2019-uosius paskelbė Juozo Tumo-Vaižganto metais
Šain­dien Sei­mas 2019-uo­sius pa­skel­bė  ku­ni­go ir ra­šy­to­jo, vi­suo­me­nės vei­kė­jo Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to me­tais.

Sei­mas, at­siž­velg­da­mas į tai, kad 2019 m. bus mi­ni­mos ku­ni­go ir ra­šy­to­jo, vi­suo­me­nės vei­kė­jo Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės, nu­ta­rė 2019-uo­sius pa­skelb­ti Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to me­tais. Už tai nu­ma­tan­tį Sei­mo nu­ta­ri­mą (pro­jek­tas Nr. XIIP-4812) bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai, bal­sa­vu­sių prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Pri­im­ta­me nu­ta­ri­me pa­brė­žia­ma, kad Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­tas yra vie­na iš ryš­kiau­sių XX a. pir­mos pu­sės as­me­ny­bių, tau­ti­nio at­gi­mi­mo ir mo­der­nio­sios kul­tū­ros reiš­kė­jas, lie­tu­vių pro­zos kla­si­kas, kri­ti­kas ir li­te­ra­tū­ros is­to­ri­kas, ku­rio kū­ry­bi­nis pa­li­ki­mas yra gau­siau­sias tarp jo me­to ra­šy­to­jų.

Sei­mas Vy­riau­sy­bei pa­siū­lė su­da­ry­ti Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to me­tų ko­mi­si­ją, ku­ri iki 2018 m. gruo­džio 1 d. par­eng­tų Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to me­tų veiks­mų pla­ną, o 2019 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ti lė­šų pa­tvir­tin­tam veiks­mų pla­nui įgy­ven­din­ti.