2018-uosius siūloma skelbti Vydūno metais
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė 2018-uo­sius siū­lo Sei­mui pa­skelb­ti Vy­dū­no me­tais.

Par­la­men­ta­rė įre­gis­tra­vo to­kį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, pa­žy­mė­da­ma, kad 2018 me­tais su­kan­ka 150 me­tų, kai gi­mė fi­lo­so­fas, ra­šy­to­jas, pub­li­cis­tas, kul­tū­ros vei­kė­jas Vy­dū­nas - Vil­hel­mas Sto­ros­tas.

„Ar­tė­jan­ti įžy­mio­jo mū­sų tau­tos mąs­ty­to­jo, ra­šy­to­jo, kul­tū­ros vei­kė­jo Vy­dū­no 150-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių su­kak­tis tu­rė­tų ne tik ženk­lin­ti jam ati­duo­da­mą pri­de­ra­mą pa­gar­bą, bet ir pri­min­ti vi­suo­me­nei apie šio žmo­gaus kū­ry­bi­nį pa­li­ki­mą ir veik­lą“, - aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ar­gu­men­tuo­ja I.De­gu­tie­nė.

Kaip tei­gia­ma raš­te, Vy­dū­nas par­ašė dau­gy­bę fi­lo­so­fi­jos trak­ta­tų, stu­di­jų, straips­nių, iš­skir­ti­nių, į lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros auk­so fon­dą įei­nan­čių dra­mų, stip­ri­no Ma­žo­sios Lie­tu­vos lie­tu­vių dva­sią ir tau­ti­nę sa­vi­gar­bą, ryž­tin­gai sto­jo prieš nu­tau­ti­ni­mo po­li­ti­ką, vi­so­mis iš­ga­lė­mis sten­gė­si stip­rin­ti ne­prik­lau­so­my­bę at­ga­vu­sios Lie­tu­vos dva­sią.

„Dvy­li­ka fi­lo­so­fi­jos trak­ta­tų, ke­lias­de­šimt straips­nių, fi­lo­so­fi­nės in­dų poe­mos „Bha­ga­vad­gy­tos“ ver­ti­mas rep­re­zen­tuo­ja Vy­dū­ną kaip vie­ną iš ori­gi­na­liau­sių mū­sų mąs­ty­to­jų, ku­rie mė­gi­no spręs­ti reikš­min­giau­sias žmo­gaus ir tau­tos bū­ties prob­le­mas, ties­ti ke­lius tarp tau­tos ir pa­sau­lio, tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“, - ra­šo par­la­men­ta­rė.

Pa­sak raš­to, pro­jek­tas par­eng­tas at­siž­vel­giant į Vy­dū­no drau­gi­jos siū­ly­mą.