­kai 32 pro­cen­tais. Maž­daug tiek gy­ven­to­jų, kaip spė­ja­ma, su­ma­žės ir Lat­vi­jo­je bei Bul­ga­ri­jo­je, o Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jų ga­li lik­ti 37 proc. ma­žiau, ar­ba vos 1,8 mln. vie­to­je da­bar­ti­nių be­veik 3 mi­li­jo­nų.

Tai reikš­tų, jog gy­ven­to­jų tan­kis Lie­tu­vo­je 2080-ai­siais sieks 26,6 gy­ven­to­jo kvad­ra­ti­nia­me sau­su­mos ki­lo­me­tre. Da­bar – 45,3 gy­ven­to­jo. Lat­vi­jo­je šis ro­dik­lis nu­ma­to­mas dar pra­stes­nis – 20,9 gy­ven­to­jo kv. ki­lo­me­tre (da­bar – 35,1 gy­ven­to­jo). Lat­vi­jos gy­ven­to­jų 2080 m. ga­li bū­ti li­kę apie 1,3 mln. gy­ven­to­jų.

Es­ti­jai, ku­rio­je šie­met yra apie 2,2 mln. gy­ven­to­jų ir jų tan­kis 27,6 kv. ki­lo­me­tre, prog­no­zuo­ja­ma šiek tiek švel­nes­nė pers­pek­ty­va – jo­je 2080-ai­siais tu­rė­tų 1,03 mln. žmo­nių (22,75 žmo­gaus kv. ki­lo­me­tre).

Ma­žiau­sias gy­ven­to­jų tan­kis, 4,5 žmo­gaus kv. ki­lo­me­tre, po 65 me­tų prog­no­zuo­ja­mas Is­lan­di­jo­je. Da­bar to­kio­je te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­na vi­du­ti­niš­kai 2,9 žmo­gaus. Tan­kiau­siai ES šiuo tuo me­tu tu­rė­tų būk­ti ap­gy­ven­din­tas Liuk­sem­bur­gass – 497,8 žmo­gaus kv. ki­lo­me­tre (da­bar – 183,45).

Bū­tent Liuk­sem­bur­ge per še­še­tą de­šimt­me­čių gy­ven­to­jų skai­čius tu­rė­tų pa­di­dė­ti dau­giau nei dvi­gu­bai – 129 pro­cen­tais. Nor­ve­gi­jo­je gy­ven­to­jų tu­rė­tų pa­gau­sė­ti 71 proc., Bel­gi­jo­je – 47 pro­cen­tais.

Dau­giau­sia gy­ven­to­jų tarp ES na­rių 2080-ai­siais tu­rė­tų būo­ti Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je (85 mln.) Pra­ncū­zi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je tais me­tais bus maž­daug po 65 mln. gy­ven­to­jų, prog­no­zuo­ja „Dai­ly Te­leg­raph“.