2020-ieji paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais
Sei­mas, at­siž­velg­da­mas į tai, kad 2020 me­tais mi­nė­si­me di­džio­jo Lie­tu­vos ra­bi­no, lit­va­kų mis­nag­dų re­li­gi­nės min­ties ly­de­rio, iš­ki­liau­sio lit­va­kų kul­tū­ros at­sto­vo Vil­niaus Gao­no Eli­jo ben Sa­lia­mo­no Zal­ma­no 300-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes, nu­spren­dė 2020-uo­sius pa­skelb­ti Vil­niaus Gao­no ir Lie­tu­vos žy­dų is­to­ri­jos me­tais. Už tai nu­ma­tan­tį Sei­mo nu­ta­ri­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1289(3) vie­nin­gai bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai.

Priimtame dokumente pabrėžiama, kad Lietuvos žydai yra neatskiriama mūsų visuomenės dalis dar nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų ir jų visuomenė reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo, istorijos, kultūros ir mokslo raidos.

Šiuo sprendimu siekiama puoselėti daugiau negu 700 metų siekiančią Lietuvos žydų istoriją, kaip neatskiriamą Lietuvos istorijos dalį ir plėtoti visų gyvenančių Lietuvoje ir išvykusių iš Lietuvos žydų tautybės asmenų bendrystės su Lietuvos valstybe santykius.

Seimas Vyriausybei pasiūlė sudaryti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo komisiją, kuri iki 2019 m. vasario 1 d. parengtų Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo priemonių planą, ir biudžete numatyti lėšų šiam planui įgyvendinti.